Zdravá pleť je vláčna a pro­du­kuje tu­ko­vými vač­kami pri­me­rané množ­stvá mast­noty. To jej do­dáva pri­ro­dzený lesk. Drahá koz­me­tika nie je všetko. Malé, no dobré úp­ravy jedla budú mať pre tvoju pleť omnoho po­zi­tív­nej­šie účinky, ako by si mala in­ves­to­vať do prí­liš dra­hých vecí. Krása ide zvnútra, a to platí aj o vý­zore tvo­jej pleti. 

Pleť po­tre­buje vi­ta­míny. Nie­ktoré vi­ta­míny a mi­ne­rály sú pre mlado vy­ze­ra­júcu po­kožku ne­vy­hnutné. Náj­deme ich v pri­ro­dze­nej forme v ces­naku, ci­buli, vaj­ciach či špargli.

Skús vy­ne­chať cu­kor. Skús as­poň na týž­deň vy­lú­čiť jedlá z rých­leho ob­čerstve­nia a slad­kosti. Bub­lin­kové sla­dené ná­poje, cu­kor a jedlá s prázd­nymi ka­ló­riami, rov­nako ako aj al­ko­hol. Ne­jedz tak­tiež ani nič vy­prá­žané.

Ne­za­budni na pitný re­žim. Je úplne v po­riadku, ak si raz za čas dáš sla­dené ná­poje, no ak ich pi­ješ pra­vi­delne a do­konca čas­tej­šie ako čistú vodu, na­stáva prob­lém. Po­tom sa ne­mô­žeš ču­do­vať, že tvoje telo a tvoja pleť ne­spra­co­váva toľko cukru.

zdroj: pe­xels.com

Dva­krát do týždňa si do­praj vý­živnú masku. Úči­nok ple­ťo­vých ma­siek je okam­žite vi­di­teľný. Hlavne tie s vy­so­kým ob­sa­hom vlh­kosti. Pô­so­bia na bunky ako ži­vo­ta­bu­dič a pleť okam­žite vy­zerá hlad­šia a čerstvej­šia. Do­konca sa na­pnú aj jemné vrásky.

Do­praj si vi­ta­mín C. Ochab­nutú a una­venú pleť do­káže oži­viť dávka vi­ta­mínu C. V kré­moch sti­mu­luje tvorbu kož­ných ko­la­gé­no­vých vlá­kien. Pô­sobí aj na lát­kovú vý­menu.

Voda v spreji. Vy­uži mož­nosť ru­žo­vej vody alebo kla­sic­kej osvie­žu­jú­cej vody v spreji. V pr­vom rade síce vní­mame prí­jemné osvie­že­nie, no aj mimo leta po­máha udr­žia­vať pruž­nosť pleti.

Ne­za­budni na uhorky. Uhorky ob­sa­hujú až 96 % vody, čo je jedno z naj­vyš­ších množ­stiev ucho­vá­va­nej vody v ze­le­nine, čím udr­žia­vajú tvoje telo hyd­ra­to­vané. Ak máš ve­čer chvíľu čas, skús si na tvár dať uhorky a uvi­díš, že tvoja pleť bude roz­žia­rená.

Veci, ktoré na prvý po­hľad ne­vy­ze­rajú dô­le­žito. Ok­rem dô­klad­ného čis­te­nia, naj­lep­šie ráno a ve­čer pro­duktmi na ne­čistú pleť, by si mala pra­vi­delne me­niť ob­liečku na van­kúši a ute­rák na tvár, aby si za­brá­nila mno­že­niu bak­té­rií.

Komentáre