Je pre mňa ten pravý? Toto je otázka, ktorú si si po­lo­žila už naj­me­nej de­sať­krát. Muži sú rôzni, rov­nako ako aj my ženy. Každá z nás pre­ja­vuje lásku iným spô­so­bom a to isté platí aj u mu­žov. Nie­ktoré veci sú však pri kaž­dej pra­vej láske ne­menné! Poďme sa na ne spo­ločne po­zrieť.

Z jeho by­tia kričí to, že ťa mi­luje

Áno, je to presne tak! Vi­del ťa už v mno­hých si­tu­áciách, no stále si bola jeho nád­her­nou prin­cez­nou, o ktorú sa po­sta­ral. Keď ti je zima, dá ti svoju bundu, alebo si po­zrie film, ktorý si vy­brala ty. Možno si nie­kde na párty, kde to pre­že­nieš s ví­nom, a vra­víš mu nie veľmi vtipné žar­tíky. No on je stále tu, do­konca ti vraví, že pri­tom vy­ze­ráš roz­to­milo. To všetko robí len preto, že ťa bez­pod­mie­nečne mi­luje.

Váži si ťa

Ne­be­rie ťa ako sa­moz­rej­mosť. Váži si každý je­den deň strá­vený s te­bou. Vy­mýšľa a plá­nuje, kam spolu pôj­dete, a čo zau­jí­mavé nav­ští­vite. Jed­no­du­cho ťa roz­maz­náva. Keď máš chuť na ja­hody, tak ne­váha a kúpi ti ich. Ak ťa mi­luje, jeho srdce je ako ka­ra­mel- celé roz­pá­lené lás­kou k tebe, a preto ne­váha uro­biť čo­koľ­vek, čím by ťa po­te­šil.

Má po­dobné ná­zory ako ty

Nie, to ne­zna­mená, že je pod pa­pu­čou a bude vra­vieť „Áno mi­lá­čik!“ na všetko, čo mu na­vrh­neš. To zna­mená, že máte po­dobný po­stoj k ži­votu. Nie­kto chce veľa ces­to­vať a mať dob­ro­družný ži­vot plný po­zná­va­nia, inému zasa stačí po­kojný ži­vot nie­kde v ma­lom mes­tečku v kruhu svo­jej ro­diny. Ak máte so svo­jím par­tne­rom po­dobný po­hľad na ži­vot, je to jedno ve­li­kán­ske plus. Až po­my­nie po­vr­chná za­mi­lo­va­nosť, práve to bude Se­verka, ktorá vám za­ručí  šťastné spo­lu­na­ží­va­nie.

Mi­lostná sym­bi­óza

Rov­nako ako po­dobné ná­zory na ži­vot, tak aj spo­ločné in­tímne po­ro­zu­me­nie je pre vzťah veľmi dô­le­žité. Je dô­le­žité, aby tvoj par­tner ve­del, ako ťa do­stať do varu. Jed­no­du­cho náš se­xu­álny pud ne­zap­rieme. Raz je­den známy fi­lo­zof Scho­pen­hauer po­ve­dal, že všetko je ria­dené sve­to­vou vô­ľou, v kto­rej hrá se­xu­álny pud tú naj­dô­le­ži­tej­šiu úlohu. Tak teda, ne­po­chybne jeho pravda pre­tr­váva aj do­dnes.

Vie ťa ro­zo­smiať

Zdá sa, že to nie je­veľmi pod­statná vec, no na­opak , je veľmi dô­le­žitá. Pred­stav si, že by si sa celý čas mu­sela tvá­riť vážne a roz­prá­vať sa len se­ri­ózne. Ur­čite by ťa ta­kýto vzťah nu­dil. Alebo na­opak, ešte hor­šou ver­ziou by bolo, ak by sa ťa po­kú­šal ro­zo­smiať, no dosť ne­ús­pešne. Ak ťa vie ro­zo­smiať bez men­šej ná­mahy, je to na­ozaj ten správny chla­pec pre teba.

Ak si svojho mi­lo­va­ného na­šla v tomto článku, tak ur­čite je to chla­pec, ktorý ťa úp­rimne mi­luje a je pre teba vhod­ným par­tne­rom. Vo vzťahu sa však ne­treba ria­diť len podľa ur­či­tých pred­pí­sa­ných kon­cep­cií. Mu­síš to jed­no­du­cho cí­tiť vo svo­jom vnútri, mu­síš cí­tiť, že je niečo inak ako pred­tým. Preto ne­vá­haj a spo­ľahni sa na svoje city.

Komentáre