Čo je po­hodl­nej­šie, ako kva­litné le­gíny? Keď som ich pr­vý­krát na­vliekla, bola som do­slova nad­šená. Pre­ky­po­vala som se­ba­ve­do­mím a uží­vala si po­hľady mu­žov.

Žiaľ, ča­som sa le­gíny zme­nili. Pri­budlo veľa lac­ných zna­čiek, no­sili ich aj diev­čatá, ktoré by le­gíny no­siť ne­mali a veľmi rýchlo sa mi ob­no­sili. Bolo jedno, či stáli 5 alebo 50 eur, nájsť dobré le­gíny bol a stále je fakt prob­lém.

Ak si mys­líš, že vý­rob­co­via vy­rá­bajú ne­kva­litné le­gíny na­s­chvál, mô­žeš aj ne­mu­síš mať pravdu. V kaž­dom prí­pade aj na pro­test proti to­muto trendu vznikla značka Girlf­riend Col­lec­tive, ktorá vy­rába le­gíny sku­toč­nej kva­lity.

A pri prí­le­ži­tosti vzniku firmy roz­dáva Girlf­riend Col­lec­tive le­gíny v hod­note 100 do­lá­rov úplne za­darmo! Je­diné, čo mu­síš, je pri­hlá­siť sa na ich stránke a zdie­ľať info o tejto ak­cii na svoj Fa­ce­book.

Le­gíny by sa mali za­čať dis­tri­bu­ovať za­čiat­kom júla a za 100 do­lá­rové lu­xusné le­gíny za­pla­tíš sku­točne len poš­tovné, čo je v prí­pade Slo­ven­ska okolo 28 eur. To zna­mená, že za­pla­tíš 28 eur za le­gíny v hod­note 87 eur, aj to ne­pôjde ich vý­rob­covi ani cent.

Oplatí sa? Že vá­haš. Le­gíny sú na­vyše vy­ro­bené z re­cyk­lo­va­ných ma­te­riá­lov a zís­kali aj cer­ti­fi­kát SA8000, čo zna­mená, že sú sku­točne ex­tra pevné.

Zvláštny, ale o to krajší krok. Ak si Girlf­riend Col­lec­tive získa vďaka to­muto kroku nové fa­nú­šičky, o svoju bu­dúc­nosť sa báť ne­musí. Ak by si kva­li­tou svo­jich le­gín ne­boli istí, ne­roz­dá­vali by ich len tak. Možno ko­nečne le­gíny, kto­rým mô­žeme ve­riť? Ja už mám svoj kus ob­jed­naný 🙂

A ak­cia môže byť ke­dy­koľ­vek ukon­čená, preto by som ne­vá­hala už ani se­kundu.

PRE SVOJ KUS LE­GÍN SA PRI­HLÁS na https://girlf­riend.com

ti­tulná foto: eli­te­daily

Komentáre