Pa­mä­tám si, že keď som bola mlad­šia, ba­retku som po­va­žo­vala za módne peklo a ur­čite som ne­bola je­diná. Prišla mi ako pre­ži­tok, ktorý no­sia staré babky a už vô­bec mi to pre­pri­pa­dalo štý­lové si sexi. Časy sa však me­nia a ty mô­žeš v ob­cho­doch nájsť rôzne fa­rebné pre­ve­de­nia ba­retky, ktoré sa ne­no­sia len ku ka­bá­tom a ro­man­tic­kému štýlu, ale aj k army ka­bátu, ko­ženke či roc­ker­ským čiž­mám.

Pri­pra­vila som pre teba in­špi­ra­tívne out­fity, kde sa aj z div­nej ba­retky stane módny do­pl­nok, ktorý je hi­tom 2018 a roz­hodne by ne­mal chý­bať v tvo­jom šat­níku.

pinterest.comZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre