Pred dvomi rokmi sa v mo­jom tele odo­hrá­vala jedna z naj­zá­sad­nej­ších bi­tiek. Bola to vojna me­dzi roz­umom a srd­com. Dnes, po tom, ako sa mi po­da­rilo zba­viť sa šest­nás­tich ki­lo­gra­mov ti ga­ran­tu­jem, že všetko, čo vo svo­jom ži­vote ro­bíš má zmy­sel, ak do toho vlo­žíš srdce.

Tých snáh, ne­zmy­sel­ných diét a zma­re­ných po­ku­sov si ne­trú­fam ani len spo­čí­tať. Jedno viem však ur­čite – všetky tie pády a zly­ha­nia ma do­stali tam, kde som dnes. Bez nich by som to predsa ne­bola ja. V tom čase som to  sa­moz­rejme takto ne­vní­mala a všetko zlé, čo sa mi v sú­vis­losti so zni­žo­va­ním hmot­nosti udialo, som vní­mala ako ne­spra­vod­li­vosť či ne­bo­daj ne­pria­zeň osudu. Spo­mí­nam si na deň, kedy som uva­žo­vala nad tým, že pre­sta­nem bo­jo­vať, bez­tak ne­mám šancu po­ra­ziť svoje gény a nie­koľ­ko­ročný spô­sob ži­vota.

https://pi­xa­bay.com/sk

Na­šťas­tie moja osob­nosť tieto temné myš­lienky ne­pri­jala. Ne­sto­tož­nila som sa s ve­do­mím, že by som mala re­zig­no­vať a vzdať sa bez toho, aby som to ne­do­tiahla do úspeš­ného konca. V mo­mente, ako som pri­jala sku­toč­nosť, že chcem bo­jo­vať tak, ako ešte ni­kdy pred­tým, sa za­čalo ob­do­bie, ktoré od zá­kla­dov zme­nilo môj ži­vot.

Vý­ho­vorky by sa na­šli aj v mo­jom prí­pade, no nie som ten typ člo­veka, ktorý k nim ink­li­nuje. Za­stá­vam to­tiž ná­zor, že buď máš vý­ho­vorky, alebo vý­sledky, ne­mô­žeš mať oboje. Ja som si vy­brala tú druhú mož­nosť.

V pr­vom rade som zo svojho slov­níka na­dobro vy­škr­tla slová – di­éta, ne­mô­žem, nechce sa mi, ne­pôj­demne­vlá­dzem.  Slovo „di­éta“ som vy­ma­zala z mysle práve preto, lebo to, čo som za dva roky ab­sol­vo­vala ne­bola di­éta, ale zmena ži­vot­ného štýlu – od zá­kla­dov a so všet­kým, čo k tomu patrí. Zvyšné slová azda ani ne­mu­sím bliž­šie opi­so­vať. Od­kedy som ich pre­stala po­u­ží­vať, do­slova sa za­čali diať zá­zraky. A na tie ja ve­rím od det­stva.

https://sta­tic.pe­xels.com

Pre­stať sa vá­žiť, me­rať a ne­us­tále sa ob­ze­rať v zrkadle bola azda naj­ťaž­šia časť z tohto ce­lého pro­cesu. Ča­som som však po­cho­pila, že vá­žiť sa každý druhý deň nemá zmy­sel. Keď som sa však po­sta­vila na váhu po štvrť roku, skoro mi vy­padli oči z ja­miek. A o tom to má byť. Máš si to všetko uží­vať a nie sa trá­piť ne­us­tále nad tým, koľ­kých cen­ti­met­rov by si sa chcela ešte zba­viť.

Svoj je­dál­ni­ček som zme­nila od zá­kla­dov, no ne­bolo to niečo, s čím by som vy­slo­vene „bo­jo­vala.“ Všetky nové jedlá, chute a vône mi okam­žite pri­rástli k srdcu a rýchlo som sa s nimi sto­tož­nila, až tak, že som bola sama zo seba prek­va­pená.

Na­ko­niec som si ne­chala to naj­lep­šie – tré­ningy. Na za­čiatku som bola svo­jimi po­čia­toč­nými úspechmi  po­hl­tená na­toľko,  že som vo fitku bola viac než doma. To však tiež nie je naj­lep­šie rie­še­nie, no mne to po­mohlo v sebe pre­bu­diť po­koj­ného bo­jov­níka, kto­rým som do­dnes. Na kaž­dého z nás predsa za­berá niečo iné, treba len skú­šať šport, ktorý bude vy­ho­vo­vať tebe.

https://www.pe­xels.com

Ja som pre­šla od in­di­vi­du­ál­nych tré­nin­gov ku sku­pi­no­vým, vy­skú­šala som si kru­hové či si­lové cvi­če­nia, ale aj ta­batu. Vždy som rada expe­ri­men­to­vala som všet­kým, čo bolo práve k dis­po­zí­cii a vy­brala si to, čo mi naj­viac vy­ho­vo­valo.

Ta­jom­stvom úspe­chu je tak­tiež za­zna­me­ná­vať si všetky malé ale aj veľké ví­ťazs­tvá či za­kop­nu­tia a ne­us­tále sa mo­ti­vo­vať. Ani si ne­vieš pred­sta­viť, aký po­ria­dok do­kážu na­sto­liť v tvo­jej mysli mo­ti­vačné ci­táty. Majú však jednu zá­sadnú pod­mienku – mu­síš im ve­riť.

http://www.wo­mens­fo­rum.com

Komentáre