Aj keď vieme, že vzťah sa po­maly blíži ku koncu, nie je také ľahké ho úplne ukon­čiť. Špe­ciálne to platí pre vzťahy, v kto­rých sa jedna osoba chová ne­vhodne k dru­hej. Ľu­dia zvy­čajne ne­ve­dia, ako ta­kýto vzťah ukon­čiť a tak v ňom zby­točne zo­tr­vá­vajú dl­h­šie, než by bolo pre nich vhodné.

Nie­ktorí stále ve­ria, že sa daná osoba zmení a za­čne žiť podľa va­šich pred­stáv. Bo­hu­žiaľ, ak ty mi­lu­ješ a on/ona nie, po­tom aký­koľ­vek po­kus o udr­ža­nie tohto vzťahu je len zby­točná strata vášho času.

Pe­xels.com

Toto sprá­va­nie dru­hej osoby ne­zna­mená, že tento člo­vek musí byť ne­vy­hnutne zlý. Av­šak ak jeho/jej činy viedli k tomu, že ste na­do­budli do­jem, že nie ste jeho/jej pri­ori­tou, po­tom (asi) na­stal čas ta­kýto vzťah ukon­čiť.

1. Pre­svedčte sa, že osoba už o vás sku­točne nemá zá­u­jem

Po­kiaľ ste si všimli ne­zá­u­jem a ľa­hos­taj­nosť zo strany par­tnera, ku kto­rej dolšo len ne­dávno, je možné, že sa s oso­bou deje niečo, čo vám pred­tým ne­po­ve­dal/a.

Na­miesto rôz­nych ul­ti­mát, sa skúste úp­rimne po­roz­prá­vať o tom, s čím nie ste spo­kojný a čo by ste chceli vo vzťahu zme­niť. Každý, kto sa o vás zau­jíma, sa ospra­vedlní za pre­došlé sprá­va­nie a vezme si vaše slová k srdcu do­bu­dúcna.

Pe­xels.com

2. Ve­nujte ne­jaký čas uspo­ria­da­niu svo­jich vlast­ných myš­lie­nok

Pred­tým, ako sa s nie­kým pus­títe do se­ri­óz­neho roz­hovru, je dobré mať „plán hry“. Ak plá­nu­jete ukon­čiť dl­ho­trva­júci vzťah s nie­kým, kto pre vás veľa zna­me­nal, je dobré mať bo­jový plán. A to ob­zvlášť vtedy, ak máte po­cit že osoba, s kto­rou tvo­ríte pár už o vás nemá zá­u­jem.

Pe­xels.com

3. Ne­buďte prek­va­pení, ak s vami par­tner za­čne bo­jo­vať

A to do­konca aj vtedy, keď ne­bol ochotný uro­biť žia­den z na­vrho­va­ných kom­pro­mi­sov. Ako­náhle mu za­čnete niečo vy­čí­tať, verte, že ne­zos­tane stáť so za­lo­že­nými ru­kami. Ne­buďte prek­va­pení, ak všetko ob­ráti proti vám.

Pe­xels.com

4.  Ne­pre­mýš­ľate o tom, aké to mohlo byť

Keď sa do nie­koho za­mi­lu­jete, vy­tvo­ríte si mnoho ná­dejí a snov o tom, aké to bude úžasné. Nie­kedy nie sú tieto pred­stavy ďa­leko od pravdy a vy ich chcete všetky na­pl­niť.

Ako­náhle však za­čnete vi­dieť re­a­litu, ktorá je od­lišná od va­šich pred­stáv, sna­žíte sa, aby všetko fun­go­valo tak, ako má. Ná­sledne je smutné pre­cit­nu­tie do re­a­lity, kedy si uve­do­míte, že člo­vek, do kto­rého ste boli za­mi­lo­vaní bol len vo va­šej hlave.

Na­bra­tie sily na to, aby ste od nie­koho od­išli a ukon­čili vzťah, ktorý vám nič ne­dáva môže byť nie­kedy na­ozaj veľmi ťažké.

Ve­dzte však, že čím dl­h­šie to bu­dete od­kla­dať, tým dl­h­šie bu­dete od­kla­dať vaše vlastné šťas­tie.
Pre­tože si za­slú­žite oveľa viac!

Komentáre