Mód­nym hi­tom už ne­jakú tú dobu, sú ne­od­mys­li­teľne re­tiazky na telo. Ta­kýto jed­no­du­chý do­pl­nok do­káže do­dať úplne iný ná­dych všed­nému out­fitu alebo plav­kám. Ak hľa­dáš in­špi­rá­ciu, ako tento do­pl­nok no­siť a s čím ho rôzne kom­bi­no­vať, si na správ­nej ad­rese.

Tento módny hit je po­stupne čím ďa­lej, tým viac k dis­po­zí­cii v ob­cho­doch. Náj­deš v nich re­tiazky rôz­nych tva­rov, na rôzne časti tela; takže v tejto mód­nej vy­chy­távke si môže prísť každý na svoje. Ak si predsa len mys­líš, že ta­kéto re­tiazky môžu no­siť iba štíhle diev­čatá, tak sa na­ozaj mý­liš. Nie je vô­bec pod­statné, aké kon­fekčné číslo no­síš, pre­tože každý môže no­siť všetko v čom sa cíti dobre, žen­sky a sexy. Tým žena ne­môže ni­kdy nič po­ka­ziť.

  1. Jed­no­du­ché dám­ske šaty

Kom­bi­ná­cia ta­kých tých slad­kých, žen­ských  šiat a ta­ké­hoto druhu do­pl­nku je za­ru­čene správ­nou voľ­bou. Úplne jed­no­du­ché šaty, bez aké­ho­koľ­vek vzoru a na prvý po­hľad tro­chu nudné a ne­zá­živné. Áno, presne také po­tre­bujú po­z­dvi­hnúť svoju jed­no­du­chosť re­tiaz­kou na telo. K ta­kýmto ša­tám mô­žeš ur­čite zvo­liť ne­jakú vý­raz­nej­šiu a na prvý po­hľad ne­pre­hliad­nu­teľnú re­tiazku.
13248694_866341946844165_1699736642_n-1foto: ins­ta­gram

  1. Crop Top 

                Ďal­ším hi­tom už nie­koľkú se­zónu sú Crop Topy, inak skrá­tené tričká v ob­lasti pása, stri­hané buď to pod pr­siami alebo až pod pup­kom. Tieto tričká a ich no­se­nie je ide­álne najmä v lete a v kom­bi­ná­cii so suk­ňou, alebo no­ha­vi­cami s vyš­ším pá­som vy­ze­rajú na­ozaj sexy. Ak máš rada žen­skosť, ur­čite sa v tomto bode náj­deš. No­ha­vice alebo sukne s vy­so­kým se­dom kla­sicky kryjú prob­lé­mové par­tie a tva­rujú aj pl­n­šie po­stavy. Krivky sú predsa krásne! A k tomu ide­álne jed­no­du­chá re­tiazka na telo..
tumblr_nmxfgcF9NI1s201f4o1_500foto: tum­blr

  1. Plavky a pod­pr­senky

               Ak by si chcela ob­zvláš­niť re­tiaz­kou svoje plavky alebo pod­pr­senku, kľudne do toho! Či už sú jed­no­du­ché, vzo­ro­vané, pes­tro­fa­rebné alebo jed­no­fa­rebné, re­tiaz­kou na telo ich mô­žeš len obo­ha­tiť a do­dať im väčší lu­xus.
o513mu-l-610x610-underwear-underwire+bra-rose-flowers-floral-red-mesh-mesh+bra-bodychain-body+chain-tattoo-gold-hand+chain-american+apparel-urban+outfitters-triangle+bra-bralette-strappy+bra-braletfoto: tum­blr

belly-button-ring-bikini-body-chain-girl-Favim.com-1989655foto: tum­blr

 

 

Komentáre