I keď  sa nám leto po­maly končí a sl­niečka bude ne­us­tále ubú­dať viac, ne­zú­faj! Pri­ná­šam ti typ ako za­žia­riť v tieto po­sledné dni mi­lo­va­ného leta, alebo aj na­opak, v dni kedy už tak teplo ne­bude. Vý­klady mód­nych zna­čiek nám po­sledné me­siace pri­niesli veľký vý­ber bez­ra­mien­ko­vých blú­zok, ktoré sú často do­pĺňané vo­lánmi alebo čip­kou, ale náj­deš aj úplne sim­ple, jed­no­fa­rebné typy.

Niž­šie ti pri­ne­siem nie­koľko mož­ností, z kto­rých si ty mô­žeš vy­brať ten svoj bez­ra­mien­kový naj­viac ob­ľú­bený typ na ďal­šie me­siace! Alebo mô­žeš ob­me­niť s jed­ným to­pom všetky mož­nosti, o kto­rých sa do­čí­taš. Ne­chá­vam to na teba a na tvoju fan­tá­ziu.

Je treba po­dot­knúť, že vý­ho­dou ta­kejto blúzky alebo šiat je ich žen­skosť a ľah­kosť no­se­nia. Stačí k blúzke zvo­liť svoje ob­ľú­bené džínsy a po­hodlný, svieži out­fit je na svete. Pre útlu po­stavu sadnú ako uliate a pre pl­n­šiu po­stavu na­opak za­kryjú po­trebné ne­dos­tatky. Do­konca sú voľné a ľahké; a tak že­nám, ktoré sa na to dajú je ur­čite po­vo­lené no­siť ich bez pod­pr­senky! Tak hor sa vy­brať si!

Pr­vou va­rian­tov ako ta­kýto top, alebo blúzku no­siť je skom­bi­no­vať ho z tvo­jimi ob­ľú­be­nými no­ha­vi­cami alebo krát­kymi kra­ťasmi. Na type gatí vô­bec ne­zá­leží. Môžu mať nízky a tiež vy­soký set, môžu byť zvon­cové ale tiež slim fit. K tomu si obuj to­pánky, na ktoré máš chuť a do­laď ka­belku vo farbe to­pá­nok, alebo vo farbe tvo­jej bez­ra­mien­ko­vej blúzky. K tomu roz­cu­chaj hrivu, alebo si noc na za­pleť vr­koč a ráno máš z vla­sov krásne, jemné a vá­bivé vlny! To je presne ono!

13102545_1547202965575362_1247648183_n 13721094_261318204249360_297650298_n 13298279_564701140405417_717839375_nfoto: ins­ta­gram.com/fas­hi­onista_east/

Ak chceš ale tento top kom­bi­no­vať viac do ele­gan­tnej­šieho štýlu, nie je prob­lém k nemu zvo­liť rôzny typ sukne, podľa tvojho gusta. Veľ­kou, maxi suk­ňou alebo úz­kou suk­ňou nič ne­po­ka­zíš. No a ak chceš byť už to­tálne ne­pre­hliad­nu­teľná a sexy, obuj si lo­dičky a vy­raz vpred!

fgfhbf gdfg gfg

foto: tum­blr

K týmto blúz­kam ne­uve­ri­teľne seknú ná­hr­del­níky na krk rôz­nych tva­rov a klo­búky, takže ak máš je­den doma, ur­čite ho vy­uži a za­kom­po­nuj do ta­ké­hoto tren­do­vého out­fitu. A ak ešte stále ne­máš tú svoju bez ra­mie­nok doma, ve­rím že te­raz už vieš po akej siah­neš.

Komentáre