Máš po­cit, že ti deň ubehne ako voda a nič si ne­stihla? Možno to ne­bude preto, že má „len“ 24 ho­dín, ale preto, že si ne­vieš roz­vr­hnúť svoj čas. Ne­zú­faj! My máme pre teba rady, ako vy­užiť každú mi­nútu z dňa na­plno a ve­čer za­spá­vala s po­ci­tom, že ten deň sku­točne stál za to. 

Máme pre teba pri­pra­ve­ných 5 ti­pov, ktoré ti po­môžu na ceste za pro­duk­tív­nym JA! Rov­nako aj ta­buľky, do kto­rých si mô­žeš za­pi­so­vať svoje ciele, myš­lienky či spl­nené úlohy. Ako sa ho­vorí: „Bez práce nie sú ko­láče!“ V tomto du­chu sa ne­sie aj tento člá­nok. Sku­točne mu­síš na sebe za­pra­co­vať a obe­to­vať niečo, aby si sa po­su­nula vpred. Pre­tože všetko zau­jí­mavé sa deje mimo tvo­jej kom­fort­nej zóny.

Ráno je múd­rej­šie ve­čera

Vy­uží­vaj rána na naj­dô­le­ži­tej­šie a naj­ná­roč­nej­šie úlohy. Je to najmä kvôli tomu, že po pre­bu­dení máš čistú a viac-me­nej ne­za­ťa­ženú my­seľ. Už len do­pl­niť po­vinnú dávku ko­fe­ínu a veci sa budú ro­biť samé.

zdroj: www.unsp­lash.com

Nauč sa vstá­vať so sliep­kami

Čím skôr sa zo­bu­díš, tým viac toho stih­neš. Ne­ho­vo­ríme však, že máš vstá­vať o 5:30, keď si sa do­te­raz zo­bú­dzala niečo po de­via­tej. Skús na to ísť po­stupne a nič neh­ro­tiť. Skús si raz týž­denne na­sta­viť bu­dík o 15-20 mi­nút skôr a uvi­díš, že o chvíľu sa bu­deš zo­bú­dzať ráno aj sama od seba.

Vy­tvor si rannú ru­tinu

Rannú ru­tinu mô­žeš chá­pať, ako sú­bor vecí, ktoré ro­bíš pred tým, ako za­čneš pra­co­vať. Či už je to ranná hy­giena, do­pl­ne­nie ran­ných drog v po­dobe kávy či cvi­če­nie. Je to už len a len na tebe. Skús však za­ra­diť k týmto ve­ciam aj niečo, čo ťa môže mo­ti­vo­vať do práce. Na­prí­klad si vy­po­čuť pod­cast , me­di­to­vať či pí­sať si do den­níka.

zdroj: www.unsp­lash.com

Do­tiahni veci do konca

Rozp­ra­co­vať mi­liardu vecí za je­den de§ do­káže každý, ale do­kon­čiť ich, to je už tvrdý orie­šok. Na­miesto toho, aby si roz­ro­bila 10 čin­ností za deň, za­čni len s 5, ale do­veď ich do úspeš­ného konca. Vďaka tomu sa mô­žeš plne sú­stre­diť na malé množ­stvo po­vin­ností, kto­rými sa po do­kon­čení ne­mu­síš ďa­lej za­po­die­vať a ďa­lej sa sú­stre­diť na zvyš­ných 5.

Plá­nuj

Nič snáď nie je dô­le­ži­tej­šie na ceste k pro­duk­tív­nemu JA, ako plá­no­va­nie. Mož­nože sa z teba stane žena zá­vislá od kávy a ka­len­dára, ale vý­sledky budú stáť za to. Ne­plá­nuj si však len deň do­predu. Sprav si plány aj na daný týž­deň či me­siac. Vy­tvor si TO DO LIST, kde si bu­deš za­pi­so­vať ciele, ktoré bu­deš v da­nom dni/týždni/me­siaci chcieť spl­niť.

Komentáre