Ur­čite mi dáš za pravdu, ak po­viem, že dnešná doba je nie­kedy veľmi rýchla. Mo­derné vzťahy trvajú krat­šie, nie­ktoré len cez in­ter­net a nie­ktoré sa na in­ter­nete aj kon­čia. Vo vzťa­hoch mám rada „kla­siku“ a pravé rande s mu­žom. Dnes ti pri­ná­šam rady, ako pre­žiť túto mo­dernú lásku a tvoj vzťah na zá­klade zna­me­nia. Pre­tože s mo­der­nou lás­kou sa spá­jajú aj mnohé ri­ziká, ktoré sú na so­ciál­nych sie­ťach a v on­line svete. 

Ba­ran

Mo­dernú lásku pre­ži­ješ tak, že as­poň na chvíľu bu­deš off­line. Od­hlá­siš sa zo všet­kých zo­zna­miek a pôj­deš na túru, na vý­let do hôr alebo si bu­deš vy­chut­ná­vať spo­loč­nosť pria­te­ľov.

Býk

Mo­dernú lásku pre­ži­ješ je­dine tak, ak bu­deš mať stále svoje srdce ot­vo­rené. Ak ti ne­jaký muž zlomí srdce, je fajn byť opatr­nej­šia, no to ne­zna­mená, že všetci chlapi sú takí. Aj v tejto dobe sa nájdu milí a úp­rimní muži.

zdroj: unsp­lash.com

Blí­ženci

Ak chceš pre­žiť v mo­der­ných vzťa­hoch, mu­síš na­ozaj ve­dieť, čo chceš. Či už chceš dl­ho­dobý vzťah alebo sex na jednu noc. Pre­tože mo­derné ran­de­nie na­rýchlo je veľmi frus­tru­júce, mu­síš byť roz­hod­nutá do­predu.

Rak

Cez tvo­jich pria­te­ľov a ro­dinu pre­ži­ješ mo­dernú lásku. Tak, že s nimi osta­neš v kon­takte. Ne­stačí si len pí­sať správy na fa­ce­bo­oku, mu­síš zo­stať v osob­nom kon­takte.

Lev

Mu­síš za­čať dô­ve­ro­vať ľu­dom. Rov­nako ako Býk, stále mô­žeš ve­riť, že sú aj dobrí muži. Len mu­síš ve­dieť, ako na to. Ako za­čať byť na nie­koho milá, byť k nemu úp­rimná a roz­prá­vať sa s ním. To je to, vďaka čomu tvoje mo­derné vzťahy pre­žijú.

Panna

Ak chceš pre­žiť mo­derné vzťahy, mu­síš odo­lať túžbe. Ne­mu­síš ana­ly­zo­vať všetko, čo ti muž na­píše v správe, nie­kedy je to na­ozaj také jed­no­du­ché, jeho ve­selý smaj­lík zna­mená, že je ve­selý. Nauč sa upo­ko­jiť a zby­točne sa ne­roz­ču­ľo­vať nad ma­lič­kos­ťami.

Váhy

Ak chceš pre­žiť mo­dernú lásku so svo­jím pria­te­ľom, na­učte sa vy­hra­diť si čas len pre seba. Kedy sa na­ozaj bu­dete ve­no­vať len sebe a ni­komu inému. Po­zor­nosť je zá­klad.

zdroj: pe­xels.com

Škor­pión

Ak chceš pre­žiť túto mo­dernú dobu a vzťahy, mala by si byť ur­čitý čas sama. Nech­ceš sa predsa zo všet­kého zbláz­niť. Neh­raj s nie­kým hry, keď aj tak vieš, že s ním ne­bu­deš.

Stre­lec

Ak chceš pre­žiť mo­dernú lásku, ces­tuj. Spoz­ná­vaj kra­jiny, ľudí, kul­túru a lásku na od­liš­ných sve­ta­die­loch. Hľa­dáš nie­koho, kto je rov­naký blá­zon do ces­to­va­nia ako ty.

Ko­zo­ro­žec

Bu­deš pre­ži­vať mo­dernú lásku sú­stre­de­ním sa na prácu. Si šia­lene uspo­ria­daná, všetko v tvo­jom ži­vote musí byť na mieste a mať svoj plán. Ak chceš nájsť mo­der­ného pria­teľa, si do­ko­nale schopná pre­hľa­dať všetky so­ciálne siete.

Vod­nár

Keď hľa­dáš ako pre­žiť mo­dernú lásku, skús sa od­po­jiť od kaž­dého, kto sa s te­bou len hrá. Pre­tože ak sa s te­bou len hrá, ne­zna­mená to, že hľadá pravú lásku.

Ryby

Si tak milý člo­vek s cha­riz­mou, že tvoja mo­derná láska bude mu­sieť prejsť veľ­kou skúš­kou. Ne­do­vo­líš len tak nie­komu, aby sa do­stal do tvojho vnútra.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre