Le­vi­čanka Anna So­vany sa ako je­diná na Slo­ven­sku ve­nuje tech­nike zen­tan­gle. Jej ob­razy sú je­di­nečné najmä tým, že sa jedná o takz­vanú pe­ro­kresbu. Vy­sta­vo­vala ich nie­len na Slo­ven­sku, ale aj v Ra­kúsku či Špa­niel­sku.

Ahoj Anna, ako by si či­ta­teľ­kám pred­sta­vila samu seba? Čo ťa naj­viac vy­sti­huje?

Som ener­gická, ve­selá a tak tro­chu šia­lená žena, mama, umel­kyňa… Pri­rov­nám samu seba k mo­jim ob­ra­zom, ktoré sú fa­rebné, veľké, ex­tra­va­gantné a hlavne nie sú ani tro­chu nudné. Ne­vieš sa pre­stať na ne po­ze­rať. Ako ja.

Mohla by si nám pre­zra­diť, čo je vlastne zen­tan­gle?

Zen­tan­gle je psy­cho­te­ra­pia… Je to pe­ro­kresba ap­li­ko­vaná te­nuč­kými špe­ciál­nymi pe­rami. Ja moje ob­razy kres­lené tech­ni­kou zen­tan­gle kom­bi­nu­jem aj s inými tech­ni­kami. Kres­lím ich na pa­pier, ale aj na plátno. Zen­tan­gle tvorí veľmi veľa ob­ráz­kov spo­je­ných do jed­ného celku, pre­važne kres­le­ným iba čier­nym pe­rom. Moje ob­razy sú na­opak pl­no­fa­rebné, vy­far­bené všet­kými far­bami sveta.

zdroj: Anna So­vany

Akým spô­so­bom sa u teba zro­dil tento ná­pad pe­ro­kresby a prečo si sa chcela ve­no­vať práve tomu?

Kres­le­niu som sa za­čala viac ve­no­vať v ob­dobí, keď som ne­mala vlastný ate­liér a v byte už ne­bolo možné ma­ľo­vať ob­razy ole­jo­vými far­bami, lebo tie špe­ci­ficky za­pá­chajú. V tom ob­dobí som tiež mala malú dcéru a miesto roz­lo­že­ným ob­ra­zom za­bral ko­čík. Ob­razy som kres­lila pre­važne vtedy, keď dro­bec spal. Kaž­dému ho­vo­rím, že ve­no­vať sa pe­ro­kresbe, je za­ru­čená me­tó­da ako ne­nav­ští­viť psy­chiatra.

Tech­niku zen­tan­gle si sa učila celú sama alebo ti nie­kto po­su­nul svoje skú­se­nosti?

Ja som sa o zen­tan­gle aj iných tech­ni­kách do­zve­dela a na­učila v špa­niel­skej Bar­ce­lone, kde som štu­do­vala ume­nie, maľbu for­mou kur­zov u rôz­nych zná­mych aj me­nej zná­mych umel­cov. Mys­lím si, že zen­tan­gle sa ne­učí. To za­čneš a ne­vieš pre­stať. Stačí ti mať veľkú fan­tá­ziu a pred­sta­vi­vosť. A hlavne in­špi­rá­ciu, ktorú ja čer­pám na­ozaj zo­vša­diaľ.

zdroj: Anna So­vany

Po­píš nám tech­niku zen­tan­gle, čo stojí za vy­tvo­re­ním jed­ného ob­razu.

Tech­niku….hmm… po­lož pero na pa­pier a kresli, kresli a opäť kresli…. or­na­menty, vzory, geomet­rické tvary, zvie­ratá, ľudí, kvety, všetko…

Mne sa väč­šina mo­jich ob­ra­zov – zen­tan­gle, sní­vala… ale nie do de­tai­lov. Vždy keď som za­čala kres­liť nový ob­raz, ni­kdy som ne­ve­dela, ako bude vy­ze­rať ho­tový. Keďže je­den ob­raz som kres­lila v prie­mere 150 ho­dín, tak po­čas kres­le­nia ma ovplyv­ňo­vala moja ná­lada, oko­lie, moji blízki, ale i zdra­vie. V tých ob­ra­zoch je skry­tých veľmi veľa mo­jich po­ci­tov. Väč­šinu diel som kres­lila v mo­jom naj­šťast­nej­šom ži­vot­nom ob­dobí, preto aj odo­vzdá­vajú to, čo som cí­tila. Po­zi­tí­vum, ra­dosť zo ži­vota, veľkú lásku…

Koľko ho­dín po­trvá, kým na­kres­líš je­den ob­raz?

Ako som už vyš­šie spo­mí­nala, v prie­mere 150 ho­dín. Ale na­prí­klad môj naj­viac oce­ňo­vaný ob­raz som ro­bila 230 ho­dín s asi 76 pe­rami.

zdroj: Anna So­vany

Ak by si mala cha­rak­te­ri­zo­vať svoje ob­razy nie­koľ­kými slo­vami, ako by si ich opí­sala?

Sú to ženy, krásne, váš­nivé, za­mys­lené, zmy­selné, mi­lo­vané….Také sú aj ob­razy.

Kde všade by sme mohli za­hliad­nuť tvoje ob­razy? Pa­mä­táš si ešte, sú­čas­ťou kto­rých vý­stav boli tvoje diela?

Po­slednú moju vý­stavu zen­tan­gle ob­ra­zov som mala v rod­nom meste Le­vice, mi­nulý rok v Te­kov­skom mú­zeu. Te­raz sa ve­nu­jem inej tech­nike, maľbe ak­ry­lo­vými a ole­jo­vými far­bami. Do­stala som po­nuku vy­sta­viť ob­razy v Lon­dýne, tak  zva­žu­jem a pri­pra­vu­jem novú vý­stavu. Vďa­ka­bohu, skoro každý ob­raz, čo na­ma­ľu­jem a zve­rej­ním,  sa predá. Takže to, čo by som chcela vy­sta­viť, zvy­čajne pre­dám ešte pred­tým. Ob­razy som mala mož­nosť vy­sta­vo­vať v Le­vi­ciach, v Bra­ti­slave, v Prahe, v Os­trave, vo Viedni, v Ban­skej Štiav­nici alebo v špa­niel­skom Val­la­do­lid.

zdroj: Anna So­vany

Aké naj­väč­šie oce­ne­nia si zís­kala za svoje ob­razy? Čo pre teba zna­me­najú?

Oce­ne­nia sú pre mňa od­mena za ro­botu, ale zá­ro­veň aj veľká vý­zva sa po­sú­vať opäť vyš­šie. Ni­kdy som ne­ma­ľo­vala podľa mo­jich lek­to­rov, ale vždy som si išla svoje. Kvôli tomu som mala v škole prob­lémy, ale na­ko­niec to bolo iba moje a ori­gi­nál. Preto si mys­lím, že si ľu­dia  radi za­ve­sia môj ob­raz doma, lebo je iný, je ori­gi­nálny. Je skvelý po­cit a pocta pre mňa, keď moje „deti“ vi­sia u nie­koho v obý­vačke, spálni a do­tvá­rajú do­mov.

Naj­väč­šie oce­ne­nie som zís­kala v roku 2015 na Kube a po­tom v Juž­nej Ame­rike. Moja kráska Ag­lája zís­kala prvé a druhé miesto v kresbe za ná­pa­di­tosť a pre­pra­co­va­nie. Keďže ne­mám ti­tul, tak sa po­va­žu­jem za ama­tér­sku ma­liarku, načo som hrdá.

Pa­mä­táš si ešte na svoj úplne prvý ob­raz vy­tvo­rený tech­ni­kou zen­tan­gle?

Sa­moz­rejme. Pre mňa úplne najk­rajší, lebo v ňom bolo ko­pec no­vých po­ci­tov. Krásne je, že som ho nech­cela pre­dať a na­ko­niec sa aj tak pre­dal. Rov­nako ako všetky, ktoré si už ko­nečne chcem ne­chať pre seba, tak sa pre­dajú.

zdroj: Anna So­vany

Máš ne­jaký od­kaz pre naše či­ta­teľky?

Rob to, čo ťa baví a choď si za svo­jím cie­ľom, ale buď ori­gi­nálna a všetko rob s lás­kou a úsme­vom na tvári. To čo dáš, to sa ti vráti. Ja dá­vam ra­dosť do ob­razu a po­tom jej do­stá­vam dva­krát toľko.

Ak ťa zau­jali ob­razy tejto ši­kov­nej Slo­venky a o tech­nike zen­tan­gle sa chceš do­zve­dieť niečo viac, ne­vá­haj nav­ští­viť an­na­so­vany.sk

Komentáre