Nie som si tak cel­kom istá, či by som ve­dela pre­žiť bez be­ha­nia. Možno áno, úp­rimne, tieto dep­kové je­senné dni sa mi veľmi nechce. No cez leto… Ak si to ešte ne­vys­kú­šala, ne­vieš, o čo pri­chá­dzaš. Tieň stro­mov, hu­kot vetra v ušiach, po­cit, že si v lese sama, prí­jemné mrav­če­nie v steh­nách, keď za­sta­víš…

Av­šak, toto nie sú je­diné dô­vody, prečo je beh taký skvelý. Ako stre­doš­ko­láčka mám vždy tony úloh a tes­tov, čo sa rovná aj vy­so­kej hod­note stresu. A možno aj ty to máš po­dobné v práci. Ešte za­ria­diť toto, za­vo­lať tomu, a nie­kedy o pol de­sia­tej sa ti črtá ko­nečne svätý po­koj s dob­rou kni­hou, no aj tak, keď ľah­neš do po­stele, za­spíš skôr, ako stih­neš vô­bec na­lis­to­vať správnu stranu.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Keď však be­žíš, ne­zau­jí­maš sa o nič, len o zem pod no­hami a mi­ha­júcu kra­jinu okolo. Vo vla­soch máš svieži vzduch (teda ak sa vy­be­rieš be­hať ráno), a všetky sta­rosti ne­chá­vaš ďa­leko za se­bou. Ten ko­lega, ktorý ča­kal na te­le­fo­nát predsa vy­dr­žal ča­kať do­te­raz, pol­ho­dinka na­viac mu ne­ub­líži 🙂 A prí­klady z fy­ziky, kto­rým ne­ro­zu­mieš? Nuž, drahá, možno je na­čase ho­diť pero o stôl, obuť te­nisky, a vy­kaš­ľať sa na celú fy­ziku a aj na tú pro­fe­sorku!

Ďal­šia vec, nie­len beh, ale aké­koľ­vek cvi­če­nie spô­so­buje tvorbu en­dor­fí­nov, hor­mó­nov šťas­tia. Be­háš však vonku, a toto malé plus nemá žiadne iné cvi­če­nie. Nie je to skvelé, že ti k šťas­tiu stačí len pár mi­nút behu? Ak si v strese alebo ťa chytá depka, nič ti ne­po­môže lep­šie, než beh. Ani ta­buľka čo­ko­lády 😀

unsplash.com

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

A to ani ne­spo­mí­nam pros­pešné účinky pri srd­co­vých cho­ro­bách, vy­so­kom tlaku, a sa­moz­rejme, chud­nutí! Av­šak, ne­od­po­rú­čam ti to, ak máš prob­lémy s ko­le­nami. Zo­pár mo­jich ka­mo­šiek vie, o čom je reč… Av­šak, ja si mys­lím, že po­zi­tív je roz­hodne viac, hlavne to psy­chické blaho je cel­kom pre­sved­čivé!

Vieš, ľu­dia ho­vo­ria, že by sme ne­mali ute­kať od svo­jich prob­lé­mov. Čo takto skú­siť vy­be­hať sa z nich?

Komentáre