Už dl­hší čas sa zau­jí­mam o zdravú stravu, av­šak nie som žia­den od­bor­ník, to si ne­do­vo­lím tvr­diť. No roz­hodne som si pre­šla už vše­li­čím čo sa stra­vo­va­nia týka, zvykla som po­čú­vať ne­zmy­selné rady, ria­diť sa trendy di­é­tami, ktoré mali za­ru­čiť sexy telo, no na­po­kon z toho vzni­kol ex­trémny jojo efekt, od­vo­dňo­va­cie kúry a hro­mada ďal­ších hlú­pych od­po­rú­čaní…

Takže milé slečny, týmto člán­kom by som vám chcela po­ve­dať, po­čú­vajte hlavne svoje telo a ni­kdy ne­hla­dujte. Je­dzte to, o čom ste pre­sved­čené, že vám pro­spieva a v ne­po­sled­nom rade ne­vy­ne­chajte ani jednu telu dô­le­žitú zložku!

Tak­tiež vám týmto člán­kom pri­ná­šam pár vlast­ných re­cep­tov, ktoré za­čnem one­dlho pri­dá­vať aj na moju FB stránku Do More Be More by Va­nessa, no pred­tým ako prej­dem k re­cep­tí­kom, vám chcem odo­vzdať pár vlast­ných dob­rých ti­pov resp. zá­sad, ktoré sú u mňa na den­nom po­riadku a ne­dám na ne do­pus­tiť.

Sú jed­no­du­ché a najmä vďaka ním mô­žete zís­kať vy­snenú po­stavu 🙂
1.  Dbať na pitný re­žim – každý deň vy­piť mi­ni­málne 2-3 litre ne­per­li­vej vody (v let­ných ho­rú­cich dňoch raz toľko!)
2. Jesť len KOM­PLEXNÉ sa­cha­ridy a po 16. ho­dine sa im vy­hý­bať (od­po­rú­čam raz do dňa, ja sa­cha­ridy pre­fe­ru­jem naj­viac na ra­ňajky 🙂 ke­dže ra­ňajky sú naj­dô­le­ži­tej­šia časť dňa a ne­mali by ste ich vy­ne­chá­vať)
3. Piť ze­lený čaj (Vy­skú­šala som už viac ze­le­ných ča­jov no mu­sím po­ve­dať, že naj­lepší je
Mis­tral – Green Tea Sen­cha, od­po­rú­čam ho piť ve­čer pred spa­ním)
4. Do­sta­točný spá­nok (cho­die­vaj spať skôr, naj­ne­skôr o 22.hod., zo­bu­díš sa nie­len plná ener­gie ale aj kraj­šia, spá­nok ok­rem iného vplýva aj na pleť)
5. Ak cvi­číš tak sa pred cvi­če­ním obal do fó­lie (fó­liu od­po­rú­čam na bru­cho a kto po­tre­buje po­kojne môže aj na stehná alebo za­dok)

Takže toto by bolo mo­jich 5 zá­sad, te­raz vám uká­žem, ako by mal vy­ze­rať správny zdravý je­dál­ni­ček na celý deň resp. takto ne­jako as­poň vy­zerá u mňa 🙂 a ke­dže zvyk­nem je­dá­vať 3x do dňa, pred­sta­vím vám svoje 3 ob­ľú­bené jedlá :). Ak sa vám však 3x zdá málo, po­kojne za­raďte aj ne­jaký snack v po­dobe ovo­cia, orieš­kov, pro­tein bar, atď…

