Roz­hodla si sa stra­vo­vať zdrav­šie ako do­te­raz, ale z ne­ja­kého dô­vodu ne­vi­díš vý­sledky. Mys­lím si, že ta­kúto si­tu­áciu už každá z nás za­žila. Väč­ši­nou je prob­lém v tom, že ješ zdravé veci, ale v zlý čas.

Jed­ným ta­kýmto „jed­lom“ je ba­nán. Ak si si ob­čas dala na ra­ňajky ba­nán, ako ľahké a rýchle ra­ňajky, mu­sím ťa skla­mať. Áno, je síce zdravý, ale nie v kaž­dej časti dňa je dobrý pre tvoj ža­lú­dok.

Vý­skumy uká­zali, že toto žlté ovo­cie, ako ra­ňaj­šie jedlo, môže sa­bo­to­vať celú tvoju ce­lo­dennú snahu. Keď som toto zis­tila, bola som na­ozaj prek­va­pená. Uve­do­mila som si, že možno 4 moje ra­ňajky z týždňa ob­sa­hujú ba­nán – či už v pa­la­cinke, smo­ot­hie alebo iba tak sa­motný.

Od­bor­ník na vý­živu Dr. Da­ryl Gi­offre ne­dávno in­for­mo­val o tom, prečo sú ba­nány ne­vhodné na ra­ňajky. Tvrdí, že najmä kvôli ich vy­so­kému ob­sahu dras­líka, hor­číka a vlák­niny.

Dr. Gi­offre tak­tiež po­u­ká­zal na to, že ba­nány nie sú naj­lep­šie ob­čerstve­nie pre udr­ža­nie tvojho trá­via­ceho sys­tému. Keď cu­kor zješ v akej­koľ­vek forme, pod­po­ruje pro­ces kva­se­nia, ako na­prí­klad pivo a víno, a pre­mení sa na ky­se­linu v tvo­jom tele. Tento pro­ces do­káže za­mest­nať tvoj trá­viaci sys­tém na veľmi dlhú dobu a ako všetky vieme, cukru má ba­nán na­ozaj dosť.

Ne­boj sa, ne­mu­síš vy­ma­zať ba­nány zo svojho je­dál­nička úplne. Stačí, ak za­čneš jesť svoje ob­ľú­bené žlté ovo­cie na de­siatu (prí­padne ne­skôr) a s nie­čím, čo bude ne­ut­ra­li­zo­vať ky­se­liny, ako na­prí­klad zdravý tuk 🙂 Tento jed­no­du­chý trik ti po­môže uro­biť s ba­nánu na­ozajsnú zdravú mňamku.

 

foto: tum­blr

Komentáre