Ako sa z člo­veka, ktorý je sin­gle zrazu stane nie­koho par­ter? Ako za­čne ro­man­tický vzťah?

Vedci majú od­po­veď už aj na toto. Štú­die z roku 1999, ktoré usku­toč­nili Clark, Sha­ver a Ab­ra­hams sa za­obe­rali presne tý­mito otáz­kami. V pr­vom vý­skume sa účast­ní­kov opý­tali, aké majú vše­obecne in­for­má­cie o za­čatí no­vého vzťahu z do­po­siaľ exis­tu­jú­cej li­te­ra­túry. V dru­hom sa za­me­rali na osobné skú­se­nosti da­ných účast­ní­kov. Na zá­klade ich od­po­vedí vy­pra­co­vali zo­znam 8 naj­čas­tej­ších stra­té­gií, ktoré ľu­dia po­u­ží­vajú, ak chcú za­čať nový ro­man­tický vzťah.

Je­remy S. Ni­chol­son, M.A., M.S.W., Ph.D. jed­not­livé body vy­svet­lil takto:

Emo­ci­onálna an­ga­žo­va­nosť – zau­jať svo­jou emo­ci­onál­nou ot­vo­re­nos­ťou si žiada vý­borné ko­mu­ni­kačné schop­nosti. Na za­čia­tok je dobré na­učiť sa, ako pre­lo­miť ľady a za­čať kon­ver­zá­ciu. Táto stra­té­gia vy­tvorí me­dzi ľuďmi istú in­tím­nosť a pria­teľ­stvo, za­tiaľ čo by sme možno na za­čia­tok chceli viac vášne a túžby. To, či ju po­u­ži­ješ zá­leží od tvo­jich cie­ľov, ale dá­vaj si po­zor na „frien­dzone“.

Priamy za­čia­tok – byť priamy je veľmi efek­tívne. V sku­toč­nosti, jed­no­du­chá otázka, čo na­ozaj chceš má vy­sokú prav­de­po­dob­nosť úspe­chu. A platí to v oboch prí­pa­doch, či už chceš lásku alebo len fy­zickú roz­koš. S týmto bo­dom ide zá­ro­veň aj po­treba ve­dieť sa vy­rov­nať s prí­pad­ným od­miet­nu­tím. Keď sa na­učíš byť pre­sved­čivý a ne­ná­padne sa do­tý­kať tvojho po­ten­ci­onál­neho par­tnera, môže ti to po­môcť

zdroj: unsp­lash.com

Ne­priame sig­nály – do­sia­hnu­tie no­vého vzťahu pro­stred­níc­tvom ne­pria­mych sig­ná­lov môže mať svoje vý­hody ale aj ne­vý­hody. Na jed­nej strane sa tým zni­žuje po­ten­ci­onálny risk z od­miet­nu­tia, na dru­hej však do­káže vy­tvo­riť zmä­tok. Po­tre­bu­ješ sa na­učiť, ako zís­kať par­tne­rovu po­zor­nosť svo­jim sprá­va­ním a čí­tať jeho reč tela. Na­po­kon exis­tuje ši­roká škála ne­pria­mych sig­ná­lov, ktoré ti po­môžu do­viesť par­tnera na rande.

Zmena na­sta­ve­nia – Zmena pro­stre­dia na zís­ka­nie no­vého vzťahu môže byť po­hodlná a efek­tívná pre množ­stvo ľudí. Vzru­šu­júce ak­ti­vity do­kážu vy­tvo­riť me­dzi ľuďmi prí­ťaž­li­vosť.Prob­lém však vzniká, keď ani je­den z par­tne­rov nie je do­sta­točne se­ba­ve­domý na vy­stup­ňo­va­nie vzťahu. Na­je­fek­tív­nej­šie bude tento bod kom­bi­no­vať s pria­mym za­čiat­kom, alebo vy­mys­lieť niečo ro­man­tické, čím par­tne­rovi sig­na­li­zu­jeme pri­pra­ve­nosť na ďalší krok.

Do­be­ra­nie si a žar­to­va­nie – toto platí hlavne na do­sia­hnu­tie se­xu­ál­neho par­tnera. Stra­té­gia je vy­uží­vaná pre­važne umel­cami a inými ľuďmi hľa­da­jú­cimi úlet. Môže za­hŕňať pro­vo­ka­tívne reči na zís­ka­nie po­zor­nosti a hra­nie sa na ne­do­stup­ných. Treba byť však opatrný a s ni­čím to ne­treba pre­há­ňať, mierne do­be­ra­nie je v po­riadku, po­kiaľ je vy­ba­lan­so­vané s pria­teľ­skými ges­tami.

zdroj: unsp­lash.com

Uka­zo­va­nie ma­jetku – ľu­dia sú často pri­ťa­ho­vaní k par­tne­rom, ktorí majú ur­čitý ma­je­tok. Uka­zo­va­nie toho, „že na to mám“ môže nie­komu pri­pa­dať fa­lošné a ne­pri­ro­dzené, av­šak nie­kedy to za­berá. Na to aby sme ne­vyt­vo­rili ne­vy­rov­naný vzťah je po­trebné rov­nako dá­vať ako aj brať, a ne­za­bú­dať pre­uka­zo­vať vďaku. Vyh­nete sa tým ma­ni­pu­lá­cii vo vzťahu.

Pro­stred­níc­tvom tre­tej strany – nájsť si no­vého par­tnera za po­moci ro­diny, či pria­te­ľov je jed­nou z na­jús­peš­nej­ších stra­té­gií. Ta­kisto mô­žeme na tento účel vy­užiť so­ciálne mé­diá alebo zo­znamky. Na­po­kon sa však aj tak bu­dete s par­tne­rom mu­sieť stret­núť zoči-voči a po­roz­prá­vať sa.

Sprá­vať sa pa­sívne – tento bod je vý­znam­nejší u žien. Pa­sívne sprá­va­nie so se­bou pri­náša veľké emo­ci­onálne ri­ziko a uspieť v ňom chce veľa práce. Za­hŕňa to veľa bo­dov, ktoré mu­síš uro­biť aby si bol/a veľmi at­rak­tívny/a pre opačné po­hla­vie. Na­prí­klad zlep­še­nie svojho fy­zic­kého vzhľadu, roz­ví­ja­nie prí­jem­nej osob­nosti, zdie­ľa­nie vý­ni­moč­ných cha­rak­te­ris­tík. Aj na­priek tomu ti stále ostane málo kon­troly nad vy­ví­ja­jú­cim sa vzťa­hom. Aj keď bu­deš ex­trémne at­rak­tívny/a pre za­ča­tie vzťahu je po­trebné po­u­žiť aj iné priame me­tó­dy zís­ka­nia si par­tnera.

Tak, ktorá stra­té­gia ti vy­ho­vuje naj­viac?

Zdroj: psy­cho­lo­gy­to­day.com

Komentáre