Jarné upra­to­va­nie ne­musí zna­me­nať len ob­me­ne­nie vý­zdoby z via­noč­nej na veľ­ko­nočnú, vy­me­ta­nie oke­níc od pa­vu­čín alebo opra­šo­va­nie stuc­hnu­tých ko­ber­cov. Jar je vhodné ob­do­bie zba­viť sa všet­kých mu­žov, kto­rými si bola za­vr­hnutá alebo na­opak, kto­rých si od­kopla a ná­sledne sa pri­pra­viť sa na leto. Viem, že to je/ bolo ťažké, ale po­stupne sa pri­pra­vu­ješ na to, že ti ostáva veľa voľ­ného času, aby si mohla na sebe za­čať pra­co­vať. Kto by si to bol po­mys­lel, že od­stra­ňo­va­nie pre­by­toč­ného tuku, kto­rého je u mňa viac než dosť, ti dodá oveľa viac slo­body ako ho­cičo iné. 5b750cb05ebb033c_shutterstock_109662323.xxxlarge_2xfoto: www.pop­su­gar.com

S mo­jim bý­va­lým som každý, kaž­dučký ví­kend trá­vila za­vretá v izbe. Po­ze­rali sme filmy a se­xo­vali. Nič pro­duk­tívne. Dobre, ok­rem toho sexu. Po roz­chode som sa pri­chy­tila ako se­dím na izbe a ci­vím do steny, pre­tože som ne­mala žiadne plány.

Čo idem te­raz ro­biť sama so svo­jím voľ­ným ča­som ? 

Ve­dela som, že chcem na­ozaj ro­biť niečo len pre seba, niečo, od čoho by som sa mohla po­sta­viť znovu na nohy a mohla by som byť na to hrdá. Ale ne­ve­dela som, čo by to mohlo byť.

Čo tak za­čať cvi­čiť. Už som tro­chu cvi­čila, ale čo tak do­tla­čiť sa k tomu, aby som cvi­čila ešte viac, aby som sa vy­for­mo­vala? Vr­hla som sa do cvi­če­nia, aby so vy­ze­rala a cí­tila sa čo naj­lep­šie a by boli moje vý­sledky aj vi­di­teľné a me­raľné.

Young fitness female exercise with kettle bell. Mixed race woman doing crossfit workout on grey background. Kettlebell swing.

foto: doc­tor­ma­ria­lu­que.com

Vy­pra­co­vala som si svoj tré­nin­gový plán, nie len preto, aby som sa cí­tila lep­šie, ale aj lep­šie vy­ze­rala a od­plata mo­jím bý­va­lým by bola o to väč­šia. 

Tzv. „po­msta te­lom“ je re­álna vec. Nech­cem len zní­žiť svoj te­lesný tuk, ale chcem sa zba­viť ne­ga­tív­nych myš­lie­nok, pria­te­ľov s po­chyb­nými úmys­lami a môjho emo­ci­onál­neho kruhu, v kto­rom sa to­čím stále do­okola. Nejde o to, že te­raz mu­síš byť ih­neď vy­chr­tlá, ide o to aby si sa cí­tila v po­hode.

Nech­cem skon­čiť s nu­te­lou v po­steli a re­vať nad po­sra­nou Brid­get Jo­ne­so­vou, aj keď to je kla­sika. Sakra, veď sa viem po­sta­rať sama o seba. Ok, tak nie. Ale chcem sa za­čať sta­rať sama o seba viac ako som sa kedy sta­rala a bu­dem tým naj­lep­ším ja, aké viem byť. 

t1foto: www.te­en­ga­zette.com

Dobre, keď je už všetko po­ve­dané, mô­žem uro­biť vy­hlá­se­nie: „Ne­do­voľ roz­cho­dom, aby ťa zni­čili.“

Ak sa lie­čiš z roz­chodu, ne­mu­síš zá­ko­nite za­čať cvi­čiť, ak si ni­kdy pred­tým ne­cvi­čila. Rad­šej sa zdo­ko­nal v nie­čom, o čo sa zau­jí­maš.

Sta­no­ve­nie cie­ľov a ich do­sia­hnu­tie bude te­raz tvoja nová pri­orita. Je to vý­zva a mys­lím si, že ju mô­žeš vy­užiť.

ti­tulná foto: ho­pe­for­wo­men­mag.com, zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre