Ple­sová se­zóna je tu a každá žena sa na svoj ples pri­pra­vuje inak. Jedno však máme rov­naké. Najprv hľa­dáme do­ko­nalé šaty, v kto­rých zauj­meme kaž­dého v miest­nosti. Po­tom k nim la­díme to­pánky, v kto­rých do­ká­žeme pre­tan­co­vať celý ve­čer a zá­ro­veň budú po­hodlné. Ešte ka­belka a ne­jaké do­pl­nky a mô­žeme roz­mýš­ľať o tom, aký účes a make-up si zvo­líme. Kým s úče­som sa väč­ši­nou ob­ra­ciame na ka­der­níka, make-up by sme si mali ve­dieť uro­biť aj samé. A ne­musí to byť také ťažké ako sa zdá.

Zá­kla­dom je zvo­liť dobrú ple­ťovú koz­me­tiku. Sada štet­cov či be­auty blen­der by mali byť sú­čas­ťou tvo­jej koz­me­tic­kej taš­tičky. Pod­kla­dová báza, kva­litný make-up, ko­rek­tor, pú­der, pa­letka na kon­tú­ro­va­nie a lí­cenka s roz­jas­ňo­va­čom sú zá­kla­dom pre do­ko­nalo vy­ze­ra­júcu pleť. S tým, aké tiene, linku či rúž si máš vy­brať ti há­dam po­môžu na­sle­du­júce vi­deá. S do­ko­na­lým na­ná­ša­ním oč­ných tie­ňov si mô­žeš po­môcť aj týmto jed­no­du­chým ná­vo­dom. Na­po­kon všetko za­fi­xo­vať spre­jom a ce­lo­ve­černá zá­bava sa môže za­čať!

Chceš niečo pri­ro­dzené? Vy­skú­šaj toto

Niečo, čo si mô­žeš do­vo­liť

Ak tú­žiš po niečo trb­lie­ta­vom, vy­skú­šaj toto

Vý­raz­nej­šie, no o to pô­so­bi­vej­šie

Komentáre