Snaha že bu­deme vy­ze­rať v let­ných ho­rú­ča­vách štý­lovo je viac než ne­možná. Alebo žeby nie? Máme pre teba 4 tipy, ako zvlád­nuť leto tak, aby si sa cí­tila krásne a pri­tom po­hodlne. Nie je v tom žia­den há­čik.

Každá to po­známe! Cez ho­rúce letné dni by sme sa naj­rad­šej zvliekli z kože ako had a cho­dili po svete tak, ako nás stvo­rili. Lenže táto mož­nosť je viac ako ne­prí­pustná. Preto sme pre teba pri­pra­vili „prí­ručku ako nez­ho­rieť“ cez leto.

Správny ma­te­riál je zá­klad všet­kého

Cez leto by si mala vo­liť látky a ma­te­riály, ktoré sú prie­dušné a do­kážu ab­sor­bo­vať pot. Vy­kašli sa teda na po­ly­es­ter a ny­lon a skús ich vy­me­niť za prí­rodné ma­te­riály ako na­prí­klad: ľan, ba­vlna či ten­cel. Na­priek tomu, že sú tieto kúsky ná­klad­nej­šie ako tie po­ly­es­te­rové či ny­lo­nové, stojí to za to. Predsa sa bu­deš lep­šie cí­tiť v tričku z ba­vlny než z ume­liny.

Čím bled­šie tým lep­šie

Viem, že to mno­hým spô­sobí vrásku na čele, ale je to tak. Čierna ab­sor­buje svetlo a tým pá­dom ti je tep­lej­šie ako tomu, kto je v bie­lom či si­vom tričku. Ako­koľ­vek ne­uve­ri­teľne to znie, je to pravda. Preto sa snaž cez leto za­žia­riť v krás­nych far­bách. Či už to budú ru­žové trič­kové šaty, alebo biele neg­ližé s ľa­no­vými no­ha­vi­cami.

zdroj: www.unsp­lash.com

Zvoľ správny strih

Áno, čím voľ­nej­šie tým prí­jem­nej­šie. To však ne­zna­mená, že mu­síš no­siť vrece na ze­miaky a všetka tvoja at­rak­ti­vita ostane za­bud­nutá. Za­me­raj sa na voľné strihy na­prí­klad maxi šiat, ale nájdi si také, ktoré majú roz­pa­rok.

Obuv

Na­priek tomu, že by sme cez leto naj­rad­šej cho­dili bosé, lebo to je je­diný mo­ment, kedy sa nám ne­po­tia cho­didlá, mu­síme si ich chrá­niť. Preto sa snaž vy­ra­diť zo svojho let­ného to­pán­kov­níka ko­žené te­nisky či to­pánky. Na­miesto nich zvoľ prie­dušný ma­te­riál, ktorý ti zá­ro­veň nohu aj ochráni. Na­ji­de­ál­nej­šie však je ne­chať nohu dý­chať a no­siť san­dálky alebo šľapky.

Komentáre