Ne­viem čím to je, ale mám po­cit, že spolu s prí­ro­dou, ktorá sa pri­pra­vuje na zimu, sa aj ja pri­pra­vu­jem na akúsi hi­ber­ná­ciu. Dni sa skra­cujú a dlhé chladné noci pre­dl­žujú.  Vieš, čo ro­biť, aby si ne­upadla do akejsi dep­re­sie a za­cho­vala si le­vel svo­jej ener­gie stále vy­soko? Pri­ná­šam ti zo­pár ti­pov, ktoré ti po­môžu.

  1. Káva, káva a ešte raz káva – latté so ško­ri­cou ešte ni­kdy ne­chu­tilo tak dobre ako práve na je­seň. Ak nie si nad­še­nec kávy, na zvý­še­nie ener­gie by ti mal bo­hato po­sta­čiť aj ze­lený čaj. V ob­cho­doch sa dajú nájsť aj rôzne va­rianty s prí­dav­kom tvojho ob­ľú­be­ného ovo­cia, či by­linky.
  2. Po­obedný spá­nok – dať si za obe­dom šlo­fíka nie je ni­kdy na škodu. Ak máš už o jed­nej po­obede po­cit, že tvoje oči ne­do­ká­žeš dr­žať ot­vo­rené a máš mož­nosť si nie­kde na chvíľku zdriem­nuť, ur­čite ju vy­uži! Aj ta­kých 45 mi­nút vie do­pl­niť ener­giu, ktorá ti chýba.
  3. Zájdi si za­cvi­čiť – je to možno troška pa­ra­dox, ale tí ktorí cvi­čia ve­dia, že len má­ločo ich do­káže na­štar­to­vať tak ako dobre od­ma­kaný tré­ning. Vy­pla­vujú sa ti to­tiž pri ňom rôzne che­mické látky – ako en­dor­fíny či ad­re­na­lín, ktoré ťa na­bu­dia a do­konca aj zo­dvihnú ná­ladu.

    zdroj: sub­let­te­ti­mes.com sub­let­te­ti­mes.com
  4. Kva­litné jedlo – nič ti ne­dodá ener­giu viac, ako kva­litná a vy­vá­žená strava. Rôzne tek­vi­cové po­krmy, je­senné ja­blká, či horká čo­ko­láda 😀 . Cez je­seň máme vyš­šiu chuť na sladké, pre­tože sa sna­žíme do­pl­niť ener­giu cez naj­rých­lejší zdroj- a tým je cu­kor. Preto si daj zá­le­žať na tom, aby si telu do­dá­vala po­trebnú ener­giu v po­dobe zdra­vého jedla.
  5. Choď do spo­loč­nosti – do tej, ktorá ťa na­štar­tuje. Stre­tá­vaj sa s pria­teľmi, bav sa a ne­ne­chaj si po­ka­ziť ná­ladu. Keď bu­deš s tými správ­nymi ľuďmi, pre­chod z leta do zimy ti ne­príde taký strašný. Ak sa cí­time tak po­ve­diac „pod psa“, máme vyš­šiu ten­den­ciu byť una­vení a utia­hnutí.
  6. Hor­čík – jeho ne­dos­ta­tok v na­šom tele sa pre­javí úna­vou a zlou ná­la­dou. Skús ho do­pl­niť vo forme šu­mi­vých tab­liet, alebo pri­ro­dze­nou ces­tou pro­stred­níc­tvom ovo­cia (ba­nány, figy, bros­kyne), ze­le­niny (lis­tový špe­nát, stru­ko­viny) či ore­chov alebo iných se­mia­čok.

Snaž sa vy­ťa­žiť z je­sene ma­xi­mum. Za­raď do svojho týž­den­ného plánu pre­chádzky v prí­rode, ktoré do­kážu byť po­čas ba­bieho leta sku­točne ča­ro­vné. Nie je nič kraj­šie ako stromy, ktoré hrajú far­bami. Prejdi sa po­me­dzi ne a uvi­díš, že aj to ťa do­káže na­kop­núť.

Komentáre