Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Jedna z vecí, s kto­rou sa pa­suje snáď každá z nás je to ako pô­so­bíme na ľudí. Špe­ciálne na mu­žov. Rov­nako ako chceme byť pre nich okúz­ľu­júce cez deň, tak aj v noci. 

Aj ty si sa už nej­den­krát za­mys­lela nad tým, čo behá mu­žom hla­vou, keď sa na teba po­zrú. Či si pre nich at­rak­tívna svo­jim ob­le­če­ním, alebo ce­lým zo­vňajš­kom? Cez deň je to jed­no­du­ché, no keď slnko za­padne a ty chceš vy­ze­rať v po­steli hot vtedy príde di­lema. My však máme pre teba za­ru­čené tipy, kto­rými nič ne­po­ka­zíš. A ako bo­nus vy­jad­re­nia priamo od mu­žov, ktorí ti po­ve­dia, čo na nich za­berá.

Ra­fi­no­vaný žu­pan

Biely, čierny, sa­té­nový či hu­ňatý. Vý­ber je len na tebe. Mysli však na to, že pr­vo­radá si ty. Preto ne­pri­ví­taj svojho ná­dej­ného bu­dú­ceho bý­va­lého v žu­pane so stra­pa­tými vlasmi, ale pekne upra­vená s od­ha­le­ným ra­me­nom a čer­ve­ným rú­žom na pe­rách. „Žena ma za­ru­čene do­stane vtedy, keď je krásne upra­vená a je len v žu­pane. Vtedy za­čína pra­co­vať nie­len moja fan­tá­zia,“ pre­zra­dil Mi­lan.

Kos­tým­čeky nie sú tabu

Každá má na to iný po­hľad a každá máme svoje me­dze. Nie­kto­rým sa to páči no iným zasa nie. Ale muži sú pri­ro­dzene hraví a ne­po­hrdnú ani ta­kýmto dru­hom zá­bavy. Lu­káš v tom má jasno: „Kos­týmy na spes­tre­nie sú top, ale nie každá žena je na to.“

View this post on Ins­ta­gram

1. Un­der­Skin 😈👽 _ _ 見えないところでは😈👻 _ _ _ _ Pic by @image_fak­tory Make up by @shen­sapp­hire _ _ _ #bou­do­irp­ho­tog­raphy #bou­doir #pho­tog­raphy #la­tina #la­ti­na­mo­del #lin­ge­rie­mo­del #ja­pa­ne­se­mo­del #co­lom­bian­mo­del #eura­sian­mo­del ##swi­mwe­ar­mo­del #fit­ness­mo­ti­va­tion #fit­chick #fit­girl #gir­labs #fit­ness­mo­del #wor­kout­mo­ti­va­tion #fit­chick #ma­ke­upi­deas #se­xy­ma­keup #lin­ge­rie­ad­dict #se­xy­out­fit #por­traitp­ho­tog­raphy #por­trait #su­per­hero #su­per­wo­man #cat­wo­man #se­xy­cos­tume #fan­ta­sy­ma­keup #ma­ke­up­tu­to­rial #ma­ke­upi­deas #hal­lo­we­en­ma­keup #hal­lo­we­e­ni­deas

A post sha­red by M I L A T A K A H️️️ A S H I (@mila.ta­ka­hashi) on

Pod­väzky ako za­ru­čený úspech

„Ne­exis­tuje snáď žia­den he­te­ro­se­xuál, kto­rého by neb­rali pod­väzky,“ pri­znal sa nám Adam. A my ne­mô­žeme ne­sú­hla­siť. Keď spo­jíš krásne vy­ze­ra­júce spodné prádlo z čipky s pod­väz­ko­vými pan­čuš­kami a lo­dič­kami aj oko­lo­idúci by ti po­ve­dal ÁNO! Na­ji­de­ál­nej­šie zla­dené v jed­nej farbe. My od­po­rú­čame čiernu alebo čer­venú.

View this post on Ins­ta­gram

by jean pierre bour­ge­ois, 1988

A post sha­red by LATE NIGHT IN PA­RIS (@la­te­nigh­tin­pa­ris) on

V pán­skom lo­oku

Nie každý muž po­tre­buje svoju po­lo­vičku či ka­ma­rátku s vý­ho­dami vi­dieť len v li­cho­ti­vom spod­nom prádle. Nie­kto­rých be­rie aj táto zau­ží­vaná kla­sika, ktorú by mnoho žien ne­oča­ká­valo. Pat­rik nám to však ob­jas­nil: „Nie­len sa zo­bú­dzať, ale aj za­spá­vať pri žene, ktorá má na sebe moje, o 3 čísla väč­šie, tričko a tangá je sku­točne to, čo na mňa za­berá.“ 

Komentáre