Bola bláz­nivá, det­sky na­ivná, chcela ne­možné uro­biť pre Teba…

Em­pa­tická, schopná Ťa ro­zo­smiať, ve­dela od­púš­ťať, ne­po­ze­rala na seba…

Bola ochotná za­sta­vit to­čiacu sa zem, zniesť Ti hviezdy k no­hám s du­šou od­ha­le­nou…
Bola tým čo nik nemá,
bola Tvo­jou že­nou…

unsp­lash.com

Bol si pre ňu stre­dom zeme,
váš­ňou ktorú ne­poz­nala…
Dala Ti svoju nahú dušu,
ne­tu­šila, že ne­mala…

Ži­vot si však ide svoje,
zráža na ko­lená…

Po­cho­pila pri­ne­skoro,
že nie je vy­vo­lená…

Zni­čil si ju, vzal jej ná­dej,
za­bil si v nej nehu,
ne­chal si ju zo­mie­rať
na vzdia­le­nom brehu…

unsp­lash.com

Zo­mrelo v nej to stvo­re­nie,
schopné mi­lo­va­nia…

Zo­bu­dil si v nej šelmu,
ďa­lej pre­žije bez skla­ma­nia…

Komentáre