Stres. Náš dl­ho­dobý ne­pria­teľ, najmä po­čas zá­ťa­žo­vých si­tu­ácií či už je to skúška, po­ho­vor, alebo ne­jaká dô­le­žitá uda­losť. Stále je nám v pä­tách. Sa­moz­rejme každá z nás to zvláda inak. Sú la­bil­nej­šie, ale aj veľmi psy­chicky silné po­vahy. Na­priek tomu nás v men­šom alebo vo väč­šom roz­sahu za­sa­huje. V tomto článku Vám pri­ná­šam zo­pár rád, ako by ste si s ním mohli ľahko po­ra­diť.

1. De­fi­nuj, čo v tebe vy­vo­láva stres

Ako prvý a zá­kladný krok by sme mali usku­toč­niť práve toto. Vždy, keď chceme k ne­ja­kému prob­lému pri­stú­piť, tak ho mu­síme ve­dieť naj­skôr de­fi­no­vať. Za­mys­lite sa nad tým, ako vní­mate stres vy a z čoho pra­mení. Z va­šich osob­ných prob­lé­mov a po­sto­jov. Máte ho v sebe za­ko­re­nený alebo ho vní­mate ako bežnú sú­časť ži­vota? Ak prí­dete na pod­statu z čoho stres pra­mení, ľah­šie ho po­ra­zíte.

2. Spo­ľahni sa na pria­te­ľov

V kaž­dej ťaž­kej si­tu­ácii je dobré zdô­ve­riť sa. Sa­moz­rejme, ak máte v okolí nie­koho, na koho sa mô­žete spo­ľa­hnúť. Práve to, že si v sebe ne­chá­vame všetky ne­ga­tívne myš­lienky nám spô­so­buje, že sa cí­time ešte viac bez­mocní voči nášmu prob­lému. Zdô­verme sa! Nav­štívte svojho pria­teľa a bude vám hneď lep­šie.

View this post on Ins­ta­gram

So­me­one will love you.

A post sha­red by El­li­ott Dun­ning (@el­li­otts­dun­ning) on

3. Po­hyb, po­hyb, po­hyb

Áno aj pri zvlá­daní stresu je dobrý po­hyb. Aká­koľ­vek ak­ti­vita, ktorú bu­deme vy­ko­ná­vať nám pri­ne­sie skvelý po­cit. Pri cvi­čení, ako je dobre známe, sa uvoľ­ňujú en­dor­fíny, ktoré nám na­vo­dzujú po­cit šťas­tia. Ok­rem toho, po­hyb má hneď dve vý­hody. For­muje telo, ale aj du­cha. Nie na­darmo starí Gréci ší­rili ka­lo­ka­ga­tiu (vy­vá­žená du­ševná aj fy­zická stránka člo­veka), práve táto fi­lo­zo­fia platí aj do­dnes.

4. Kon­zu­muj mango

Prek­va­pivé? Možno práve preto, že toto tro­pické ovo­cie ne­máme v na­šich do­mác­nos­tiach tak často. Kon­zu­má­cia manga má však bla­ho­darné účinky proti stresu. Ok­rem toho je toto ovo­cie vý­bor­ným zdro­jom vi­ta­mí­nov A, C, be­ta­ka­ro­ténu, dras­líka a vlák­niny. A pre všetky ženy a slečny po­máha oži­viť farbu vla­sov a po­kožky.

5. Spá­nok

Do­sta­točné množ­stvo spánku po­máha zvlá­dať stres. Ur­čite každá jedna z nás je toho dô­ka­zom. Po vý­dat­nom spánku sa nám lep­šie pre­mýšľa, sme uvoľ­ne­nejší, do­konca máme viac po­zi­tív­nych myš­lie­nok. Preto ni­kdy ne­za­bú­dajme na spá­nok, ktorý hrá veľmi dô­le­žitú úlohu pri boji voči stresu.

View this post on Ins­ta­gram

I tried. I pro­mise, I did.

A post sha­red by El­li­ott Dun­ning (@el­li­otts­dun­ning) on

Dú­fam, že as­poň niečo z týchto rád vám po­môže zdo­lať váš stres. Ni­kdy však ne­za­bú­dajte, že to všetko je o va­šom mys­lení a po­stoji. Ak si zau­mie­nite, že to zvlád­nete, tak na­ozaj zvlád­nete všetko to, čo bu­dete chcieť.

Komentáre