Ľu­dia ho­vo­ria, že prí­ťaž­li­vosť a túžba vedú k láske, no naj­čas­tej­šie vedú iba k sexu. Mnohí ľu­dia si však na druhú stranu ne­mys­lia, že sex je in­di­ká­to­rom lásky. Sex je pre nich len sex. Je dô­le­žitý vo vzťahu, no nie je všet­kým.

Takže, kedy sa stáva z prí­ťaž­li­vosti sku­točná láska?

Vedci to opi­sujú slo­vami: Ak sa cí­tiš, že si na dro­gách, nie je to láska, len po­bláz­ne­nie. Prí­ťaž­li­vosť vraj ak­ti­vuje časti spo­jené s mo­ti­vá­ciou a láska ak­ti­vuje cen­trá spo­jené s em­pa­tiou a sta­rost­li­vos­ťou. Vieš, že si za­mi­lo­vaná, keď sa sta­ráš viac o toho dru­hého ako o seba.
tumblr_o58y85oxAf1rzs2lno1_1280

foto: tum­blr

• Láska ti na­po­máha to­le­ro­vať člo­veka, aký v sku­toč­nosti je, s prí­ťaž­li­vos­ťou pri­chá­dza láska k pred­stave, akú máš o člo­veku.

• Keď mi­lu­ješ, tú­žiš po sexe, najmä vtedy, keď sa stret­nete po dl­h­šej dobe, keď po nie­kom tú­žiš, chceš sex vždy, keď sa stret­nete. S lás­kou to­tiž na­rastá po­treba akejsi hl­b­šej in­ti­mity ako len čis­tého sexu.

• Keď nie­koho mi­lu­ješ, je ťažké vi­dieť jeho sku­točnú tvár. Pri­naj­men­šom ho ne­vi­díš tak, ako zvy­šok sveta. Fy­zická krása, kto­rou ťa oča­ril už nie je taká dô­le­žitá.

foto: fa­vim.com
zdroj: ve­de­lis­teze.sk/ga­le­rie/aky-je-roz­diel-me­dzi-las­kou-a-pri­taz­li­vos­tou

Komentáre