Prečo ne­do­ká­žeme byť šťastní s tým, čo máme? Prečo máme veľké oča­ká­va­nia a ne­vi­díme krásu v tom, čo máme pred očami? Mladí ľu­dia sú ob­klo­pení po­vin­nos­ťami a po­hl­tení si­lou času, si­lou mo­der­ného ži­vota. Kam sa vy­tra­tila tá kla­sická, ne­vinná a čistá láska? Prečo ju dnes tak ne­ve­domky na­hra­dila bo­lesť a skla­ma­nie? Ak oča­ká­vaš presný ná­vod ako sa im vy­hnúť, ne­dos­ta­neš ho. Pý­taš sa prečo? Pre­tože láska je veda, ktorú ne­pre­koná žiadny ná­vod. Ni­kto ti ne­do­káže po­núk­nuť presný sce­nár toho, čo sa stane. Nie, tak to ne­fun­guje. No to, čo ti môže po­môcť ot­vo­riť oči a byť bliž­šie k tomu ne­za­žiť skla­ma­nie, ktoré trhá srdce, je ne­byť tým diev­ča­ťom z mi­li­óna ďal­ších.

My ženy sme nežné tvory, kto­rých srd­cia bijú dva­krát tak sil­nej­šie pri tak krás­nej a je­di­neč­nej chvíli, ako je mo­ment za­mi­lo­va­nosti.

Pri sle­do­vaní ľudí na ulici, a po vy­šper­ko­vaní si ich po­va­ho­vých čŕt, si člo­vek ľahko vy­tvorí mienku, ktorá sa už len ťažko dá ovlád­nuť nie­kým iným. Rov­nako je to so za­mi­lo­va­nos­ťou. Je­di­nou oso­bou, ktorá ti do­káže ot­vo­riť oči, si ty sama. A je­dine ty sama vieš, či ten vzťah má ná­dej alebo na dru­hej strane, sme­ruje ku koncu. Je to ako de­gra­dá­cia a kým sa z nej ne­zo­bu­díme, sme na naj­lep­šej ceste k zá­niku.

foto: instagram.com
zdroj: pin­te­rest.com

Ne­buď to dievča, ktoré sa ne­chá zlá­kať po pr­vom po­hľade cha­lana, aj keď ten po­hľad môže byť ne­uve­ri­teľne hl­boký. Buď diev­ča­ťom, ktoré sa stane že­nou nie ve­kom, no múd­ros­ťou. Buď diev­ča­ťom, ktoré sa nedá ľahko ovplyv­niť. Buď diev­ča­ťom, ktoré si treba zís­kať a za­slú­žiť. To, ktoré si treba vy­bo­jo­vať. Diev­ča­ťom, ktoré to len tak ne­vzdá, no vždy za se­bou za­ne­chá svoju úctu.

Ne­boj sa ris­ko­vať, ne­boj sa skla­ma­nia. To sú veci, ktoré sa tak ply­nulo po­hy­bujú tvo­jím ži­vo­tom, no rov­nako rýchlo sa stihnú aj po­mi­núť.

foto: instagram.comZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Buď opatrná, no na­priek tomu vzne­šená. Váž si svoju hod­notu a ne­ne­chaj ju vy­užiť člo­ve­kom, ktorý nie je schopný ju ob­ja­viť. Ne­chaj sa roz­maz­ná­vať, no nie prí­liš. Vy­tvor si ci­tovú väzbu, no v ta­kej sile, aby si ju včas mohla pre­tr­hnúť. Ak bude treba.

Buď silná, lebo iba silné ženy ne­pot­re­bujú zá­chranu. Pre­tože ony sa za­chrá­nili už ne­spo­četne mno­ho­krát. A do­kážu to znova. Za­mi­luj sa do ne­správ­neho. Iba tak zis­tíš, ktorý je ten správny.

Vy­hý­baj sa zlým chlap­com. Aj keď nás všetky tak ne­sku­točne pri­ťa­hujú. Pre­tože v tvo­jich očiach nie je zlý. No nič ti ne­bude sľu­bo­vať, ne­pri­núti tvojmu pod­ve­do­miu vy­tvo­riť si veľké oča­ká­va­nia. Ale robí ťa šťast­nou, len preto, aby obi­šiel oča­ká­va­nia, ktoré sa s tými tvo­jimi ni­kdy ne­stretnú.

foto: instagram.comZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Ne­klam samu seba. Ne­snaž sa ne­vší­mať si jeho zlé stránky. Ne­snaž sa o to, len preto, aby si samu seba pre­sved­čila, že on je ten pravý. Ko­nečne, po tých dl­hých ro­koch ča­ka­nia. Ver mi, že príde čas, keď ti nie­kto ot­vorí oči. A bude to bo­lieť o to viac, keď zis­tíš, že si to bola práve ty, ktorá si ich ot­vo­rila. A za­čneš ľu­to­vať, prečo ťa to ne­na­padlo skôr.

Ne­snaž sa si­liť niečo, čo ide tak krásne a po­maly. Buď tr­pez­livá a ne­chaj sa uná­šať. Uná­šať sa jeho po­hľa­dom, úsme­vom a jeho sna­že­ním. A za všetko buď vďačná, tak ne­smierne vďačná, aby vás to spolu po­sú­valo vpred. Po­maly, po­ma­ličky. Ne­snaž sa ho zme­niť. Ten pravý musí byť na­ozaj ten pravý. Bez toho, aby si ho mu­sela me­niť. Pre­tože ak by to bol na­ozaj ten pravý, nech­cela by si ho me­niť, pre­tože aj tie jeho naj­hor­šie stránky budú pre teba tak blízke, a ty ho prij­meš ta­kého, aký je. A to je láska.

Ne­oča­ká­vaj ne­oča­ká­vané. Keď vieš, čo ti môže dať a čo na­opak nie, ne­maj veľké oča­ká­va­nia.

foto: instagram.comZo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Mi­luj veľmi, ce­lým srd­com, no s čis­tou hla­vou. Ne­chaj sa vzná­šať, ne­po­chy­buj. Dô­ve­ruj a znova mi­luj. A buď mi­lo­vaná. Buď šťastná, no ne­ne­chaj, aby sa stal zmys­lom tvojho ži­vota. Si dievča, ktoré do­káže dý­chať, vi­dieť, vní­mať aj bez po­moci dru­hého. Nech je tvo­jou dru­hou po­lo­vič­kou, no nie ce­lým tvo­jím ži­vo­tom.

Komentáre