Možno je ná­zov tohto článku tro­chu pri­tia­hnutý za uši, no na­ozaj exis­tuje for­mula, vďaka kto­rej ťa budú muži mi­lo­vať. Pre­tože dobré vzťahy sa ne­ro­dia len tak na strome a treba na nich pra­co­vať. Ak stále zú­faš a obá­vaš sa, že ni­kdy ne­náj­deš toho pra­vého, možno ti po­môže týchto pár bo­dov, ktoré ti ukážu, ako si zís­kať muž­ské srdce.

1. Ob­div

Daj mu­žovi na­javo ako ho vní­maš. Ne­chaj ply­núť svoju žen­skosť a zá­ro­veň ob­di­vuj jeho muž­nosť. Jeho schop­nosť ostať po­kojný aj pod tla­kom. To, že ho len tak ho­cičo ne­rozp­lače. To, že ti do­káže po­môcť ot­vo­riť za­vá­ra­ninu, či pre­niesť ná­by­tok. Ukáž mu, že ob­di­vu­ješ to, kým je.

2. Pri­ja­tie

Ne­ber svojho muža ako nie­koho, koho mu­síš vy­lep­šiť. Ne­snaž sa zme­niť jeho štýl ob­lie­ka­nia, ne­ho­vor mu, s kým sa má ba­viť a čo má ro­biť.  Ak to ne­do­ká­žeš, tak sa po­suň ďa­lej. Každý muž si za­slúži, aby ho žena vní­mala a mala rada preto, aký je.

3. Vďač­nosť

Túž­bou muža je po­skyt­núť ti dve veci: chce ťa ochrá­niť a po­sta­rať sa o teba. Tak mu ne­maj za zlé, že sa nie­kedy prí­liš stra­chuje. Ne­maj mu za zlé, že v práci trávi ho­diny času len preto, aby ťa za­bez­pe­čil. Je­diné, čo za to chce je vďač­nosť. Pre­tože všetko, čo robí, robí pre teba a ne­musí to ro­biť.

4. Sta­rost­li­vosť

Muži pri­ná­šajú do vzťahu jedno, ženy zas iné. No každá žena by sa mala ve­dieť o svojho par­tnera po­sta­rať a uká­zať mu, že to má v sebe. Ne­mô­žeš oča­ká­vať, že len je­den z vás bude do vzťahu pris­pie­vať. Každý musí dá­vať rov­nako ako aj pri­jí­mať. A ne­ber to zle, ne­ho­vo­rím o tom, že sa máš ne­chať vy­dr­žia­vať a on ma za­rá­bať, to vô­bec nie. Jed­no­du­cho muž rád vidí ženu, ktorá sa do­káže po­sta­rať, na­prí­klad aj o ich bu­dúce spo­ločné dieťa.

5. Bez­pro­stred­nosť

Muži mi­lujú spon­tánne ženy. A ne­zná­šajú, ak žena vy­tvára kon­flikty, ktoré sú ne­rie­ši­teľné. Tak­tiež ne­majú radi, keď sa ich žena cíti ne­šťastná, pre­tože to berú za svoje osobné zly­ha­nie. A presne od ta­kej ženy sa budú rad­šej vzďa­ľo­vať.

6. Dô­ve­ry­hod­nosť

A.K.A. opak žiar­li­vosti. Ak máš strá­viť s člo­ve­kom celý ži­vot, mu­síš mu ve­riť. Mu­síš sa ve­dieť spo­ľa­hnúť, že jeho kroky po­vedú len tým sme­rom, kto­rým ti ne­ub­líži. Muž po­tre­buje cí­tiť, že sa na teba môže spo­ľa­hnúť, a že mu bu­deš „kryť chr­bát“, keď to bude ne­vy­hnutné.

7. Ne­zá­vis­losť

Na jed­nej strane po­tre­buje cí­tiť bez­pe­čie a po­hod­lie do­mova, na dru­hej je však jeho slo­boda ne­o­hro­zi­teľná. Teda tak to as­poň cíti. Preto sa ne­snaž pri­stri­hnúť mu krídla a dô­ve­ruj, že svoj voľný čas vy­užije efek­tívne.

8. Okúz­le­nie

Ďal­ším bo­dom je, aby si mu uká­zala, čo sa v tebe skrýva. Ve­rím, že každá žena je úžasná, keď sa snaží byť dob­rým člo­ve­kom. A chlap si to uve­do­muje, preto si ni­kdy ne­do­volí ne­chať takú ženu ísť.

9. Spriaz­nená duša

Ak mu po­skyt­neš všetko vyš­šie spo­me­nuté je dosť prav­de­po­dobné, že na­do­budne po­cit, že si jeho spriaz­ne­nou du­šou, pre­tože ho chá­peš a presne vieš, čo po­tre­buje.

 

Zdroj: your­tango.com

Komentáre