RA­ŇAJKY
och tie úžasné ra­ňajky…

zdroj: Va­nessa Sal­vet

Ako aj sebe vy­tvo­riť ta­kéto úžasné ra­ňajky vy­tvo­rené mo­jou fan­tá­ziou? 🙂
Po­tre­bu­jeme:
– Hrsť jem­ných ov­se­ných vlo­čiek (od­po­rú­čam Emco)
– Agáve si­rup (mô­žeš na­hra­diť me­dom)
– Lesné ovo­cie (aké máš naj­rad­šej, ja som ten­to­krát zvo­lila čerstvé ja­hody, ale ak ob­ľu­bu­ješ napr. ba­nán po­kojne ho tam pri­daj :), cez zimu pre­fe­ru­jem mra­zené ovo­cie)
– Biely jo­gurt ( od­po­rú­čam Zvo­len­ský alebo Grécky 0%, rada kom­bi­nu­jem tieto dva)
– 100% Ara­ši­dové maslo alebo po­dr­vené mandle
– Hrud­ko­vaný tva­roh (ľu­bo­volné)
– Mletá ško­rica (ľu­bo­volné)

Po­stup:
Na spo­dok misky si na­trieme tenkú vrstvu jo­gurtu, pri­dáme štipku mle­tej ško­rice, na­krá­jané ja­hody, agáve si­rup, vločky, ktoré si pred pri­da­ním upra­žíme, dáme do hr­nca a na jem­nom ohni mie­šame, kým ne­budú teplé. Po­tom ich pri­dáme ako ďal­šiu vrstvu a takto po­kra­ču­jeme až kým ne­máme plnú misku :). Do stred­nej vrstvy mô­žeme pri­dať hrsť tva­rohu a na vr­chnú (po­slednú vrstvu) ly­žičku ara­ši­do­vého masla (ak ro­bíme va­riantu s orieš­kami tie pri­dáme do kaž­dej vrstvy, ara­ši­dové maslo len na vrch.

OBED:
…bož­ské só­jové ces­to­viny plné ži­vín 🙂

Zdroj: Va­nessa Sal­vet

Po­tre­bu­jeme:
– 1 sá­čok Ma­x­Sport Green So­y­bean Fet­tuc­cine
– 3 cu­kety
– 1 ba­lí­ček cherry pa­ra­da­jok
– 1 ba­lí­ček baby špe­nátu
– 2 strú­čiky ces­naku
– tofu na­tu­ral
– su­šená ba­zalka, mor­ská soľ

Po­stup: Ces­to­viny si uva­ríme podľa in­štruk­cií na za­dnej strane sáčku ces­to­vín. Cu­ketu a pa­ra­dajky umy­jeme, ná­sledne cu­ketu ošú­peme a na­re­žeme na malé časti. Pa­ra­dajky pre­re­žeme na po­lo­vicu. Na pan­vicu si dáme kú­sok oliv.oleja, pri­dáme na­strú­haný ces­nak, baby špe­nát a pop­ra­žíme, ne­skôr pri­dáme na­krá­janu cu­ketu, pa­ra­dajky, a ko­re­nie v po­dobe ba­zalky a soli. Na dru­hej (naj­lep­šie gri­lo­va­cej) pan­vici si ug­ri­lu­jeme tofu, ktoré ešte pred gri­lo­va­ním na­re­žeme na hrub­šie plátky a oko­re­níme ba­zal­kou prí­padne aj so­ľou. Ho­tovo 🙂 už len na­ser­ví­ro­vať. Dobrú chuť.

VE­ČERA:
…ša­lá­tik, mi­lu­jem ťa!

Zdroj: Va­nessa Sal­vet

 Moja ve­čera sa väč­ši­nou skladá z jed­no­du­cho uva­re­nej ze­le­niny prí­padne zo ša­lá­tov, naj­rad­šej mám grécky, no ten­to­krát som sa roz­hodla pre ku­rací.
Mys­lím, že re­cept ne­treba ne­jak roz­pi­so­vať tak na­pí­šem len in­gre­dien­cie ktoré som po­u­žila:
– ku­ra­cie pr­sia
– uhorka
– ľa­dový ša­lát
– pa­ra­dajky
– pap­rika (naj­viac pre­fe­ru­jem čer­venú sladkú, dodá su­per chuť)
Všetko na­krá­jame, mäsko usma­žíme na oliv.oleji…

Pra­jem prí­jemne va­re­nie.

-Vaša Va­nessa 🙂

Komentáre