Bu­dem ťa na­zý­vať „ona“. Možno ob­čas ne­stí­haš, možno ob­čas nie si vždy per­fektne upra­vená a ne­máš skvelú ná­ladu, no tvoj chaos je ten, ktorý ťa robí nád­her­nou. Je to ten stav, keď sa zo­bu­díš po tom, ako si spala pod ho­lým ne­bom, pre­trieš si oči a usmie­vaš sa. Tvoj chaos je vtedy, keď si smutná, no ne­sna­žíš sa hne­vať na osobu, ktorá ti ub­lí­žila.

FB: Som Ide­a­lista

Možno je klišé pí­sať o tom, aká si ne­smierne krásna, no nie je to to, čo si chceš te­raz pre­čí­tať? Nie je to to, čo mo­men­tálne po­tre­bu­ješ, pre­tože o sebe po­chy­bu­ješ? 

Je v po­riadku, ak po­tre­bu­ješ o všet­kého po­koj a po­tre­bu­ješ sama ísť na lúku, kde bu­deš sle­do­vať zá­pad Slnka. Je v po­riadku, ak máš trá­pe­nia, po­chyb­nosti a sta­rosti. Je v po­riadku, ak ti nie­kto ub­lí­žil a teba to mrzí. Je v po­riadku, že ob­čas ne­máš chuť na nič a chceš celý deň len po­ze­rať filmy a jesť. Nie si do­ko­nalá, drahá. No v tom je tvoja nád­hera.

Si ten naj­šťast­nejší člo­vek, pre­tože hod­no­tíš seba a vy­lep­šu­ješ seba. Ne­máš čas na zlú ener­giu od os­tat­ných, ve­nu­ješ sa sebe a svo­jim dra­hým. No nie je to skvelé, že si to uve­do­mu­ješ? 

Nie si pri­pú­taná k ľu­ďom a uve­do­mu­ješ si, že všetko je len do­časné. Nie si ot­ro­kom dru­hých a si vždy dob­ro­sr­dečná. Si skrátka dobrý člo­vek. Si po­kojná. Si pri­pra­vená bo­jo­vať.

Si s tým, ktorý si uve­do­muje tvoju hod­notu vtedy, keď je s te­bou. Nie vtedy, keď ťa stratí.

Tvoj chaos, tvoje myš­lienky, tvoje sny, tvoje hod­noty, tvoje zá­žitky. To si ty. Chaos. Nád­herný chaos.

flickr.com

Toto je tvoj chaos, ktorý ťa robí ta­kou nád­her­nou. Toto je to, čo ťa vy­sti­huje. Toto si ty. Všetko čo ro­bíš, čo za­ží­vaš, pre čo pla­češ, pre čo sa usmie­vaš. To je ten chaos, ktorý ťa tvorí a vy­tvo­ril ťa tak krás­nou a nád­her­nou. 

Komentáre