Všetky dobre vieme, aké ťažké je chud­nu­tie. Cho­díš do po­silky deň aj noc a vý­sledky sa stále ne­do­sta­vili. Ak sa sna­žíš schud­núť, no nejde to ako by si chcela, tu je 6 mož­ných dô­vo­dov, prečo..

STÁLE CVI­ČÍŠ

Pre­si­ľo­va­nie spô­so­buje, že po tré­ningu je zo­ta­ve­nie tak­mer ne­možné a tvoja chuť do jedla je veľmi veľká.

AKO SI TO UĽAH­ČIŤ

Pre veľa žien, ktoré sa sna­žia schud­núť je skve­lým rie­še­ním cvi­če­nie v roz­me­dzí od 45 mi­nút do 1 ho­diny, 5x do týždňa.

DR­ŽÍŠ SA DI­ÉTY SVO­JEJ KA­MOŠKY

Ak ide o chud­nu­tie, každá z nás je svo­jim spô­so­bom uni­kátna. Čo po­máha schud­núť tvo­jej ka­moške, ne­musí po­môcť Tebe.

AKO SI TO UĽAH­ČIŤ

Nájdi svoju vlastnú cestu stra­vo­va­nia, ktorá je pre Teba naj­lep­šia a na­jú­čin­nej­šia. Za­budni na di­éty, ktoré sú práve v kurze. Na­jú­čin­nej­šia di­éta je tá, ktorú máš rada a vieš si ju udr­žať. /sa­moz­rejme, ak ne­bude po­zos­tá­vať z 3 pízz na deň/

Čaro bude spo­čí­vať najmä v tom, že si tieto stra­vo­va­cie ná­vyky osvo­jíš a ne­bu­deš sa ich chcieť vzdať=>ne­bu­deš pri­be­rať a bu­deš sa cí­tiť skvelo.

SI KRÁ­ĽOVNÁ KAR­DIA

Kar­dio ti môže po­môcť spá­liť ka­ló­rie, av­šak si­lový tré­ning je kľú­čom k spa­ľo­va­niu ka­ló­rií 24/7. Po­sil­ňo­va­nie zmení tvoje telo na stroj na spa­ľo­va­nie ka­ló­rií. To všetko vďaka tomu, že na­do­bud­neš sva­lovú hmotu, ktorá je na­jú­čin­nej­šia pri zlep­šení me­ta­bo­lizmu a pri spa­ľo­vaní tuku.

AKO SI TO UĽAH­ČIŤ

Ne­mu­síš zo svojho cvi­čeb­ného plánu úplne vy­ra­diť kar­dio. Iba k nemu pri­daj aj si­lové cvi­če­nie. Naj­lep­šie je za­čať tré­ning 10 mi­nú­tami kar­dia, po­tom sa vr­hnúť na si­lové cvi­če­nie a na zá­ver tré­ningu si dať kar­dio v roz­me­dzí 10-30mi­nút. Skve­lým rie­še­ním je po­pu­lárny HIIT tré­ning. Ak si o tom ešte ne­po­čula, klikni sem.

VY­HÝ­BAŠ SA CUK­ROM A TU­KOM

Na­miesto za­me­ria­va­nia sa na vy­lú­če­nie ne­ja­kej zo spo­mí­na­ných ži­vín zo svojho je­dál­nička, sa rad­šej za­me­raj na veľ­kosť jed­not­li­vých por­cií.

Takže na­miesto za­ká­za­nia tu­kov, cuk­rov alebo biel­ko­vín, si ich do­praj, av­šak v pri­me­ra­nom množ­stve.

NE­JEŠ DO­STA­TOČNE VEĽA

Roz­diel me­dzi udr­ža­ním váhy a strate na váhe je iba 500 ka­ló­rií na deň. Odo­prieť si 500 ka­ló­rií nie je až tak veľa, ako sa ti na prvý po­hľad môže zdať.

Av­šak ak si odo­prieš viac, spra­víš svoje chud­nu­tie o čosi na­má­ha­vej­šie. Ak ne­ješ do­sta­točné množ­stvo jedla na deň, tvoj me­ta­bo­liz­mus sa spo­malí a kilá idú dole ťaž­šie.

AKO SI TO UĽAH­ČIŤ

Aj keď každá z nás po­tre­buje od­lišné množ­stvo ka­ló­rií, v prie­mere ženy po­tre­bujú pri­jať as­poň 1 200 až 1 500 ka­ló­rií na deň, aby schudli bez spo­ma­le­ného me­ta­bo­lizmu alebo ex­tra hladu.

MÁLO SPÍŠ

Ne­zá­leží na tom, ako dobre sa cí­tiš po 6 ho­di­no­vom spánku. Ak si ne­dop­ra­ješ do­sta­tok spánku, tvoje chud­nu­tie bude oveľa ťaž­šie.

Na­prí­klad už 4 dni 4,5 ho­di­no­vého spánku zvy­šujú ukla­da­nie tu­kov.

AKO SI TO UĽAH­ČIŤ

Urči si čas, kedy bu­deš cho­diť spať. Každý ve­čer ho do­drž a do­praj si as­poň 8 ho­di­nový spá­nok

foto: pin­te­rest

Komentáre