Som úp­rimne veľmi vďačná, že Vám mô­žem pred­sta­viť ďaľ­šiu #Slo­ven­kudna, ktorá je ne­smierne in­špi­ra­tívna, po­korná a milá. Na roz­ho­vor som si vy­brala Babsy Ja­gu­šák He­ri­ba­novú preto, lebo svo­jim štý­lom a ná­zormi na ži­vot do­káže in­špi­ro­vať dru­hých. Babsy ne­mala prob­lém ho­vo­riť o dneš­nom kon­zum­nom svete či pre­hna­ných ná­ro­koch na krásu. Vy­chut­najte si po­ho­dový roz­ho­vor s no­vou #Slo­ven­koudna

Ahoj Babsy, v čase, kedy vzniká tento roz­ho­vor si čerstvá ma­mina. Sr­dečne gra­tu­lu­jeme! Te­ho­ten­stvo a na­ro­de­nie die­ťatka je pre mnohé ženy brané ako najk­raj­šie ob­do­bie ži­vota. Ako ťa zme­nilo te­ho­ten­stvo a na­ro­de­nie ma­lej Iza­belky?

Možno to bude znieť ako klišé, ja viem, ale ten po­cit, keď sa žena stane mat­kou, sa nedá opí­sať
slo­vami. Môj ži­vot zrazu na­bral úplne nový roz­mer, pre­tože som si uve­do­mila, že už ni­kdy ne­bu­dem sama. Keď mi pr­vý­krát po­dali Izu, vy­hr­kli mi slzy šťas­tia. Ten po­hľad na pár mi­nú­tové bá­bätko, kto­rému sme s Do­dom dali ži­vot, bol ma­gický. Do­spela som, spo­ma­lila, uží­vam si každú mi­nútku a vší­mam si viac svet okolo seba. Akoby sa mi ot­vo­rilo tre­tie oko =)

Čí­tala som o tebe, že si nad­šená mi­ni­ma­lis­tka. Čo pre teba zna­mená mi­ni­ma­liz­mus, v akom od­vetví či smere ho naj­viac vy­uží­vaš a ako vní­maš módu?

Mi­ni­ma­liz­mus je ukot­vený v mo­jom prí­stupe k ži­votu, takže sa dá po­ve­dať, že je prí­tomný skoro vo všet­kom, čo ro­bím. Ne­na­há­ňam sa za ma­te­riál­nym bo­hat­stvom a sna­žím sa žiť tak, aby som mala všetko, čo po­tre­bu­jem, ale aby som ne­vy­rá­bala nad­by­tok. Ne­us­tály hon za ve­cami a ne­ja­kým so­ciál­nym sta­tu­som je dô­vod, prečo sú mnohí ľu­dia stále ner­vózni a ne­spo­kojní sami so se­bou. Na­prí­klad u nás doma sa ne­nájdu žiadne “la­pače pra­chu”. S Do­dom sme prak­tickí a byt máme za­ria­dený veľmi funkčne. Čo sa týka môjho po­stoju k móde, je to po­dobné. Rada na­ku­pu­jem nad­ča­sové kúsky, ktoré mô­žem kom­bi­no­vať a ktoré mi dlho vy­dr­žia.

Aký je tvoj ná­zor na módne vní­ma­nie pre­dov­šet­kým žien zo Slo­ven­ska?

To je ťažká otázka, pre­tože ne­rada ge­ne­ra­li­zu­jem. Vo vše­obec­nosti si ale mys­lím, že Slo­venky majú dobrý vkus a veľmi rýchlo si osvo­jujú sve­tové trendy. Tiež sa o seba sta­rajú a cho­dia pekne upra­vené. Čo mi ale trošku chýba, a to najmä v mé­diách a sho­wbiz­nise, je ur­čitá nad­sázka a ina­kosť. Skoro každá ve­rejne známa tvár má dlhé vl­nité vlasy, vždy do­ko­nalý make-up, ge­lové nechty a sexy štýl ob­lie­ka­nia. Veľmi by ma po­te­šilo, ak by sa me­dzi mien­kot­vor­ných ľudí do­stalo viac trend­set­te­rov, ktorí po­pie­rajú túto uni­for­mitu.

Čo si mys­líš, že chýba dneš­ným že­nám a prečo?

Zrejme je to vý­sle­dok eman­ci­pá­cie a toho, že sme si pred nie­koľ­kými de­siat­kami ro­kov ob­liekli džínsy (ob­razne po­ve­dané), ale dneš­ným že­nám chýba podľa mňa neha a žen­skosť. Na jed­nej strane sa sťa­žu­jeme, že muži nie sú gen­tle­meni, na dru­hej strane im to ani ne­do­vo­líme. Nie­kedy ma až za­mrazí, keď po­ču­jem, ako sa mladé baby roz­prá­vajú na ulici.

 

Mys­líš si, že ťa dnešný rýchly svet ovplyv­ňuje alebo si si na­šla svoje „úto­čisko“? Ži­ješ podľa teba spo­kojný ži­vot? Za čo si naj­viac vďačná?

Ur­čite ma toto rýchle tempo ovplyv­ňuje, pre­tože plá­vať proti prúdu, keď mi ľu­dia vo­lajú, mai­lujú a vy­ža­dujú si okam­žitú od­po­veď, je ťažké. Ak sa nie­kto ne­roz­hodne, že od­chá­dza žiť na lazy, musí sa pris­pô­so­biť. Na­šťas­tie mám na najb­liž­ších pár me­sia­cov per­fektnú ospra­vedl­nenku – som na ma­ter­skej =). A za čo som naj­viac vďačná? Za Izu, skve­lého man­žela a celú moju veľkú ro­dinu. A tiež za to, že sme zdraví.

