Oby­čajné tričká v ne­ut­rál­nych far­bách, as­poň jedny kva­litné džínsy, čierne no­ha­vice, ko­ženka, biela blúzka alebo trenč­kot. Toto je zo­znam vecí, ktoré má ur­čite väč­šina z nás v šat­ní­koch, bez roz­dielu na to, aký štýl ob­ľu­bu­ješ. Toto sú zá­kladné kúsky, ktoré by ne­mali chý­bať v žiad­nom šat­níku. Ale ak by si mala mať v šat­níku je­dinú kva­litnú vec, mala by to byť práve biela blúzka/ko­šeľa.

Je to presne ten kus ob­le­če­nia, ktorý ne­vym­rie a ne­vyjde z módy asi ni­kdy a hodí sa tak­mer kaž­dej. Exis­tuje mnoho stri­hov a va­riá­cií od kla­siky pán­skeho štýlu, cez ob­tia­hnuté až po blúzky s rôz­nymi ap­li­ká­ciami a gom­bíkmi na oži­ve­nie, treba si len vy­brať tú svoju, ktorá ti naj­viac sedí a li­chotí tvo­jej po­stave. Ur­čite po­znáš aj ty tie chvíle strá­vené pred skri­ňou roz­mýš­ľa­ním nad tým, čo si vziať na seba, chceš vy­ze­rať ele­gan­tne, ale nie až prí­liš, ino­kedy sexy, ale nie vul­gárne. Ve­rím, že  vý­rok „zase si ne­mám čo ob­liecť“, je ob­ľú­bený u kaž­dej z nás. Ale po­zor, máš bielu blúzku? Ak áno, prob­lém je vy­rie­šený. Či je to po­ho­vor v práci, skúška v škole, oslava,  pre­chádzka, alebo káva v meste, vždy tu bude stáť sne­ho­biela zá­chrana. Len ju treba správne skom­bi­no­vať, do­la­diť a out­fit tak­mer na každú prí­le­ži­tosť je na svete. Tu je pár ti­pov ako a k čomu ju skom­bi­no­vať, aby si si ju mohla ob­liecť tak­mer kam­koľ­vek.

1. Blúzka+čierne no­ha­vice

Asi naj­bež­nej­šia kom­bi­ná­cia, ktorá však ne­musí byť nudná, ak sa skom­bi­nuje s vhod­nými do­pl­n­kami a os­tat­nými kús­kami ob­le­če­nia, túto kom­bi­ná­ciu si mô­žeš vziať na­prí­klad na vyš­šie spo­mí­naný po­ho­vor a ve­rím , že tým nič ne­po­ka­zíš.

6

2. Blúzka+sukňa vhod­ného strihu

Ak je blúzka voľ­nej­šieho strihu, úzku pu­zdrovú sukňu, a na­opak ak je blúzka pri­lie­ha­vej­šia, siahni po áč­ko­vej sukni, v oboch prí­pa­doch to bude vy­ze­rať pekne, ele­gan­tne a vkusne. Ne­treba sa báť ani kom­bi­ná­cie s dl­hou ve­čer­nou suk­ňou a ple­sová róba je na svete.

5

3.Blúzka+rifle

Táto kla­sická  kom­bi­ná­cia je hlavne po­hodlná, opäť tu zo­hrá­vajú veľkú úlohu do­pl­nky aby bol out­fit pekný le­žérny, ale zas nie nudný. Táto kom­bi­ná­cia je jed­no­du­chá, vkusná a vhodná na­prí­klad na kávu v meste.

4

4. Blúzka+šortky

Je teplý letný ve­čer, ideš do mesta alebo sa prejsť na pláž, a roz­mýš­ľaš, čo si vziať na seba ? Áno, aj v tomto prí­pade to za­chráni blúzka, skôr voľ­nej­šia, spo­mí­na­ného pán­skeho strihu, k nej zau­jí­mavé šortky a mô­žeš vy­ra­ziť.

7

ti­tulná foto: elle, fo­to­gra­fie: au­tor

Komentáre