Nie vždy musí muž pod­vá­dzať tak, že príde do po­stele svo­jej mi­lenky. Toto je 6 ďal­ších si­tu­ácií, kedy ide tiež o ne­veru, ve­dela si o nich? 

Flir­to­va­nie a laš­ko­va­nie

Veľa mu­žov tvrdí, že flir­to­va­nie nie je druh pod­vá­dza­nia. Av­šak treba mys­lieť na to, že ne­ná­padné do­be­ra­nie sa môže rýchlo zvr­hnúť na váš­nivý fy­zický kon­takt. Buď obo­zretná, ak sa tvoj par­tner za­čne pri­veľmi usmie­vať na čaš­níčku pri bare alebo za­čne ich kon­ver­zá­cia mať ná­dych dvoj­zmy­sel­nosti. Flir­to­va­niu s cu­dzími že­nami vieš z časti za­brá­niť, a to tak, že sa svojmu mu­žovi za­čneš viac ve­no­vať. Skús mu ob­čas na­pí­sať pi­kantnú SMS-ku alebo po­šep­kať niečo len pre jeho uši. Jeho po­zor­nosť bude pat­riť len tebe.

Re­gis­trá­cia na zo­znam­kách

Spo­kojný pria­teľ nemá čo hľa­dať na zo­znam­kách typu Ba­doo alebo Tin­der. Pri­márne sú tieto so­ciálne siete ur­čené na zo­zná­me­nie ľudí, ktorí majú zá­u­jem o dl­ho­dobý alebo krát­ko­dobý vzťah. Po­kiaľ mu za­čne na te­le­fóne bli­kať upo­zor­ne­nie na novú správu z nie­kto­rých z týchto ap­li­ká­cii, skús sa s ním o tom po­roz­prá­vať. Možno len hľadá dob­ro­druž­stvo vo vzťahu, ktorý zíva ste­re­oty­pom.

zdroj: unsp­lash.com

Po­sie­la­nie na­hých fo­tiek

Po­sla­nie na­hých fo­tiek sa na­zýva aj sex­ting. Po­pu­lárny sa stal najmä u žien, ktoré sa sna­žia na ne ulo­viť po­ten­ciál­nych par­tne­rov na krát­ko­dobé, ale aj dl­ho­dobé ran­de­nie. Av­šak sex­ting sa roz­mo­hol aj u mu­žov, ktorí svoje po­lo­nahé telá fo­tia z pro­stre­dia po­sil­ňovne a po­sie­lajú svo­jim adept­kám. Pred­sta­vuje to pre nich efek­tívny a najmä ne­ná­ročný spô­sob, ako sa rýchlo po­su­núť od „pís­men­ko­va­nia“ do po­stele. Keď sa bude tvoj par­tner pre­zlie­kať, skús ho po­chvá­liť, ako pekne vy­zerá. Jeho ego bude vo vý­ši­nách, a to je o dô­vod me­nej, aby si vy­ža­do­val po­chvalu od inej ženy.

Do­tyky na ve­rej­nosti

Dis­ko­téky sú ide­ál­nym mies­tom na zo­zná­me­nie tiel, a to do­slova. Veľa mu­žov so zá­väz­kami sa rado ob­tiera na par­kete o iné ženy. Pred­sta­vuje to pre nich akési vzru­še­nie z ne­zná­meho. Majú chuť lo­viť, sú to predsa lovci. Nie­ktorí muži majú ten­den­ciu vy­hľa­dá­vať prí­le­ži­tosti na do­tý­ka­nie aj po­čas dňa. Bo­hu­žiaľ, to­muto ne­mô­žeš za­brá­niť. Možno je tvoj par­tner ešte ne­zrelý a po­tre­buje ešte veľa pre­skú­mať. V tom prí­pade je lep­šie ho opus­tiť a ne­chať ob­ja­vo­vať iné telá. Ak ho opus­tiť nech­ceš, skús sa s ním o tom po­roz­prá­vať a opý­tať sa ho, či to máš za­čať ro­biť aj ty. Keď si to­tiž pred­staví, že ho ta­kýmto spô­so­bom pod­vá­dza aj jeho par­tnerka, tak si as­poň z časti pred­staví, aké je to cí­tiť sa na tvo­jej po­zí­cii.

zdroj: pe­xels.com

Stre­tá­va­nie sa s bý­va­lou pria­teľ­kou

Stále ko­mu­ni­kuje so svo­jou bý­va­lou pria­teľ­kou? Dá­vaj si po­zor, možno sa ešte od nej cel­kom ne­od­pú­tal. Po­kiaľ má bola jeho bý­vala par­tnerka aj jeho man­žel­kou a majú spolu deti, je to niečo iné. No ak je bez­detný a bez ho­ci­ja­kých zá­väz­kov, nie je dô­vod, aby s ňou ko­mu­ni­ko­val. Možno ju na­ozaj mi­lo­val a s te­bou si za­čal len kvôli tomu, aby sa pre­sved­čil o tom, že to tak nie. Po­kiaľ je na­ozaj zú­falý a stále si vy­ža­duje jej po­zor­nosť, ne­chaj ho ísť. Rad­šej buď sama, ako by si mala byť s nie­kým, kto ku tebe ne­pre­cho­váva ozaj­stné city.

Ku­po­va­nie dar­če­kov pre inú ženu

Nie­ktorí muži si po­tre­bujú do­ka­zo­vať svoju moc a po­sta­ve­nie. Často pla­tia že­nám účty, ku­pujú dar­čeky a pri­ná­šajú drahé veci z do­vo­lenky. Páči sa im pred­stava, že môžu nie­koho ta­kýmto spô­so­bom uspo­ko­jo­vať. Žena sa im zasa cíti za­via­zanú, a tak sa mu poddá, stane sa sub­mi­sívna. Ak má tvoj par­tner túžbu uspo­ko­jo­vať aj iné ženy, asi nie je niečo v po­riadku. Psy­cho­ló­go­via vždy ra­dia, aby sa par­tneri o kaž­dom prob­léme vo vzťahu po­roz­prá­vali. Skús to tiež a uvi­díš, ako sa (ne)po­su­niete ďa­lej.

Komentáre