Bolo to krásne, úplne všetko až do toho oka­mihu kedy si pre­stal byť sa­mým se­bou a dô­le­ži­tej­šie pre teba bolo čo si mys­leli os­tatní a nie ty sám. Ne­bol si sám se­bou! Všetko si za­ho­dil kvôli tvo­jím po­kry­tec­kým ka­ma­rá­tom. Celý náš vzťah, ktorý fun­go­val tak ne­do­ko­nale do­ko­nalo.

Každý deň sa bu­dím s po­ci­tom, že som to celé po­ka­zila ja. Ne­do­ká­žem si spo­me­núť, kedy na­stala prvá štr­bina, ktorá na­ru­šila pevné pi­liere nášho vzťahu. Možno tam tá štr­bina bola hneď na za­čiatku len sme boli slepí, otu­pení za­mi­lo­va­nos­ťou alebo as­poň ja!

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Láska je slepá! Otu­puje ľud­skú my­seľ.

Kde sa po­delo to všetko čo si mi sľú­bil. Sku­točný džen­tl­men do­drží to čo sľúbi! Hlúpo som ve­rila, že s te­bou by to mohlo byť na­ozaj iné. Sprá­val si sa ku mne ako k prin­cez­nej. Za­hŕňal si ma kom­pli­mentmi a ty si bol je­diný, kto­rému som ich ve­rila. Mys­lela som si, že by si ko­nečne mo­hol byť nie­kto, kto by bol schopný vy­ča­riť v mo­jom ži­vote úp­rimný úsmev na tvári.

Ale nie, bola som len hlúpa stávka, ktorú si mi­mo­cho­dom vy­hral a ešte som ne­mala tú mož­nosť ti zag­ra­tu­lo­vať. Dú­fam, že táto vý­hra ťa na­ozaj po­su­nie v ži­vote do­predu! Vďaka tebe bu­dem mať opäť prob­lém dô­ve­ro­vať mu­žom, veľmi dobre si to celé pre­mys­lel. Tak veľmi sa sna­žím na teba za­bud­núť, ale nejde to! As­poň by si mi mo­hol pre­stať vo­lať a vy­pi­so­vať tie hlúpe správy ako ťa to mrzí. Ne­mu­síš sa ospra­vedl­ňo­vať. Ži­vot ide ďa­lej mi­lá­čik. Síce to chvíľku bude bo­lieť, ale ne­boj sa ja to zvlád­nem. Otra­siem tú špinu zo seba a bu­dem to opäť ja. Zvládla som už aj hor­šie veci takže sa ne­mu­síš unú­vať byť te­raz po mo­jom boku. Svoju šancu si už do­stal a vy­užil si ju na­ozaj sta­točne.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Ne­do­ká­žem však po­cho­piť, ako ťa mô­žem stále mi­lo­vať! Naj­hor­šie je, keď ťa stret­nem na ulici a sna­žím sa byť nad ve­cou. Tvá­riť sa spo­kojne a uká­zať ti, že už dávno nie si sú­čas­ťou môjho ži­vota. Vždy, keď ťa vi­dím, všetko vo mne sa za­čne chvieť ako keby som to opäť ne­do­ká­zala byť ja. As­poň vi­díš čo so mnou ro­bíš a ja viem, že teba to ne­zau­jíma.

Tak krá­čam ďa­lej a sna­žím sa ťa po­zdra­viť bez toho, aby mi zly­hal hlas. Pro­sím ťa, ak máš as­poň štipku úcty ku mne odíď z môjho ži­vota, pre­staň ma ko­nečne kon­tak­to­vať nech ko­nečne mô­žem za­čať na­plno žiť! Pre­tože ty si ten typ člo­veka, po kto­rom ostane sm­rad ešte pekne dlho!

S lás­kou tvoja stávka.

Komentáre