On. Ne­dá­vajme mu meno. Veď vieš, koho mys­lím. Jed­no­du­cho on.

Poďme sa naňho po­zrieť hl­b­šie. Bol v tvo­jom ži­vote istú dobu. Bol tvo­jim dô­vo­dom pre úsmev. Bol tvo­jou od­po­ve­ďou pre mod­litbu. Bol pre teba do­ko­nalý aj so svo­jimi ne­do­ko­na­los­ťami. Is­tým spô­so­bom si bola kvôli nemu lep­ším člo­ve­kom. Je v po­riadku, ak nie­kto od­íde z tvojho ži­vota. Je v po­riadku, ak tam bol čo len chvíľu. Nie­ktorí ľu­dia sú v na­šich ži­vo­toch krátko, no za­ne­chajú v nás stopy ako tí, ktorí sú v na­šich ži­vo­tom dlho. Možno to bolo len pár dní, pár oka­mi­hov, možno me­siace, roky. No je preč. Po­u­čila si sa. Po­cho­pila si viac samu seba. Za­žila si niečo nové. Už vieš, čo to bolo zbož­ňo­vať na pár oka­mi­hov. Bolo v po­riadku byť s ním, zís­kať niečo hod­notné, aj keď bol len do­časný.

Je v po­riadku, ak si cí­tila hnev. Je v po­riadku, ak si pla­kala. Všetko v na­šom ži­vote má ob­rov­ský zmy­sel. I naše malé či veľké roz­hod­nu­tia. I ľu­dia, ktorí s nami boli len pár chvíľ.

zdroj: unsp­lash.com

Mnoho ľudí v na­šom ži­vote sú len do­časní pút­nici, ktorí nám majú niečo hod­notné odo­vzdať. Možno se­ba­úctu, se­ba­dô­veru. Nie vždy sú dobrí, nie vždy sa ťažko zná­šajú, no oni vy­tvá­rajú tvoj ži­vot. Tak ako aj on. Ne­ber ho ako chybu, pre­staň ho ne­ná­vi­dieť, pre­staň cí­tiť hnev či bo­lesť. Bol sú­čas­ťou tvojho ži­vota, možno len na pár chvíľ, no dal ti do­ži­votnú lek­ciu.

Ľu­dia do na­šich ži­vo­tov ne­pri­chá­dzajú len tak, vždy v nás niečo za­ne­chajú. Vždy. Možno ne­bol naj­lepší par­tner, člo­vek či muž. Ale chvíle s ním boli vzácne, možno jeho ná­zory, ktoré ťa po­sil­nili v tých tvo­jich, možno jeho ná­zor na teba, možno tvoja väč­šia se­ba­úcta. Skús  len po­roz­mýš­ľať. Možno bol pre teba tes­tom, tres­tom alebo da­rom. Vy­ber si, drahá.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Bol v tvo­jom ži­vote do­časný, no dal ti do­ži­votnú lek­ciu.

Nie­ktorí ľu­dia vstú­pia do nášho ži­vota a rýchlo z neho od­ídu.Nie­ktorí v ňom ne­jakú dobu zo­stanú a za­ne­chajú stopy v na­šich srd­ciach. My už po­tom ni­kdy ne­bu­deme takí, ako pred­tým.

Komentáre