Po­sledný no­vem­brový týž­deň pri­nie­sol na­ozaj po­riadnu zimu. No a čo trápi všetky fas­hion ma­niačky? Ako vy­ze­rať štý­lovo a zá­ro­veň ne­za­mrz­núť!

Zimné bundy ne­pat­ria me­dzi na­job­ľú­be­nej­šie kúsky v šat­ní­koch, av­šak ich teplo je po­čas mra­zi­vých dní ne­oce­ni­teľné. Na­šťas­tie sa dnes už v ob­cho­doch na­chá­dza veľký vý­ber, a tak ne­mu­síme cho­diť všetky v rov­na­kej čier­nej pá­pe­ro­vej bunde s ko­žu­šin­kou na ka­pucni. Ak sa však bo­jíš, že v zim­nej bunde sa nedá vy­ze­rať dobre, máme pre teba tro­cha in­špi­rá­cie, vďaka kto­rej uvi­díš, že aj s týmto kús­kom a jed­no­du­chým zvyš­kom sa dá vy­ze­rať štý­lovo!


Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: ins­ta­gram.com/ca6ina.m
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: ins­ta­gram.com/ka­tiesb­liss
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: ins­ta­gram.com/fas­hion.all.around.the.world

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: ins­ta­gram.com/fram­bo­iselfv

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: ins­ta­gram.com/es­tel­le­a­de­line

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: ins­ta­gram.com/lind­say.ad­kin­son

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: ins­ta­gram.com/jot.ka­a­aaa

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: ins­ta­gram.com/the­re­sek­loc­kare

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (9)
zdroj: ins­ta­gram.com/ki­mwild­berly

Komentáre