Ži­vot pí­sal túto knihu za vás.

A zrazu sa táto kniha skon­čila. Ne­zau­jatý po­zo­ro­va­teľ by bol po­ve­dal, že kniha mala dva po­hlady. Jeho a tvoj.

Nie­ktorí to ne­chápu, ako to, že taký ro­mán ako váš takto stros­ko­tal. Vy­tvo­ria si vlastný ná­zor a za­čnú ťa sú­diť. Na­zý­vajú ťa ška­re­dými me­nami, ktoré ti s veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou len ub­li­žujú. A ub­líži ti to ešte viac, keď ťa tak na­zve člo­vek, od kto­rého by si to ni­kdy ne­ča­kala, on. Ub­líži ti to až tak veľmi, že sa na malý mo­ment za­sta­víš a zrazu ne­vieš, čo spra­viť. Ni­kdy by si si ne­bola mys­lela, že člo­vek, ktorý po­znal každú tvoju svetlú a temnú stránku by ti bol toto schopný spra­viť. Na­zval ťa mr­chou, a inými hroz­nými slo­vami, ktoré ťa ale vô­bec ne­vys­ti­hujú tak mu pro­sím ne­ver.

Viem, že si to skôr ča­kala od nie­koho kto ťa ne­pozná a súdi len podľa fo­tiek, ktoré pri­dá­vaš na so­ciálne siete. Ne­pla­kala si keď ťa tak na­zval, lebo ta to prek­va­pilo. Bola si a možno stále si skla­maná, pre­tože to bolí. Bolí to, že si to o tebe myslí. Ne­spra­vila si nič zlé. Chcela si váš vzťah len za­chrá­niť, lebo ho ľú­biš. Chcela si tu preňho byť keď mal zlé dni. A byť sta­rost­livá nie je zlé.

zdroj: unsp­lash.com
unsp­lash.com

Nech ide, ne­chaj ho nech si ide a všade o tebe roz­ne­sie aká si ty vlastne mr­cha kvôli tomu, že ti na ňom zá­le­žalo. Keď o to ne­stojí, keď ne­stojí o tvoju lásku, ukáž mu ako ti ab­so­lútne na jeho ná­zore ne­zá­leží. Ukáž mu, že jeho ná­zor ni­jako ne­ovp­lyv­ňuje to ako do­ká­žeš ľú­biť. Ne­do­voľ ta­kému člo­veku ako je on aby sa ti do­stal do hlavy. Ja viem, že láska robí s moz­gom člo­veka divy. Bola som tam kde si ty. Pro­sím, ne­do­voľ mu aby ti ub­lí­žil slo­vami, ktoré nie sú pravda. On od teba od­išiel lebo si preňho bola pri­veľké sú­sto. To nie je zlé. Chla­pec len ne­do­ká­zal uniesť tvoju lásku. Ty nie si taká za akú ťa má, tak sa mu ne­o­spra­vedl­ňuj za to, kto si. Všetci ve­dia, do­konca aj on, že ty taká nie si. Ni­kdy sa ne­zníž na jeho úro­veň.

zdroj: pe­xels.com
pe­xels.com

Ty dievča, máš na viac. Ne­snaž sa, ne­mr­haj svoju ener­giu, svoju po­zi­ti­vitu naňho. On si to ne­za­slúži. Ne­za­slúži si aby si sa mu zas a znova ho­dila k no­hám a sna­žila sa vy­vrá­tiť jeho ná­zor. Ľúb tých pra­vých, os­tat­ných. To je dô­le­žité, však? Oni ťa vi­dia inak ako ty vi­díš seba. Oni sú sved­kami toho ako sa ti roz­žia­ria očká keď roz­prá­vaš o nie­čom, čo je pre teba dô­le­žité. Budú tu pre teba keď za­kop­neš a pad­neš na za­dok. Takí ľu­dia sú, je ich málo, tak si ich váž, no ni­kdy ne­za­budni na seba. Ty si pre seba naj­dô­le­ži­tej­šia. Ľúb samú seba, ak­cep­tuj sa taká aká si. To, že bu­deš po­znať svoju hod­notu, bu­deš sama so se­bou sto­tož­nená bude to, čo ťa do­stane každé ráno z po­stele. Nie jeho láska, nie láska tvo­jich ka­ma­rá­tov. Láska seba sa­mej. Ne­opúš­ťaj sa, usmej sa. Ne­pot­re­bu­ješ ni­komu vy­svet­ľo­vať prečo si taká aká si.

Váš prí­beh má možno v očiach iných viac ako dve strany, no za­tvor tú knihu. Všetko už bolo vy­svet­lené. Nie je cesta spať a toto je ako to končí. On s jeho umelo vy­tvo­re­nými ná­zormi a ty s pri­ja­tím sa­mej seba.

Za­tvor tú knihu a choď da­lej.

Komentáre