Je­den z na­jat­rak­tív­nej­ších joga cvi­kov je ur­čite stojka na hlave a te­raz sa ju mô­žeš na­učiť aj ty. Možno sa ti to ne­po­darí za deň – všetko bude zá­le­žať v akej fit kon­dí­cii sa práve na­chá­dzaš. Ne­ne­chaj sa však od­ra­diť, uvi­díš, že pri kaž­do­den­nom skú­šaní to dá aj väč­šie drevo, pri­čom vô­bec ne­zá­leží vô­bec na tom, koľko vá­žiš. Všetko je to len vec dob­rej sta­bi­lity.

Nájdi si po­hodlné miesto, kde bu­deš mať po­trebný pries­tor a kľud. Dô­le­žité je za­ob­sta­rať si dobrý zá­klad pre hlavu a ruky, ktorý bude pevný, pro­tiš­my­kový a zá­ro­veň ťa ne­bude tla­čiť (na­ji­de­ál­nej­šia je joga pod­ložka, prí­padne väčší ko­be­rec).

Kľakni si na zem a lakte si chyť dla­ňami. Toto bude tvoja po­trebná šírka na udr­ža­nie dob­rej sta­bi­lity.

stojka na hlave_1

Ná­sledne si po­lož hlavu a dla­ňami si ju po­dopri – daj po­zor, aby si si ne­mač­kala prsty. Tie by mali byť uvoľ­nené, aby sa dobre roz­lo­žila váha na tvoje pred­lak­tie a sme­ro­vala od zá­päs­tia k lak­ťom, pre­tože celé za­ťa­že­nie hmot­nos­ťou by ne­mala dr­žať iba hlava.

Zdvihni za­dok, na­rov­naj nohy, pri­čom sto­jíš na prs­toch. Pri­tiahni svoje ľavé ko­leno k hrudi, za­tiaľ čo sto­jíš na pra­vej nohe (prs­toch) a spev­ňu­ješ bru­cho. Takto vy­drž as­poň 5 – 10 ná­dy­chov. Zo­pa­kuj to isté aj na druhú stranu. Toto by malo po­sil­niť tvoje brušné svals­tvo.

Opa­kuj tento cvik do­vtedy, po­kiaľ ne­bu­deš cí­tiť, že noha na kto­rej sto­jíš akoby za­čala „plá­vať“ – bu­deš cí­tiť ľah­kosť a po­trebu ju zdvi­hnúť. Toto mô­žeš skú­šať aj pár dní, až po­kiaľ sa ne­zač­neš cí­tiť po­hodlne. Keď bu­deš cí­tiť sta­bi­litu, ne­boj sa po­su­núť boky vyš­šie nad ple­cia.

stojka na hlave_2

Keď príde ko­nečne na teba po­cit, že chceš dvi­hnúť aj druhú nohu, kto­rou sa po­do­pie­raš, po­maly to urob a vy­drž as­poň pár ná­dy­chov. Po­sil­ňuj pri­tom najmä brušné svals­tvo – to musí byť naj­pev­nej­šie.

Toto opa­kuj tak­tiež do­vtedy, kým sa ne­bu­deš v tejto po­lohe cí­tiť sta­bilne a po­hodlne. Ná­sledne sa po­kús zdvi­hnúť ko­lená vyš­šie, pri­čom na­rov­ná­vaš chr­bát a boky po­sú­vaš nad ple­cia. V tejto po­lohe vy­drž pár ná­dy­chov. Naj­dô­le­ži­tej­šie v tejto po­lohe ja stále za­ťa­ho­vať brušné svals­tvo, ktoré ti naj­viac bude po­má­hať udr­žo­vať sta­bi­litu.

stojka na hlave_3

Keď sa cí­tiš byť pri­pra­vená, po­maly dví­haj nohy k stropu, boky dá­vaj po­maly nad ple­cia a cho­didlá nad boky. Spevni nohy, aby sa ti ne­ký­vali a ne­triasli, čím by ti na­rú­šali sta­bi­litu. Vy­drž as­poň pár ná­dy­chov.

stojka na hlave_4

Ho­tovo – práve si zvládla stojku a za­čala si byť jo­gín­kou!

 

/zdroj a foto: bo­dy­rock.tv, de­mon­štrá­cia od Sum­mer Pe­rez (@sum­mer­pe­rez)/

 

Komentáre