Ó Bože,

keď si len spo­me­niem… Ako som s te­bou vô­bec mohla byť? A ako to, že som Ti na­ko­niec do­vo­lila ub­lí­žiť mi?

De­väť me­sia­cov. De­väť me­sia­cov, ktoré ma na­učili, komu sa vo svo­jom ži­vote vy­hý­bať ob­rov­ským ob­lú­kom. Nie­kedy by som náš vzťah naj­rad­šej vy­ma­zala zo svo­jej mi­nu­losti, a ni­kdy si ním ne­prešla, no po­tom si uve­do­mím, že vďaka Tebe som dnes tým, kým som. Dnes ma už ne­roz­hodí ne­jaká ma­lič­kosť, a už vô­bec nie chla­pec ako ty.

zdroj: stocksy.com stocksy.com

Bol si tak trápny, ako si si mys­lel, že si ne­na­hra­di­teľný, a že bez teba ne­bu­dem ve­dieť fun­go­vať. Vraj je­diná pravá láska je tá naša, a ty si pre mňa ten pravý. Do­voľ mi za­smiať sa. Po­zri, aká som šťastná. Ti­síc­ná­sobne viac, ako pred­tým, keď som bola ešte s te­bou.

Vieš čo ma ale mrzí? Že vďaka tebe som prišla o veľa úžas­ných ľudí. Do­ká­zal si žiar­liť aj na moje ka­mošky, a ja, za­sle­pená lás­kou som sa s Te­bou nech­cela há­dať, tak som ich po­slala k vode. Och, ja blbá. Dnes je me­dzi mnou a nimi, na­šťas­tie už všetko v po­riadku.

Chcem, aby si ve­del, že už mi ne­chý­baš. Že na teba ne­mys­lím každý deň, a do­konca ani každý týž­deň. A ešte Ťa chcem uis­tiť.: Ne­boj, ja ne­pat­rím k tým ľu­ďom, ktorí Ťa ne­ná­vi­dia.

 Pre­tože ty mi ne­sto­jíš ani za naj­menší cit :)). 

Komentáre