Nie­ktorí ľu­dia sa ne­radi fo­to­gra­fujú, v dom­nienke, že nie sú fo­to­ge­nickí. Ľud­ské telo je ale ná­stroj – máme ruky, aby sme niečo mohli chy­tiť, nohy na krá­ča­nie a oči na po­ze­ra­nie. To nás robí od­liš­nými. Mô­žeme ukryť malé ne­dos­tatky po­stavy ob­le­če­ním, akné za­mas­ko­vať make-upom alebo zvo­liť vhodnú pózu.

Som pre­sved­čená, že ne­exis­tujú ška­redí ľu­dia a každý môže za­žia­riť ako hviezda. Všetko, čo po­tre­bu­ješ, je na­učiť sa pár zá­klad­ných póz. Vy­skú­šaj a ur­čite uspe­ješ!

 • Ruky na bo­koch roz­ši­rujú telo a vy­zerá to ag­re­sívne. Lakte daj do­zadu, ukáž svoje pekné nechty a jemne na­toč hlavu.

 • Ne­vyt­lá­čaj pás, vy­tvára to ďal­šie zá­hyby na ob­le­čení, ktoré ne­mu­sia vy­ze­rať tak dobre, ako by si oča­ká­vala.

 • Daj po­zor na po­zí­ciu tvo­jich rúk-mala by byť pri­ro­dzená. Vy­hni sa rov­ným a na­pä­tým ru­kám, rov­nako ako lak­ťom sme­ru­jú­cim priamo do ob­jek­tívu. A ne­za­budni aj na tvoje zá­päs­tia, ktoré by mali byť voľné a fle­xi­bilné.

 • Ľahký, tak­mer ná­hodný do­tyk na tvári kon­čekmi prs­tov a po­ot­vo­rené ústa ťa spra­via oveľa at­rak­tív­nej­šou! Ne­prit­lá­čaj prí­liš silno, aby si ne­vy­ze­rala, že ťa bo­lia zuby.

 • Ra­mená by mali byť voľné. Ale ne­chať ich len tak vy­sieť okolo pása, to tiež nie je vý­hra. Po­lož jednu ruku na driek a jemne sk­loň hlavu na jednu stranu – táto po­loha bude vy­z­dvi­ho­vať všetky pred­nosti tela, vrá­tane krás­neho pro­filu tváre.

 • Po­zor na oči, ne­mali by byť vy­pú­lené. Jemne pri­vreté oči a krásne pery vždy vy­ze­rajú dobre. Keď vy­to­číš hlavu a jemne sa dot­kneš tváre kon­čekmi tváre bu­deš vy­ze­rať jemne a žen­sky.

 • Oči pri­ro­dzene, tak to je najk­raj­šie.

 • Ne­zak­rý­vaj si tvár ru­kami, je lep­šie dr­žať sa prí­kladu na­pravo.

 • Ne­prek­rý­vaj svoje krivky. Pô­sobí to na­päto a ne­at­rak­tívne, maj ot­vo­renú pózu.

 • Mr­zutý po­hľad robí tvoje pery ne­pri­me­rane veľ­kými, čo ne­vy­zerá veľmi pria­teľ­sky. Je lep­šie na­to­čiť  telo a po­ze­rať sa priamo do fo­to­apa­rátu. Mô­žeš ma­ni­pu­lo­vať s ple­cami.

 • Po­kiaľ nie si že­nou ná­čel­níka af­ric­kého kmeňa, ove­šaná zla­tom, nie je po­trebné aby si za­klá­ňala bradu.

 • Ruky by mali byť uvoľ­nené. Len si skús po­rov­nať tieto dve fotky a zis­tíš prečo.

 • Keď si ro­bíš fotku ce­lej po­stavy, nie je po­trebné pod­sa­dzo­vať panvu, vy­zerá to na­päto a ne­pri­ro­dzene.

 • Po­sledné ta­jom­stvo fotky ce­lej po­stavy: krivka tvojho tela by mala byť po­dobná tvaru „S“. Je lep­šie pre­niesť váhu tvojho tela na jednu nohu a ne­chať ra­mená v pri­ro­dze­nej po­lohe. Brada by mala byť mierne po­d­vi­hnutá. 

zdroj+foto: bright­side.me

Komentáre