Ale ona nie je ty. To bola po­sledná veta, ktorú som od neho po­čula. A ktorú do­okola opa­ko­val. So sl­zami ste­ka­jú­cimi po tvári a čer­ve­nými očami. Tak si ho pa­mä­tám, keď za­tvá­ral dvere na na­šom byte. Teda na mo­jom byte. Pre­tože už viac nie je náš. Je iba môj. Tak ako aj to všetko práz­dno, čo po ňom os­talo. To všetko je už len moje. Či chcem alebo nie.

Ale ona nie je ja. A? Čo z toho? Čo to pre mňa zna­mená? Ona síce nie je mnou, no ale ani ja nie som ňou. Veď tak to má byť. Tak, aký to je teda ar­gu­ment? To bolo na­ozaj je­diné čo mu na­padlo, aby ospra­vedl­nil to, čo vy­vie­dol? Aby som sa zľu­to­vala? Aby som mu dala šancu? Vraj o žiadnu inú pred­tým ne­pro­sil… No pre mňa mala byť táto je­diná. Pre­tože ďal­šiu šancu si v sku­toč­nosti za­slúži len ten, kto ju ni­kdy ne­bude po­tre­bo­vať…

stocksy.com

Ale ona nie je ty. Pri tej vete mi až za­pu­kalo srdce. Cí­tila som ako mi do hlavy stúpa tlak. Hu­čalo mi v nej ako keby všetky moje emó­cie hrali fut­ba­lový zá­pas. A ja som mala byť roz­hod­com… Také krásne vy­zna­nie a prišlo v taký ne­vhodný čas. A prečo, keď vie, že ona nie je mnou, tak si ma s ňou „po­mý­lil“? Prečo jej dal mož­nosť byť na­ch­víľu mnou? Prečo jej dal to, čo malo byť len moje? To bola vtedy mnou? Veď v tej chvíli bola mnou naj­me­nej ako sa len dalo… Ja by som to­tiž ni­kdy nech­cela, ani na malú chvíľu, byť náh­ra­dou za nie­koho iného…

Ale ona nie je ty. Mal na to mys­lieť. Vtedy, keď s ňou bol. Keď sme sa mu zdali akési po­dobné. Keď ju boz­ká­val, tak ako zvy­kol mňa. Keď ju vzal do ná­ru­čia, ob­jal, po­hlad­kal…Ako mňa… Vtedy keď, keď, keď… Vtedy, keď na mňa ne­mys­lel.

stocksy.com

Ale ona nie je mnou. Tak nech je šťastný s ta­kou, akú si vy­bral. Síce nie navždy, iba na­ch­víľu. No ja som roz­hodla za nás oboch. Veď ju chcel. Chcel ju mať. Tak nech má to, po čom tú­žil… Mo­hol predsa ve­dieť, že kvôli jed­nej noci s ňou stratí všetky tie os­tatné. So mnou. Že už nič a ni­kdy ne­bude také ako pred­tým. Pre­tože lásku ra­zom vy­s­trie­dala túžba. A dô­vera či ver­nosť stra­tili v mo­mente vý­znam…

A darmo ona nie je mnou. Ani on už nie je ta­kým, za akého som ho mala…  

Komentáre