„Ni­čia nohu, na ma­lých no­hách sú pekné, ale väč­ším no­hám prí­liš ne­pris­tanú, zby­točne ich zväč­šia a zmo­hut­nia..“ Ci­tu­jem vy­jad­re­nia diev­čat na ba­le­rínky, s kto­rými mu­sím sú­hla­siť. Podľa mňa sú síce po­hodlné, ale to si dám rad­šej te­nisky. Či sú vkusné alebo nie nej­dem rad­šej po­su­dzo­vať, pre­tože som prí­liš zau­jatá ohľa­dom tejto veci, ale rad­šej od­po­rú­čam niž­šie lo­dičky po­kiaľ chceš niečo po­hodl­nej­šie a ele­gantné. Ba­le­rínky de­for­mujú po­stavu a pre nohu nie sú zdravé. Ak chceš ve­dieť ta­jom­stvo, muži si vraj mys­lia, že nie sú vô­bec sexy. Ich his­tó­ria je však dl­h­šia ako som si mys­lela…

Všetci si ich spá­jame s ba­le­tom a nie sme ďa­leko od pravdy. Už len ten ná­zov nám to evo­kuje… Pô­vodne boli vy­tvo­rené na ta­nečné účely. Dnešná ta­nečná obuv sa ale od tých, ktoré po­známe dnes líši. Ba­le­rínky sú pre nás po­hodlné a často po nich sia­hame ako po uni­ver­zál­nom kúsku, ktorý sa dá kom­bi­no­vať tak­mer so všet­kým. Mô­žeme ich vy­užiť hlavne na dl­h­šie no­se­nie, pre­tože sa ne­mu­síme obá­vať, že by nás prek­va­pili ne­prí­jemné otlaky alebo bo­lesť nôh. Táto obuv je po­pu­lár­nou dl­h­šie ako si mys­líš. Veľkú ob­ľubu za­ží­vala hlavne v 50. ro­koch. Sia­hali po nich módne ikony ako sú Aud­rey Hep­burn či Bri­gitte Bar­dot.  Aud­rey do­konca na otázku v čom sa cí­tili naj­lep­šie od­po­ve­dala, že jed­no­značne v tom, čo je jej po­hodlné. Jej ob­ľú­bená obuv boli práve ba­le­rínky, ako aj sama pre­hlá­sila. Niet po­chýb, že v nich vy­ze­rala veľmi okúz­lu­júco. Mala to­tiž sub­tílnu po­stavu, kto­rej tento kú­sok ne­do­dá­val na ťaž­ko­pád­nosti. Ešte som ne­vi­dela fo­to­gra­fiu Aud­rey Hep­burn na vy­so­kých pod­pät­koch. Jej dr­ža­nie tela bolo tak ladné a ľahké, že si ho ne­pot­re­bo­vala vy­lep­šo­vať vy­so­kými lo­dič­kami a ani opticky pre­dĺžiť.

main-original-audrey0x0c                audrey-hepburn-394261_1280

Zdroj : http://www.sho­eper­wo­man.com, who­what­wear.co.uk

Aud­rey ne­bola je­diná, ktorá pod­ľahla to­muto trendu. S ob­ľu­bou ich no­sila aj rov­nako známa he­rečka a sex-sym­bol Bri­gitte Bar­dot, ktorá ich dosť pre­sa­dila. V prí­pade tejto he­rečky platí, že aj zdan­livo ne­vinné to­pánky, ktoré ako práve na Aud­rey pô­so­bia veľmi jemne a milo, do­kážu za­hrať v out­fite zmy­sel­nos­ťou a dráž­di­vos­ťou. Po­kiaľ žena tento kú­sok no­siť vie, a vie ho aj pre­dať tak, ako po­tre­buje, má vy­hraté. V týchto pre­ve­de­niach sa mi ba­le­rínky pá­čia veľmi. V pre­ve­de­niach, ktoré bežne stre­tá­vam na ulici me­nej.

bb    repettored

Zdroj : http://allt­he­da­y­sor­dai­ned.blogs­pot.sk, www.sty­le­xs­tyle.com 

Bri­gitte uro­bila veľký hype práve značke re­petto PA­RIS, ktorá podľa všet­kého vy­rába do­dnes tie naj­kva­lit­nej­šie ba­le­rínky na svete. Dnes si od tejto značky mô­žeš kú­piť nie­len ba­le­rínky, ale aj inú obuv, ka­belky a  par­fumy.

repetto-james-bort-3  Zdroj : pin­te­rest.com

b0151_t_530_d1Zdroj : re­petto.com                                                                          

Mu­sím však uznať, že nie­kto­rým že­nám na­ozaj pri­stanú.  Väč­ši­nou sa na ulici však  stre­tá­vam s me­nej pek­nými kom­bi­ná­ciami. Ja som ich zo svojho šat­níka vy­ra­dila úplne a nech­cem to za­tiaľ me­niť. Je­dine, keby som la­dila out­fit do re­tro lo­oku a nech­cela by som ho roz­biť ne­ja­kými pod­pät­kami.. V tomto prí­pade by som ich kúpu zvá­žila. Išla som sa na ne po­zrieť do ob­chod­ného cen­tra a nie­ktoré ma na­ozaj zau­jali svo­jím pre­ve­de­ním či stri­hom. Tu je malá ukážka.
image1       CCC – 15,95 €
image11

CCC – 19,95 €

image21

Stra­di­va­rius – 29,95 €

image3

CCC – 17,95 €

Aký je tvoj ná­zor na ba­le­rínky? No­síš ich pra­vi­delne, me­nej alebo vô­bec?

foto: tum­blr

Komentáre