Čo ťa fas­ci­nuje na že­nách a kto je tvoj vzor či in­špi­rá­cia?

Na že­nách ma naj­viac fas­ci­nuje ich fle­xi­bi­lita a pra­co­vi­tosť. Ten mul­ti­tas­king, kto­rého je žen­ské
po­ko­le­nie schopné, je na­ozaj veľká da­nosť, ktorá ale ide nie­kedy proti nám. No a pra­co­vi­tosť si na že­nách vá­žim, pre­tože sa mi páči, keď za se­bou za­ne­cháme niečo pekné a zmys­lu­plné.

In­špi­rá­cií mám via­cero – moju mamu, ktorá celý ži­vot tvrdo pra­cuje a robí krásne pro­jekty, moju svokru, ktorá zase úžasne varí, Carry So­mers, za­kla­da­teľku hnu­tia Fas­hion Re­vo­lu­tion, Tildu Swin­ton, moju ob­ľú­benú fas­hion múzu a he­rečku, di­zaj­nérku Rei Ka­wa­kubo, umel­kyňu Ma­rinu Ab­ra­mo­vić a ďal­šie…

 

Akú vlast­nosť si naj­viac ce­níš na že­nách a čo na­opak ne­máš rada?

Toto u mňa platí pri oboch po­hla­viach – naj­viac si na ľu­ďoch ce­ním, keď sú pria­teľ­skí, to­le­rantní a ochotní po­má­hať. Ne­mám rada na­mys­le­ných, aro­gant­ných ľudí bez se­ba­ref­le­xie. A tiež ne­zná­šam in­trigy a oho­vá­ra­nie a to, čomu dnes ho­vo­ríme HEJT.

V čom sa ty rada zdo­ko­na­ľu­ješ, čo po­va­žu­ješ za svoju mo­ti­vá­ciu v pra­cov­nom ži­vote a aké je tvoje ži­votné motto?

Moja mama vždy ho­vo­rila, že vzde­la­nie je je­diný po­klad, ktorý mi ne­môže ni­kto ukrad­núť. Touto ve­tou sa ria­dim od­jak­živa. Sna­žím sa preto veľa čí­tať, mať vše­obecný pre­hľad a zbie­rať pekné zá­žitky. Mo­jou mo­ti­vá­ciou v práci je hlavne dobrý vý­sle­dok.

Keď vi­dím, že na­prí­klad na Fas­hion LIVE! sa prídu po­zrieť ti­sícky ľudí a že máme v mé­diách dobré ohlasy, cí­tim sa su­per. Ži­votné motto asi ani veľmi ne­mám… Ale vždy ma po­teší scéna v Ti­ta­nicu, keď Le­onardo pred­ne­sie slávny prí­ho­vor a ukončí ho ve­tou: “Nech každý deň stojí za to!”

 

Vrámci nášho heš­tegu #Slo­ven­kadna pod­po­ru­jeme mladé Slo­venky v ich vlast­nej je­di­neč­nosti a v tom, aby ne­boli pod ne­us­tá­lym tla­kom oko­lia kvôli per­fek­ci­onizmu. Je niečo, čo ty sama cí­tiš, že sa musí zme­niť alebo čo by si ty chcela zme­niť na sebe? Mys­líš si, že môže byť žena so se­bou úplne spo­kojná?

Každá žena má dobré a zlé dni, kedy si myslí, že sa jej ne­darí, že má ne­jaký čudný nos, splas­nuté vlasy, kilá na­vyše… Je to úplne nor­málne, že o sebe nie­kedy po­chy­bu­jeme, pre­tože sme denne kŕ­mené do­ko­na­lými fot­kami z Ins­ta­gramu a ča­so­pi­sov. Ale keď si to tak za­na­ly­zu­jeme, tých nor­mál­nych diev­čat a žien, ktoré majú ne­jaké ne­do­ko­na­losti, je na svete oveľa viac ako dvoj­met­ro­vých mo­de­liek, ktoré majú bez Pho­tos­hopu tiež ko­pec zádr­he­ľov.

Dnes už toto po­ve­do­mie máme, tak prečo sa stále zha­dzu­jeme? Ťažko po­ve­dať, je to o po­vahe kaž­dej z nás. Po­znám ko­pec nie úplne tra­dične pek­ných diev­čat, ktoré ve­dia vy­ťa­žiť z toho, čo je na nich zau­jí­mavé. A po­tom sú tu večne ne­spo­kojné krásky. Kľú­čom je čistá hlava a bu­do­va­nie se­ba­ve­do­mia. Čo sa týka mňa, boli časy, keď sa mi na­pá­čil môj nos a vlasy. Dnes som so se­bou úplne vy­rov­naná a ak ne­mám čas na úp­ravy, vlasy si dám do copu alebo ich str­čím pod klo­búk.

Aké sú tvoje plány do bu­dúc­nosti a čomu sa mo­men­tálne ve­nu­ješ?

Mo­men­tálne ne­plá­nu­jem a vše­tok čas ve­nu­jem ma­lej Ize. Čo­skoro by som chcela roz­be­hnúť je­den pro­jekt, ale kým to ne­bude mať re­álne kon­túry, ne­chám si to pre seba =).

 

Ďa­ku­jeme krásne Babsy za roz­ho­vor. Že­láme všetko len dobré! Je niečo, čo by si chcela od­ká­zať na­šim či­ta­teľ­kám?

Vážte si svoje telo a my­seľ a tvrdo na sebe pra­cujte.

Komentáre