Bar­bora Mi­ho­ková je veľmi pô­vabné a milé dievča z vý­chodu Slo­ven­ska, ktoré sa na­priek štú­diu mar­ke­tingu vy­dalo úplne inou ces­tou. Dnes už jej krásne ma­ri­onety ro­bia ra­dosť ľu­ďom na ce­lom svete.

Ahoj Bar­bora, pre­zraď, ako sa do­stane mladé am­bi­ci­ózne dievča k vý­robe ma­ri­onet?

Keďže som vy­ras­tala v báb­kovo-di­va­del­nom pro­stredí (som dcé­rou báb­ko­vej di­va­del­níčky), mala som zna­losti o ana­tó­mii ma­ri­onety, aj o ma­te­riá­loch. Vždy som chcela pra­co­vať pre seba, možno preto, že aj moja mama ako živ­nost­níčka pra­cuje pre seba (čo má mnoho vý­hod) a ovplyv­nil ma tento ro­di­čov­ský vzor.

Tak som akosi pri­ro­dzene skĺbila zna­losti zo stred­nej ume­lec­kej školy, z ro­din­ného re­mesla a možno tro­chu aj z mar­ke­tingu z výšky. Na zá­klade fo­tiek som vy­ro­bila prvé tri skú­šobné ma­ri­onety pre mo­jich zná­mych ako dar­ček, s oča­ká­va­ním, že ak sa vy­da­ria, nájde sa aj prvý zá­kaz­ník. Uro­bila som si fa­ce­book stránku, na­ho­dila fotky, oz­valo sa zo­pár ľudí a už to išlo.

5

Vý­roba jed­nej ta­kejto ma­ri­onety trvá zhruba tri týždne. Skús nám opí­sať, čo všetko celý pro­ces ob­náša.

Po­ve­dala by som, že vý­roba ma­ri­onety je niečo me­dzi ume­ním a re­mes­lom. Spája sa tu via­cero čin­ností, ume­lec­kých aj tech­nic­kých:  mo­de­lo­va­nie, brú­se­nie, ma­ľo­va­nie, práca s dre­vom, ši­tie, maľba na tex­til a mnohé ďal­šie. Keďže ne­rada ská­čem z jed­nej čin­nosti do dru­hej, prácu si de­lím na ur­čité bloky. Zis­tila som, že ta­kýmto spô­so­bom pra­cu­jem efek­tív­nej­šie.  To zna­mená, že najprv mo­de­lu­jem nie­koľko hláv na­raz a ve­nu­jem sa len tomu. Ino­kedy sa zas sú­stre­dím len na vý­robu tiel.

V lete som pra­co­vala na kraj­ších spo­joch- kĺboch, aby moje ma­ri­onety mohli mať aj kra­ťasy a krátke ru­kávy. Veľa vďa­čím nášmu zná­memu, pá­novi Se­pe­šimu, ktorý mi sprí­stup­nil mo­de­lár­sku dielňu, stroje a po­mo­hol mi s tech­nic­kou čas­ťou tvorby kon­ča­tín. Pri vý­robe ma­ri­onet dbám o to, aby po­u­žité ma­te­riály boli čo naj­še­tr­nej­šie k ži­vot­nému pro­stre­diu.

11212638_708675832593197_2875449440333459494_o

Je to len taká kra­toch­víla, malý biz­nis alebo spô­sob, akým by si sa chcela raz uži­viť?

Ve­nu­jem sa tomu už tretí rok, lebo je o to zá­u­jem a zá­ro­veň ma to baví, čo je dobrá kom­bi­ná­cia. Dá sa tým uži­viť, no ne­viem, či sa to dá na­zvať biz­ni­som. Pre­tože ručná práca a biz­nis mi akosi nejdú do­hro­mady. Každá bábka sa má na nie­koho kon­krét­neho po­do­bať. A teda ak je niečo vy­soko per­so­na­li­zo­vané, nedá sa to vy­rá­bať sé­ri­ovo. Tiež si chcem udr­žať kva­litu a ra­dosť z práce, preto ne­mô­žem pri­jať na­raz prí­liš veľa zá­ka­ziek. Nie­ktoré čin­nosti by sa síce dali de­le­go­vať (ši­tie, sto­lár­čina), ale po­kiaľ ide o hlavy, tie by mali mať rov­naký mo­de­lár­sky ru­ko­pis.

