Od­kedy som ob­ja­vila alepp­ské mydlo, tak inú koz­me­tiku na vlasy ani ne­pou­ží­vam. Man­žel ho po­u­žíva aj na bežné spr­cho­va­nie. Je to to naj­pri­ro­dze­nej­šie, a na­vyše s množ­stvom be­ne­fi­tov, čo mô­žete svo­jej po­kožke a vla­som pri umý­vaní do­priať. Ak ho raz vy­skú­šate, k bež­ným myd­lám a šam­pó­nom sa už ne­vrá­tite.

Alepp­ské mydlo (arab. ghar, fr. sa­von d’Alep, angl. aleppo soap) je po­va­žo­vané za prvé mydlo vô­bec. Pr­vý­krát ho vy­ro­bili v 8. sto­ročí v sýr­skom meste Aleppo, podľa nie­kto­rých zdro­jov je do­konca star­šie a vraj ho po­u­ží­vala sa­motná Kle­opatra. Tak či onak, jeho bla­ho­dárne účinky na pleť a vlasy sú ne­od­škrie­pi­teľné.

Ako sa vy­rába alepp­ské mydlo?

Alepp­ské mydlo sa vy­rába ručne, sta­rou tra­dič­nou tech­ni­kou (ho­rú­cim pro­ce­som), pri kto­rej je po­u­žitý iba oli­vový olej, hyd­ro­xid sodný (po­trebný na zmy­del­ne­nie) a vav­rí­nový olej. Oli­vový olej sa zmieša spolu s vo­dou, hyd­ro­xi­dom a varí sa tri dni. Na­ko­niec sa pri­mieša vav­rí­nový olej. Te­kuté mydlo sa vy­leje na pod­lahu a ne­chá sa vy­tvrd­núť, na­krája sa na po­ža­do­vanú veľ­kosť, po­u­kladá sa do dobre vet­ra­nej miest­nosti a ne­chá sa vy­zrieť až 7 me­sia­cov. Pri do­zrie­vaní sa jeho pô­vodná ze­lená farba zmení na hnedú (tak­tiež po pre­kro­jení alepp­ského mydla alebo pri po­stup­nom mí­ňaní zis­tite, že stred je ze­lený). Po­stup si mô­žete po­zrieť tu:

Čo ob­sa­huje pravé alepp­ské mydlo?

V sú­čas­nosti sa množ­stvo koz­me­tic­kých fi­riem snaží na­po­dob­niť pravé alepp­ské mydlo, no platí, že si treba pre­čí­tať ná­vod. Pravé alepp­ské mydlo ne­ob­sa­huje žiadne che­mické prí­sady, kon­zer­vanty ani arómy.

Pravé alepp­ské mydlo ob­sa­huje iba 3 su­ro­viny. Spoz­náte ho aj podľa vtla­če­nej pe­čate vý­robcu.

liquid-aleppo-soap-certified-organic-by-ecocert

ka­ra­wan.fr

Oli­vový olej plný an­ti­oxi­dan­tov, s mier­nym pro­ti­zá­pa­lo­vým účin­kom, pred­chá­dza po­dráž­de­niu a za­čer­ve­na­niu.

Vav­rí­nový olej silne an­ti­bak­te­riálny, an­ti­my­ko­tický s vy­ži­vu­jú­cimi schop­nos­ťami.

Hyd­ro­xid sodný po­trebný na zmy­del­ne­nie oli­vo­vého oleja.

Na obale hľa­dajte in­gre­dien­cie So­dium Oli­vate (oli­vový olej – sodná soľ), So­dium Lau­rate (vav­rí­nový olej – sodná soľ).

 

Aké sú účinky alepp­ského mydla?

Hlav­nou zlož­kou je oli­vový olej a v ur­či­tom per­cen­tu­ál­nom za­stú­pení vav­rí­nový olej. Vo vše­obec­nosti mydlo s ob­sa­hom vav­rí­no­vého oleja do 20 % je vhodné na su­chú, cit­livú a de­hyd­ro­vanú pleť, mydlo s ob­sa­hom nad 20 (resp. 35 %) je vhodné pre po­kožku tr­piacu ek­zé­mom, akné, pso­riá­zou či inými zá­palmi, do­konca aj pri in­tím­nej kan­di­dóze.

Ak tr­píte lu­pi­nami, mas­tia sa vám vlasy, vy­pa­dá­vajú či sú bez ži­vota, alepp­ské mydlo je to pravé pre vás. Podľa nie­kto­rých zdro­jov nie je vhodné na su­ché vlasy. Treba si to však vy­skú­šať. Ja mám su­ché vlasy a vďaka alepp­skému mydlu ich mám lesklé a kraj­šie. U kaž­dého je to in­di­vi­du­álne.

IMG_7773m

ka­ra­wan.fr

Ako po­u­ží­vať alepp­ské mydlo?

Mydlo po­u­ží­vame ako kla­sické mydlo na umý­va­nie tela, mô­žeme ho po­u­žiť aj na umý­va­nie prob­le­ma­tic­kej pleti (teda tváre) a tak­tiež na­miesto bež­ného šam­pónu. Je možné po­u­ží­vať ho aj na pra­nie.

Kde kú­piť alepp­ské mydlo a koľko stojí?

Alepp­ské mydlo sa dá kú­piť na in­ter­nete. Pri vý­bere treba dať po­zor na zlo­že­nie či ide o sku­točné alepp­ské mydlo. 200 g stojí pri­bližne 5 eur.

Pravé alepp­ské mydlo v ohro­zení

Sý­ria sa zmieta vo voj­no­vom kon­flikte už nie­koľko ro­kov. Mesto Aleppo, ko­líska alepp­ského mydla, je naj­viac bom­bar­do­vaný cieľ. Práve kvôli týmto straš­ným okol­nos­tiam množ­stvo vý­rob­cov mu­selo opus­tiť svoje do­movy a hľa­dať úto­čisko v oko­li­tých kra­ji­nách, kde sa sna­žia v tra­dí­cii vý­roby mydla po­kra­čo­vať. No ako sami tvr­dia, už to nie je to isté mydlo, lebo nie je vy­ro­bené v Aleppe. Sa­moz­rejme ešte aj dnes sa nájdu vý­robne priamo v Aleppe alebo jeho okolí. Uvi­díme do­kedy.

Komentáre