Leto dáva za­brať nie len na­šej po­kožke, ale i vla­som. Sl­nečné lúče, vlhké ovzdu­šie, mor­ská soľ, chló­ro­vaná voda… to sú veci, ktoré na ne ne­pô­so­bia dobre. Práve preto by sme sa mali o ne v tomto ob­dobí sta­rať o čosi viac. Do­dr­žuj na­sle­du­júce 4 veci, a po lete si ne­bu­deš mu­sieť po­ve­dať, že sa kva­lita tvo­jich vla­sov zhor­šila.

Dbaj na umý­va­nie

Po kaž­dom kú­paní v mori či v ba­zéne by si si mala vlasy čím skôr oplách­nuť as­poň čis­tou vo­dou, aby si z nich do­stala preč soľ či chlór, ktorý im škodí. Ni­kdy si ich ne­ne­chá­vaj ne­umyté, za­čnú sa ti vy­su­šo­vať a farba strá­cať na in­ten­zite. Pri umý­vaní so šam­pó­nom si daj tro­cha viac zá­le­žať ako je to u teba bežné. Je tam to­tiž toho viac čo z nich treba do­stať preč.

Zvláč­ňu­júce pro­dukty

Aj pri vý­bere pro­duk­tov na vlasy by si mala vo­liť tie, ktoré tvo­jím vla­som v ho­rú­com po­časí tro­cha po­môžu. Šam­póny či kon­di­ci­onéry si vy­be­raj také, ktoré ob­sa­hujú ne­jaké zvláč­ňu­júce a hyd­ra­tačné látky. Slnko si na nich to­tiž vy­berá svoju daň a sú tak smädné ako naše telo.

zdroj: Photo by Ömür­den Cen­giz on Unsp­lash

UV ochrana

Tak ako pro­dukty na telo, aj tie na vlasy by mali ob­sa­ho­vať UV fil­ter, ktorý ti vlasy bude chrá­niť pred sl­neč­nými lúčmi. Dnes už náj­deš v dro­gé­rii na­ozaj ši­rokú škálu ta­kýchto pro­duk­tov. Stav na­prí­klad na ne­zmý­va­teľný kon­di­ci­onér alebo sprej na ochranu pred tep­lom, ktorý po­u­ží­vaš aj pri žeh­lení či kul­mo­vaní.

Pra­vi­delné mas­ko­va­nie

Ak pra­vi­delne po­u­ží­vaš masku na vlasy, skvelé! Ale ak nie si fa­nú­ši­kom tohto pro­duktu, mala by si svoj ná­zor zme­niť. Maska dodá to­tiž tvo­jim vla­som ex­tra sta­rost­li­vosť, a to je to, čo v tomto teple po­tre­bu­ješ. Niečo na­vyše. Za­raď ju do svo­jej sta­rost­li­vosti as­poň raz týž­denne a tvoje vlasy budú omnoho hyd­ra­to­va­nej­šie a kva­lit­nej­šie. Ak sa ti ne­za­pá­čila žiadna v dro­gé­rii, skús si vy­ro­biť svoju vlasntú, do­mácu!

Komentáre