Každá z nás túži vy­ze­rať pekne a make-up nám mno­ho­krát po­máha cí­tiť sa kraj­šie.

S prí­cho­dom leta však veľmi rady upus­tíme od ne­ja­kých ná­no­sov koz­me­tiky na tvári. V tomto teple to na­ozaj nie je prí­jemné a cho­diť úplne „bez“ je tá naj­lep­šia mož­nosť! Ale sú si­tu­ácie, kedy bez neho von nej­deme. Prob­lém je ten, že v týchto ho­rú­ča­vách je ťažké udr­žať si do­ko­nalý look. Tieto tipy ti po­môžu udr­žať tvoj look v po­riadku o čosi dl­h­šie!

Pri­mer, pri­mer a pri­mer!

Dnes je už na trhu na­ozaj ši­roká škála pri­me­rov – pod make-up, na oči i na pery! Tento pro­dukt nie len lep­šie pri­praví po­kožku na ďalší pro­dukt, ale vo väč­šine prí­pa­dov aj pre­dl­žuje ich vý­drž. Takže, ak ťa čaká dlhý letný deň, ne­mala by si naň za­bud­núť. Inak mô­žeš mať na tvári už na obed ne­pekne zma­zaný či fľa­katý make-up.

Zmat­ňu­júci make-up

Make-up so zmat­ňu­jú­cim efek­tom je v lete na­ozaj­st­ným po­moc­ní­kom, keďže sa pleť nie len mastí, ale do­slova aj potí. A to aj v prí­pade, že bežne pleť mastnú ne­máš. Ak nech­ceš cho­diť s tvá­rou vy­ze­ra­jú­cou, že si ju práve kvôli teplu ob­liala vo­dou, stav na pro­dukty, kto­rých vý­sle­dok je matný.

Fi­xačný sprej

Zvy­čajne ob­ľú­bený pro­dukt najmä na ve­černý look, no v lete mu bu­deš vďačná aj pri bež­nom lí­čení. Predsa len v týchto ho­rú­ča­vách je udr­žať si tvár „po­kope“ ťaž­šie. A práve preto by si ním svoje lí­če­nie mala za­kon­čiť. Skús sa však vy­va­ro­vať ta­kým, ktoré ob­sa­hujú al­ko­hol.

Me­nej je viac

Ak ťa trápi to, že sa ti lí­če­nie v teple do­slova roz­teká po tvári aj na­priek po­u­ži­tiu aj vyš­šie spo­me­nu­tých pro­duk­tov, mala by si si uve­do­miť, že ak si ho na­ozaj ne­vy­ža­duje si­tu­ácia, tak ti ho vô­bec ne­treba. A ak sa bez neho cí­tiš po­čas dňa ne­svoja, skús ho as­poň ob­me­dziť na pár zá­klad­ných pro­duk­tov. Kon­tú­ro­va­nie či očné tiene nie sú te­raz ne­vy­hnutné.

Komentáre