Viem, aké otravné je no­siť oku­liare. Po­kiaľ ich ne­máš ráno pri sebe, mu­síš z po­stele vstá­vať po­sle­piačky. Je ťažké s nimi cho­diť do sauny, po­tá­pať sa či  ro­biť rôzne ex­trémne športy. Do­konca ti oku­liare do diaľky s vy­so­kými di­op­triami zmen­šujú oči. Ako však do­siah­nuť efekt veľ­kých očí aj s ta­kýmto ty­pom oku­lia­rov?

Zo za­čiatku je dô­le­žité, aby si si ap­li­ko­vala na kruhy pod očami ko­rek­tor. Oku­liare vr­hajú tieň a tak by tvoje kruhy pod očami pô­so­bili ešte tmav­šie. Sa­moz­rejme ne­mô­žeš za­bú­dať na obo­čie, ktoré si vy­kresli buď po­mo­cou ce­ruzky alebo oč­ného tieňa.

Na viečka si ap­li­kuj pod­kla­dovú bázu pod očné tiene, aby ti lí­če­nie vy­dr­žalo celý deň. Na celé viečko daj svetlý tieň, pod obo­čie a do kú­tika oka biely tieň s jem­nými trb­liet­kami. Na­nes ho aj na spodnú linku oka, aby oči pô­so­bili opticky väč­šie. Do ohybu oka ap­li­kuj matný svet­lo­hnedý tieň a naň tma­vo­hnedý tieň. Všetko to do stra­tena roz­maž po­mo­cou veľ­kého hu­ňa­tého štetca. Cez stred viečka ap­li­kuj opäť svetlý tieň. Sa­moz­rejme, ne­mala by si za­bud­núť na očnú linku. Vďaka nej oči aj v oku­lia­roch viac vy­niknú. Naj­lep­šou voľ­bou je matná čierna linka. Na zá­ver si už len ap­li­kuj mas­karu alebo si daj umelé mi­hal­nice a ma­keup je ho­tový.

Komentáre