Láska chlapa je ča­sto­krát iná, ako láska ženy. Mno­ho­krát i inak vzniká, možno úplne ob­rá­tene ako u žien. U žien sa za­kladá viac na po­ro­zu­mení, na do­ty­koch, dr­žaní za ruky, na boz­koch, na po­ci­toch „spriaz­ne­ných duší“. Teda as­poň na za­čiatku.

U mu­žov ča­sto­krát za­čína úplne inak. Darmo si bu­deme kla­mať, majú to jed­no­du­cho tak na­prog­ra­mo­vané, nech už by sme s tým chceli spra­viť čo­koľ­vek, ne­zme­níme to. Sú svetlé vý­nimky, no ča­sto­krát to ide práve cez po­steľ. A až po­tom sa chlap sku­točne „za­ľúbi“.

Za­mi­lo­váva sa ná­sledne. Po­stupne za­čína mäk­núť. Za­čína sa stá­vať z toho sil­ného ne­do­stup­ného chlapa niečo jemné, nežné, čo ťa stále vy­hľa­dáva, túži sa k tebe pri­tú­liť, po­ve­dať ti, ako mu je s te­bou dobre, že mu nič ne­chýba a že je sku­točne šťastný. I muži majú city, aj keď o tom ča­sto­krát po­chy­bu­jeme. Ale každý má srdce. No nie pri kaž­dej žene to srdce zmäkne.

zdroj: pe­xels.com

Láska chlapa ne­zna­mená to, že ti bude stále pí­sať alebo vo­lať. Láska zna­mená, že si nájde na teba čo naj­viac času a chce ten čas strá­viť s te­bou.

Láska chlapa ne­zna­mená to, že ti bude roz­prá­vať ne­zmysly, kto­rým ani on sám ne­verí, ale to, že to čo po­vie, sku­točne i urobí.

Láska chlapa ne­zna­mená to, že ti vždy ot­vorí dvere, či za­platí ve­čeru, ale to, že ti je vždy na­blízku, keď to naj­viac po­tre­bu­ješ.

Láska chlapa ne­zna­mená to, že vy­po­čuje tvoje že­la­nia, ale to, že sa bude čo naj­viac sna­žiť, aby ti tie že­la­nia po­mo­hol spl­niť.

Láska chlapa ne­zna­mená to, že ti bude stále ho­vo­riť ako ťa ľúbi, ale to, keď ti to bude sku­točne i do­ka­zo­vať skut­kami.

Láska chlapa ne­zna­mená to, že ti bude stále niečo nové či do­kola to isté sľu­bo­vať, ale to, keď raz po­ve­dané bude re­a­li­zo­vať.

Láska chlapa ne­zna­mená to, keď ti po­vie, že si úžasná, ale to, keď to bude ho­vo­riť všet­kým na­okolo.

Láska chlapa je to, čo ti chlap dá, keď to sku­točne dať sám od seba chce a nie to, keď ti to dá, keď si to od neho vy­nu­cu­ješ.

Láska chlapa vie byť krásna, keď sa sku­točne za­mi­luje.

Komentáre