Všetci sme sa tam už ocitli. Kedy všetky naše dni vy­ze­rali rov­nako. Ne­mali sme žiadnu ener­giu ani ná­ladu uro­biť niečo pl­no­hod­notné či pro­duk­tívne. Ne­cí­tili sme sa do­sta­točne spo­kojné, do­sta­točne in­špi­ro­vané, do­sta­točne šťastné.

Nie je to nič prí­jemné mať po­cit, že sa nám zo všet­kých strán sype pie­sok na hlavu a my len ča­káme, kedy tento stav po­mi­nie. Ale čo tak tro­chu urých­liť tento pro­ces a pri­mäť slnko, aby vy­svie­tilo o čosi skôr? Týchto šesť ti­pov ti roz­hodne po­môže pri­na­vrá­tiť ra­dosť zo ži­vota a na­mo­ti­vuje byť opäť tým člo­ve­kom, kým si tak rada.

pe­xels.com
Pre­ru­še­nie kon­taktu s to­xic­kými ľuďmi

Za­mysli sa nad tým, či každý z tvo­jich zná­mych a pria­te­ľov je sku­točne po­trebný v tvo­jom ži­vote. Na­ozaj ťa ni­kto z nich ne­brzdí v tvo­jom roz­voji, v tvo­jej práci a ceste za šťas­tím? Ur­čite je ťažké dať zbo­hom člo­veku, ku kto­rému pre­cho­vá­vame ne­jaké emó­cie a niečo pre nás zna­mená. No mu­síme byť ne­kom­pro­misné a azda tro­chu se­becké v tom, komu do­vo­líme zo­stať v na­šich ži­vo­toch.

Vďač­nosť je kľú­čom

Spi­so­va­nie roz­lič­ných zo­zna­mov vďač­nosti sa stalo veľmi ob­ľú­be­ným u po­zi­tív­nych a úspeš­ných ľudí. A niet sa čomu ču­do­vať. Člo­vek často za­búda na to, aké má šťas­tie, že je ob­klo­pe­nými toľ­kými úžas­nými ľuďmi, ve­cami a vy­mo­že­nos­ťami. A keď sa nám niečo ne­vy­darí alebo ne­dos­ta­neme, čo chceme, okam­žite máme sklony po­ci­ťo­vať hnev a ne­ná­visť voči ce­lému svetu. Lebo máme po­cit, že to voči nám nie je fér. Ale čo tak sa za­mys­lieť nad všet­kým krás­nym, čo už je sú­čas­ťou na­šich ži­vo­tov a úp­rimne sa te­šiť z toho?

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com
Pri­po­meň si svoje hod­noty

Na malý oka­mih sa za­stav a za­mysli sa nad svo­jimi hod­no­tami. Čo je pre teba naj­dô­le­ži­tej­šie v tvo­jom ži­vote, čo ťa robí šťast­nou, čo ťa na­pĺňa? Pre­hod­noť svoje hod­noty, sny a am­bí­cie. A po­u­va­žuj nad tým, či ťa tvoje činy, kaž­do­denné zvyky a ľu­dia, s kto­rými sa stý­kaš po­má­hajú pri­blí­žiť k tvo­jim vy­tý­če­ným cie­ľom.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com
Daj si pauzu

Pusti ten mo­bil z rúk, vy­pni in­ter­net, daj si pauzu od so­ciál­nych sietí. Nad­merné množ­stvo strá­ve­ného na in­ter­nete má bez­tak hro­madu ne­ga­tív­neho vplyvu na člo­veka. Nech­ceš si predsa spô­so­biť ešte viac škody. Tak rad­šej vstaň z po­stele a choď sa na­dý­chať čerstvého vzdu­chu alebo sa spoj so svo­jimi pria­teľmi v re­ál­nom svete. Je to predsa oveľa väč­šia zá­bava.

Po­hyb

Skve­lým spô­so­bom, ako svoje telo zba­viť ne­ga­tív­nych po­ci­tov a opäť sa na­kop­núť  je po­hyb. Ne­vadí, ak vô­bec ne­ink­li­nu­ješ k fy­zic­kým ak­ti­vi­tám alebo sa pri nich cí­tiš ne­mo­torná a ne­svoja. Stačí si pus­tiť zo­pár ener­gic­kých a ve­se­lých piesní a za­tan­co­vať si. Okam­žite ti to rozp­rúdi krv v tele a ty sa bu­deš cí­tiť lep­šie.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com
Od­dych

Keď už máš po­cit, že takto ďa­lej sku­točne ne­mô­žeš fun­go­vať. Všetko a všetci ti lezú na nervy, proste si do­praj od­dych. Je úplne jedno, čomu sa bu­deš ve­no­vať. Dô­le­žité je, aby si sa od­re­a­go­vala a do­bila si ba­terky. Či sa vy­dáš na pre­chádzku do prí­rody, pri­pra­víš si ho­rúci kú­peľ, za­le­zieš pod deku s ho­rú­cim ča­jom a kni­hou v ruke, je to na tebe. Hlavné, aby to bol tvoj čas, aby to bolo o tebe.

Komentáre