Ne­dávno som na Fa­ce­bo­oku vi­dela zau­jí­mavý ob­rá­zok. Zo­bra­zo­val mladú ženu a to, ako sa cíti po­čas me­sač­ného cyklu. Prvý ob­rá­zok – tyž­deň pred men­ze­som – že­rie všetko, čo jej príde pod ruku. Druhý ob­rá­zok – pár dní pred men­ze­som – žena plače. Tretí ob­rá­zok – men­štru­ácia prišla, žena vrieska. A po­sledný ob­rá­zok zo­bra­zo­val vy­smiatu ženu po men­štru­ácii… Už dávno som ne­vi­dela nič tref­nej­šie.

Ne­viem ako vy, ale ja sa cí­tim presne takto. Po pe­ri­óde šťastná, silná a na­dr­žaná až do ovu­lá­cie, kedy bez­pro­stredne po nej na­stane prudký po­kles ná­lady aj sily. Týž­deň pred čer­ve­nou sa mi strie­dajú ná­lady typu: „za­bi­jem nie­koho „alebo „prečo ma ni­kto nemá rád?“ So sa­mot­nou men­štru­áciu príde často uvoľ­ne­nie, no ta­kisto to môže byť aj mr­zu­tosť, ná­la­do­vosť, únava až ne­voľ­nosť. Mnohé z nás by sme hlavne prvé dva dni naj­rad­šej pre­le­žali v po­steli s ka­de­ja­kými ma­škr­tami po­ruke, o ktoré by sme po­čas iných dní cyklu ani ne­za­kopli. Ná­lada na bode mrazu, proste každá roz­umieme, čo sa myslí, keď nie­kto po­vie: do­stala som to… Za­mys­leli ste sa ale nad tým, že to tak vô­bec ne­musí byť? Men­štru­ácia sa ne­na­zýva „na­šimi dňami“ len tak ná­ho­dou. Máme mož­nosť a prí­roda nám ju dáva každý me­siac, uro­biť niečo špe­ciálne iba pre seba. Je to je­di­nečná prí­le­ži­tosť. A čo také by sme mohli ro­biť, aby sme sa cí­tili fajn? Prišla som na zo­pár čin­ností, ktoré sa mi na to per­fektne ho­dia. Po­súďte samy.
elite-daily-bonninstudio-roommatesfoto: eli­te­daily.com

  1. Na­ozaj si do­praj od­dych. Tvoje telo to práve vtedy po­tre­buje ako soľ. Po­čú­vaj ho a zby­točne sa ne­pre­si­ľuj.
  2.  Buď tro­cha sama… Men­zes je skvelá prí­le­ži­tosť ako byť sama so se­bou a zis­tiť niečo o svo­jich túž­bach, am­bí­ciách, ra­dos­tiach a sta­ros­tiach. Skrátka a dobre, ide­álny čas na po­ria­dok v hlave a duši.
  3. Po­ze­raj smutné filmy alebo akčné drámy. To zá­visí od druhu tvo­jej ná­lady, či je dep­re­sívna alebo ad­re­na­lí­nová.
  4.  Buď so že­nami. Se­xo­vať prav­de­po­dobne ne­bu­deš , tak daj ve­čer fra­je­rovi po­koj a choď s ka­moš­kami von. No áno, je to tak…
  5.  Do­praj si ma­škrtu, naj­lep­šie vo forme tma­vej čo­ko­lády, tá dodá telu po­trebný hor­čík. Aj keď všetky vieme, že to ne­os­tane iba pri tom:-)
  6.  Na­miesto cvi­če­nia a te­les­ných ak­ti­vít sa te­raz ve­nuj svo­jej duši a cel­kove vnútru. Vieme o čo ide, každá máme niečo svoje. Čí­tame, záj­deme na omšu či len tak po­ke­cať s nie­kým na kávu. Vý­sle­dok – lepší po­cit je ba­da­teľný.
  7. Choď na ma­sáž, ku koz­me­tičke alebo si doma urob po ťaž­kom dni kú­peľ nôh v mor­skej soli, a po­tom si na­la­kuj nechty. Tieto, možno pre nie­koho oby­čajné ra­dosti na­berú práve po­čas men­zesu na váhe a za­ru­čene ti uro­bia veľmi dobre.Po­kiaľ ti na­padne ne­jaká ďal­šia čin­nosť, ktorú sa hodí vy­ko­ná­vať práve po­čas men­štru­ácie, mô­žeš sa s nami po­de­liť. Ako pri všet­kom v ži­vote aj tu platí, že je iba na nás, ako sa bu­deme cí­tiť po­čas „na­šich dní“. Ni­kde nie je to­tiž na­pí­sané, že práve ony ne­môžu byť tie najk­raj­šie v me­siaci.

    foto: eli­te­daily.com

Komentáre