Ako sa ho­vorí: „Pre krásu sa trpí!“ Musí to však pla­tiť aj na veci, ktoré nám sku­točne ne­po­má­hajú a v ko­neč­nom dô­sledku nám viac uš­ko­dia ako pri­nesú úži­tok?

Va­lia sa na nás od­vša­diaľ. Či už pro­stred­níc­tvom mé­dií, od na­šich ma­mi­čiek alebo cez so­ciálne siete. Mýty a le­gendy, ktoré okolo pravdy cho­dia aku­rát tak vo sne a predsa sa nimi ria­dime. Preto ti práve my pri­ná­šame zo­znam fa­loš­ných právd od kráse, ktoré si za­píš za uši a na­bu­dúce sa nimi ne­riaď.

Ak si bu­deš dá­vať každý deň make-up tvoja po­kožka ti to spo­číta

No­se­ním ton make-upu môže tvoja po­kožka pô­so­biť ťaž­ko­pádne, ale v sku­toč­nosti ti nez­horší kva­litu pleti. Hlavná prí­čina, ktorá ti spô­so­buje vy­rážky a ne­pekný vzhľad pleti je to, že si svoj denný look ne­chá­vaš aj na noc. Čiže ak sa bu­deš pra­vi­delne od­li­čo­vať ne­mu­síš sa obá­vať.

Krém, ktorý ťa pri­praví o strie

Ako už iste vieme, strie sú na­tia­hnutá koža spô­so­bená ras­tom či už do výšky, alebo do šírky. Pre­ja­vujú sa ako ne­ná­padné jazvy, ktoré mno­hým že­nám spô­so­bujú kom­plexy či dep­re­sie. Do­vedú ich až k ta­kým ve­ciam ako sú krémy na strie, ktoré sľu­bujú okam­žitý úči­nok. No tento úči­nok sa od­razí aku­rát na ich pe­ňa­ženke nie striách.

Pra­vi­delné stri­ha­nie ti zrýchli rast vla­sov

Asi naj­čas­tej­šie omie­laná fráza, ktorá nemá nič spo­ločné s prav­dou. Uveďme si to teda na správnu mieru. Každé stri­ha­nie je v pod­state od­strá­ne­nie mŕt­vej časti. Tie ur­čite ne­majú žiadny me­cha­niz­mus, ktorý by dali ko­rien­kom ve­dieť, čo sa deje na konci vla­sov. Vzhľa­dom k tomu, že ko­reň je tam, kde rast pre­bieha, ex­tra zo­strih ne­bude  urých­ľo­vať rast vla­sov, ale budú vy­ze­rať lep­šie a pl­n­šie.

Vypi 8 po­há­rov vody, aby ti hyd­ra­to­vali pleť

Žiadna štú­dia na svete ne­vy­ka­zuje, že pi­tím vody sa nám sku­točne pleť hyd­ra­tuje a vy­živí. No na dru­hej strane je však do­ká­zané, že ne­dos­tat­kom vody naša pleť chabne. Rad­šej sa ne­spo­lie­haj na vodu, ale do­praj svo­jej pleti sta­rost­li­vosť či už po­u­ži­tím rôz­nych kré­mov alebo másk.

zdroj: www.pe­xels.com

Ur­čité vla­sové pro­dukty za­brá­nia štie­pe­niu kon­če­kov

Ne­exis­tuje žia­den pro­dukt, ktorý ti za­ru­čene ochráni tvoje kon­čeky. Všetko je to len mar­ke­tin­gový ťah, ktorý ťa má pri­lá­kať. Je­diné čo ti do­po­môže ku krás­nej hrive je od­strá­niť kon­čeky stri­ha­ním.

Komentáre