Čomu sa ve­nu­ješ mimo svo­jich bá­bok? Pro­fe­si­onálne, ale kľudne pre­zraď aj sú­kromne 🙂

Popri vý­robe ma­ri­onet sa ve­nu­jem aj nášmu ro­din­nému báb­ko­vému di­vadlu. Takže väč­šina vecí sa točí okolo bá­bok. Ke­dysi som sa ve­no­vala aj gra­fike, ale nie som v tom až taká dobrá. Gra­fi­kov je veľa a oveľa lep­ších. A ne­rada se­dím dlho pred mo­ni­to­rom. Vo voľ­nom čase ven­čím psa, cho­dím  na an­glické kon­ver­zá­cie, do kina, čí­tam, po­ze­rám filmy. Láka ma gas­tro­tu­ris­tika – ces­to­va­nie a ochut­ná­va­nie miest­nych špe­cia­lít. Som in­tro­vert, takže ne­vy­hľa­dá­vam veľkú spo­loč­nosť a hluk. Raz za rok sa pre­mô­žem a záj­dem s bý­va­lými spo­lu­žiač­kami aj na dis­ko­téku, lebo ich rada vi­dím. Ale na tej dis­ko­téke dlho ne­vy­dr­žím ☺.

Na svo­jom webe dá­vaš mož­nosť kon­tak­to­vať ťa a vý­robu bábky si ob­jed­nať. Koľko by som pri­bližne za­pla­til, keby chcem bábku podľa seba?

200 eur. Sú ľu­dia, kto­rým sa to zdá veľa, ale aj takí, ktorí tvr­dia, že je to málo. K tejto cene som sa do­pra­co­vala po­stupne. Na za­čiatku som za­čí­nala so su­mou 100 eur, ne­ve­dela som to­tiž, či vô­bec bude o bábky zá­u­jem a koľko ich stih­nem me­sačne vy­ro­biť. Po­stupne, keď som sa do toho do­stala, keď som zis­tila, čo všetko to ob­náša, koľko je s tým práce a že zá­u­jem je veľký, som do­spela k ta­kejto cene. Veľa vecí sa učím za po­chodu a mám po­cit, že aj moja práca sa už omnoho zlep­šila. Bábky sú te­raz vie­ro­hod­nej­šie ako na za­čiatku. Zá­u­jem­co­via o ma­ri­onetu to aj tak naj­čas­tej­šie rie­šia tak, že sa na ňu via­cerí zlo­žia.

4

Máš ob­jed­návky aj zo za­hra­ni­čia? Ob­ja­vili ťa už za hra­ni­cami na­šej kra­jiny?

Po­sie­lala som bábku do Čiech aj do An­glicka a oz­vala sa mi už aj Ame­ri­čanka, ktorá ma na­šla na Pin­te­reste. No väč­ši­nou mi píšu zá­u­jem­co­via zo Slo­ven­ska.

Ako na bábky re­a­gujú tí, kto­rých po­do­bizne vy­rá­baš? Za­tiaľ sa ni­kto ne­na­štval? :))

Väč­ši­nou ko­mu­ni­ku­jem s člo­ve­kom, ktorý si bábku ob­jed­náva pre nie­koho ako dar­ček. S ob­da­ro­va­ným už ne­pri­chá­dzam do kon­taktu a teda ne­vi­dím jeho re­ak­ciu. Je­dine, ak mi ten, kto si bábku ob­jed­nal, dá ve­dieť, či mal dar­ček úspech. Vždy mám ra­dosť, ak sa mi nie­kto do­da­točne ozve a po­vie alebo mi na­píše, či sa  ma­ri­oneta do­tyč­nému pá­čila. Do­konca mi už po­slali aj fotky z oslavy, čo ma veľmi po­te­šilo. Ale na­prí­klad dosť rôz­no­rodé re­ak­cie ľudí boli na ma­ri­onetu bý­va­lého pre­šov­ského pri­má­tora, pána Ha­gy­ariho.

