Po­ve­dal Al­bert Eins­tein. Sakra, ten muž bol nie­len ne­smierne in­te­li­gentný vo fy­zike, ale aj v nor­mál­nom ži­vote. Áno, opäť to klišé, ale keď sa nad tým hl­b­šie za­mys­líme, nie je láska zmy­sel nášho ži­vota? Ja ne­ho­vo­rím o tom, že mu­síme mať ne­us­tále nie­koho, koho môžme ob­da­ro­vať boz­kami a do­tykmi. Mys­lím našu ro­dinu, pria­te­ľov. A ak máš pria­teľa, tak aj toho.

Láska je mocný ča­ro­dej, čo si bu­deme kla­mať.

Sku­točná láska ne­súdi, ne­zra­ňuje…veď to po­znáš. Ne­viem, ako je to v tvo­jom ži­vote, av­šak mys­lím si, že bez lásky nie je ži­vot šťastný. Dá­vaš ju svo­jej ro­dine či pria­te­ľov. Ak si ne­za­daná, o to väčšmi si vá­žiš pria­te­ľov a sú tvo­jim zmys­lom ži­vota.

Láska je po­trebná v kaž­dom ži­vote. Pa­mä­tám si, ako v jed­nom filme po­ve­dala he­rečka:“Za­mi­lu­jem sa do kaž­dého člo­veka alebo pek­nej veci. Ale to je v po­riadku. O čom by bol ži­vot bez lásky a bez za­mi­lo­va­nia sa? Či už do seba alebo do dru­hých.“

Za­mi­luj sa a hľa­daj úp­rimne lásku. Je všade na­okolo. Ve­nuj svoj čas iným, spo­meň si na nie­koho a za­vo­laj mu. Po­teš nie­koho ma­lou drob­nos­ťou. Alebo zmeň svoju se­ba­lásku na niečo hl­b­šie a vý­ni­moč­nej­šie, nie ego­is­tic­kej­šie. 

„Ve­rím, že ná­hodné stret­nu­tia v ži­vote ne­exis­tujú, že každý, koho sa dot­kneme, sa dot­kne nás, nám pri­šiel do cesty z ne­ja­kého dô­vodu. To najk­rat­šie stret­nu­tie môže ot­vo­riť dvere, vy­lie­čiť ranu alebo uzat­vo­riť kruh, ktorý za­čal dávno pred na­šim na­ro­de­ním.“

Mi­luj nie­koho. Sa­moz­rejme nie na úkor tvojho osob­ného šťas­tia. Mi­luj seba, niečo, čo úp­rimne ro­bíš a za­mi­luj sa do ži­vota. No ne­bola by to nuda, keby ži­ješ ži­vot bez lásky?

„Ako­náhle sa ľu­dia za­mi­lujú, dejú sa ob­vykle veľké veci, ktoré me­nia ži­vot.“

Každý je­deň deň sa za­mi­lu­jem do vý­chodu či zá­padu Slnka, do ne­ja­kej ma­te­riál­nej hlú­posti, do kníh, do mo­jej ro­diny, do pre­krás­nych šiat či no­vých in­špi­ra­tív­nych ľudí. Takže ja nie­koho mu­sím mi­lo­vať, inak by to bol biedny ži­vot.

Komentáre