Por­no­gra­fia je v dneš­nej dobe veľmi roz­ší­rená. Nájdu sa jej nad­šenci, rov­nako ako aj od­por­co­via. Podľa nie­kto­rých od­bor­ní­kov, je porno vy­ni­ka­jú­cim pros­tried­kom, ako vo vzťahu oži­viť fan­tá­zie, vzbu­diť vzru­še­nie a odo­hnať nudu, vy­plý­va­júci z kaž­do­den­nej ru­tiny.

No je porno na­ozaj vo vzťahu pros­pešné? 

Od­po­ve­ďou na túto otázku sa za­obe­rali mnohé vý­skumy. V roku 2005 od­bor­níci na du­ševné zdra­vie zis­tili, že po­u­ží­va­nie in­ter­ne­to­vej por­no­gra­fie pred­sta­vo­valo ras­túci prob­lém pre ich kli­en­tov, za­hŕňa­júc par­tner­ské prob­lémy.

V sé­rii 5-tich štú­dii z roku 2012, ktoré usku­toč­nil Lam­bert a kol. sa skú­mal vplyv por­no­gra­fie na par­tner­ské vzťahy.

  • V pr­vej štú­dii me­ral frek­ven­ciu po­ze­ra­nia porna účast­ní­kov v zá­vis­losti k vlast­nému zhod­no­te­niu zá­väzku k par­tne­rovi.
  • V štú­dii číslo dva sa po­u­žil po­zo­ro­vací ná­vrh, v kto­rom vy­ško­lení po­zo­ro­va­te­lia sle­do­vali páry kom­plexne a úplne, po tom, čo sa ich opý­tali na frek­ven­ciu sle­do­va­nia porna.
  • Štú­dia číslo tri roz­de­lila čas­tých spot­re­bi­te­ľov porna do dvoch sku­pín. Prvá bola ve­dená k tomu, aby sa zdr­žala sle­do­va­nia porna po dobu troch týž­dňov. Druhá bola po­žia­daná, aby sa vzdala svojho ob­ľú­be­ného jedla po­čas rov­na­kej ča­so­vej doby. Po­tom boli po­rov­nané po­čia­točné sub­jek­tívne hod­no­te­nia vo vzťahu k par­tne­rovi, s hod­no­te­ním po vy­ko­na­nej štú­dii.

Fi­nally Fri­day! @jo­seph­kel @ja­y­ecar­rero

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Vyš­šie spo­me­nuté štú­die viedli k zá­veru, že spot­reba por­no­gra­fie bola spo­jená so zní­že­nou an­ga­žo­va­nos­ťou voči par­tne­rovi.

Vý­skum­níci po­tom usku­toč­nili 2 do­da­točné štú­die:

  • Štú­dia 4 účast­ní­kov, ktorí boli v ro­man­tic­kom vzťahu, boli po­žia­daní, aby opí­sali frek­ven­ciu po­u­ží­va­nia por­no­gra­fie. O tri týždne ne­skôr boli po­žia­daní, aby otes­to­vali novú so­ciálnu sieť, v rámci kto­rej mali cha­to­vať s ne­zná­mou oso­bou 10 mi­nút. Vý­sledky uká­zali, že vyš­šia spot­reba por­no­gra­fie bola spo­jená s viac flir­tu­jú­cim sprá­va­ním sub­jek­tov.
  • A na­po­kon v pia­tej štú­dii boli účast­níci po­žia­daní o vy­jad­re­nie ich vzťahu k por­no­gra­fii, vzťahu k sú­čas­nému par­tne­rovi a ne­vere v prie­behu po­sled­ných 12 me­sia­cov. Vý­sledky uká­zali, že sle­do­va­nie por­no­gra­fie pred­po­vedá vyšší sklon k ne­vere.

Ras­mus­sen v roku 2016 tiež uro­bil rôzne štú­die, v kto­rých sa ve­no­val vplyvu por­no­gra­fie na ro­man­tické vzťahy. Aj keď uznal, že v jeho štú­dii sú isté ne­dos­tatky, vý­sledky by zhr­nul do troch zá­ve­rov. Po prvé, par­tneri sa za­čí­najú na­vzá­jom vi­dieť ako me­nej at­rak­tívni v po­rov­naní s tým, čo vi­dia v porne. Po druhé, por­no­gra­fia vzbu­dzuje do­jem, že ľu­dia mimo vzťahu by nás do­ká­zali lep­šie se­xu­álne uspo­ko­jiť ako naši par­tneri. A na zá­ver zis­til, že por­no­gra­fia zvy­šuje pri­ja­teľ­nosť ne­very.

@fo­re­ve­ran­daud­rey @olt­gu­sija 😘😘

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Je dô­le­žité za­mys­lieť sa nad tým, či in­ter­net a po­pu­lárne mé­dia pod­sú­va­júce por­no­gra­fiu na „vy­lep­še­nie vzťahu“ sa len ne­sna­žia uro­biť re­klamu. Sú­časné vý­skumy to­tiž jasne do­ka­zujú ne­ga­tívny do­pad na vzťahy u ľudí, pre kto­rých je por­no­gra­fia nor­mál­nou sú­čas­ťou ži­vota. 

 

Zdroj: psy­cho­lo­gy­to­day.com

Komentáre