Nie­ktorí ľu­dia vra­veli, že je to čistý on, iní, že sa ne­po­dobá vô­bec. Je to jedna z bá­bok, ktoré som ro­bila, dá sa po­ve­dať, na za­čiatku. Keď sa s od­stu­pom času po­ze­rám na svoje prvé ma­ri­onety, mnohé z nich by som te­raz vy­mo­de­lo­vala lep­šie. Ale viem, že takto ne­mô­žem roz­mýš­ľať. Jed­no­du­cho, je tu ten ľud­ský fak­tor, moje mo­de­lár­ske zruč­nosti sa vy­ví­jajú, a vždy tie nové bábky budú uro­bené lep­šie ako tie na za­čiatku.

1270371_386298874830896_1559439883_o
A po­kiaľ máš na mysli báb­kové po­do­bizne zná­mych osob­ností, napr. tie, ktoré sú v Ko­libe pod zám­kom v Smo­le­ni­ciach (Mi­lan La­sica, Jú­lius Sa­tin­ský, Lu­káš La­ti­nák – Hurka), mys­lím, že za­tiaľ ani ne­ve­dia, že tam svoje ma­ri­onety majú. No aj tak si ne­mys­lím, že by sa mal nie­kto z nich na­štvať. Ak si nie­kto dá vy­ro­biť po­do­bi­zeň zná­meho člo­veka, je to preto, že je to pre neho veľká osob­nosť a že ho z ne­ja­kého dô­vodu ob­di­vuje.

A Char­lie Sheen a do­ktor House sa ti za­tiaľ ne­oz­vali?:)

Za­tiaľ ne­pred­po­kla­dám, že by ve­deli o ne­ja­kej Bar­bore z Pre­šova, ktorá vy­ro­bila ich ma­ri­onety. V pod­state o mne a o mo­jich báb­kach mo­men­tálne vie dosť málo ľudí aj v rámci Slo­ven­ska, preto by bola veľká ná­hoda, keby sa o nich ta­kéto sve­tové hviezdy do­zve­deli. I keď v hlave mi už pre­bleskla myš­lienka, že im ich po­šlem ☺

3

Chys­táš v najb­liž­šom ob­dobí ne­jaký zau­jí­mavý pro­jekt?

Každá ma­ri­oneta je pre mňa taký malý pro­jekt. No chcem vy­ro­biť viac zná­mych osob­ností. Slo­ven­ských aj sve­to­vých. Nie každý, komu som vy­ro­bila ma­ri­onetu, to­tiž chce mať na mo­jej fa­ce­book stránke po­rov­ná­va­ciu fotku (pred­loha a bábka). A ma­ri­onety zná­mych osob­ností umož­ňujú ľu­ďom vi­dieť, či a do akej miery sa po­do­bajú. Zau­jí­ma­vým pro­jek­tom by možno bolo po­u­ži­tie ma­ri­onet v krát­kom filme.

Kam sa vieš vo svo­jej vý­robe ešte po­su­núť? Dá sa vô­bec ešte niečo vy­lep­šiť? Ak áno, kam sme­rujú tvoje am­bí­cie na tento rok?

Pre­dá­vať ok­rem Slo­ven­ska aj do za­hra­ni­čia. A po­dobne ako pre Ko­libu pod zám­kom, tak možno aj pre ďal­šie pod­niky. Na­padlo mi, že vy­ro­bím aj roz­práv­kové, men­šie ma­ri­onety, ktoré by boli ur­čené pre deti… Ná­pady mám, rada vy­mýš­ľam a skú­šam nové veci, ur­čite nech­cem stáť na mieste.

2

Mys­líš, že je pre mla­dých umel­cov na Slo­ven­sku re­álne ži­viť sa pro­stred­níc­tvom svo­jich zá­ľub? Alebo to v na­šich pod­mien­kach bude vždy len taká bo­kovka?

Podľa toho, o akú zá­ľubu ide a či o dané vý­robky, diela, majú ľu­dia zá­u­jem. Kto bude cie­ľová sku­pina, koľko toho mu­sím vy­ro­biť a za koľko to pre­dať, aby som si mohla do­vo­liť ro­biť „len to“ a uži­viť sa tým. Na za­čiatku mi nie­ktorí ľu­dia vra­veli, že Slo­váci ne­majú na ta­kéto veci pe­niaze. Takže te­raz som milo prek­va­pená, že je tu toľko ľudí, ktorí ve­dia oce­niť ručnú prácu.

1277614_409007212560062_1302530767_o
foto: ar­chív B.M.